Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „ старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-33/14.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Мая Стойкова Димитрова
  2. Тамара Цанкова Анчева
  3. Ангелинка Тодорова Иванова
  4. Цветослава Павлова Христова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  26.02.2015 г. в  09.30 часа за решаване на тест в зала   на VІІ етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 26.02.2015 г. от 12.15 часа, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала   на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 26.02.2015 г. от 12.30 часа в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс кандидатите:

Мария Стоянова Стоянова-Веселинова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит -1 година опит в дейности, свързани с: обучение на деца и ученици със специални образователни потребности; деца и ученици с хронични заболявания; ученици с девиантно поведение или  минимален ранг за заемане на длъжността –  V младши ранг.

Цветослава Съйкова Димитрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит - 1 година опит в дейности, свързани с: обучение на деца и ученици със специални образователни потребности; деца и ученици с хронични заболявания; ученици с девиантно поведение или  минимален ранг за заемане на длъжността –  V младши ранг.

Цветанка Иванова Тишева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит - 1 година опит в дейности, свързани с: обучение на деца и ученици със специални образователни потребности; деца и ученици с хронични заболявания; ученици с девиантно поведение или  минимален ранг за заемане на длъжността –  V младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020