Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Монтана

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1992/23.12.2014 г. на министъра на образованието и науката решии:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Даниела Христова Цвеова-Маринова
  2. Найден Асенов Илиев
  3. Татяна Иванова Петрова
  4. Трайка Тодорова Трайкова
  5. Цеца Тодорова Иванова

А. Допуснатите кандидати трябва да представят писмена концепция на тема:

„Развитие на образованието в област Монтана” в  5 екземпляра до 8 машинописни страници, формат А4, шрифт – 12 Times New Roman, разредка – 1,5 в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на кандидата.

Писмените концепции да бъдат представени в Регионален инспекторат по образованието – Монтана, пл. „Жеравица“, № 1, ет. 7, стая 705.

Краен срок на предаване – 10.00 часа на 21 януари 2015 г.
- Лице за контакт Вилия Цанова – телефон 0879220295.

На 22 януари 2015 г. до 15 часа писмените концепции да бъдат изпратени в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №2А.

Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1- 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Б. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24 януари 2015 г. в 15.00 часа за обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в Регионален инспекторат по образованието – Монтана, пл. „Жеравица“, № 1, ет. 7, стая 705.

В. Защитата на концепцията с допуснатите кандидати ще се проведе в зала 2 на VII етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А на 30 януари 2015 г. в 10.00 часа.

ІІ. Няма недопуснати кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам