Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1448/17.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Донка Боянова Христова
  2. Радка Василева Петкова-Близнакова
  3. Жоржета Димитрова Назърска
  4. Виктория Костадинова Лападатова
  5. Радостина Атанасова Николова
  6. Пламен Иванов Петров
  7. Тодор Маринов Миков
  8. Калина Лазарова Ковачка
  9. Полина Илиева Гьокова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.10.2014 г., в 10.30 часа, в зала 4 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.10.2014 г., в 14.15 часа, в зала 4 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 08.10.2014 г., от 16.00 часа, в зала 4 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Люба Емилова Иванова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Петя Парашкевова Милчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
1. Не е представен документ, удостоверяващ професионален опит, съгласно обявлението.
2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Катя Георгиева Драганова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Мариела Венелинова Стефанова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
1. Не са представени документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионален опит, съгласно обявлението.
2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Деян Димитров Мартиновски
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Дарина Хариева Андреева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Димитър Петров Петров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета или притежаван ІІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам