Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1126/24.07.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието-Кърджали.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 3 години, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или
 • минимален ранг - IV младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, направление „Икономика“
 • компютърна грамотност и работа с MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Краен срок – 15.08.2014 г. вкл.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – гр. Кърджали, ул. „Миньорска” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Станка Георгиева, телефон 0361/6 04 12.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Кърджали и електронните страници на РИО - Кърджали и на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Главният счетоводител отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност в регионалния инспекторат по образованието. Областите на дейност, определящи задълженията на главния счетоводител са финансово-организационна, информационно-координационна, контролна, анализ и отчетност – разпределя и контролира изразходването на бюджетните средства на РИО, осигурява предварителен и текущ контрол върху първичната счетоводна информация, създава условия за хронологично (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане, осигурява обективна и навременна счетоводна информация за вземане на мотивирани управленски решения и за опазване на собствеността на РИО, изготвя ежемесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на РИО, организира последващ финансов контрол върху дейността на РИО, изготвя годишния финансов отчет на РИО, съгласува договорите, по които РИО е страна.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: от 360 до 1250 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам