Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-38/14.01.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър”
  • минимален професионален опит – 1 година опит в дейности, свързани с обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с хронични заболявания, ученици с девиантно поведение или
  • минимален ранг – V младши ранг
  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 6

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • висше образование с професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Педагогика”, „Педагогика на обучението по…“, „Психология“, „Логопедия“
  • компютърни умения - Word, Excel, PowerPoint

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения, други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.
Краен срок – 05.02.2015 г. включително.
Документите се подават в РИО – Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 32,
офис № 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Татяна Опрева, телефон 052/687-487.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – Варна и електронните страници на РИО – Варна и на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Задълженията на старшия експерт по интегрирано обучение и специални училища са свързани с провеждане на политиката и реализиране на дейностите на РИО в областта на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности, децата и учениците с хронични заболявания, учениците с девиантно поведение. Старшият експерт по интегрирано обучение и специални училища анализира и предлага експертни оценки и становища с цел вземане на управленски решения от началника на РИО в областта на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности, децата и учениците с хронични заболявания, учениците с девиантно поведение; координира и инспектира прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания, свързани с обучението на децата и учениците със специални образователни потребности, децата и учениците с хронични заболявания, учениците с девиантно поведение; организира и координира дейността на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 360 до 1150 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

ОП НОИР
Horizon 2020