Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Конкурсната комисия, назначена със Заповед  № РД 09-1271/20.08.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Филип Каменов Бъчваров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.09.2014 г. в 10.30 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.09.2014 г.
13.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 09.09.2014 г.
от 13.15 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Павел Иванов Лозев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко една година придобит в областта на информационните технологии или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

Владислава Филипова Гюдюлева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко една година придобит в областта на информационните технологии или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам