Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „ старши експерт по чуждоезиково обучение”,
отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”
Регионален инспекторат по образованието – Русе

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-37/14.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Анелия Йорданова Георгиева
  2. Даниела Грозева Георгиева-Стоянова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.02 .2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 17.02.2015 г. 11.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 17.02.2015 г. от 11.40 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не се допуска до конкурс кандидата:
 
Калина Димитрова Ангелова
Основание за недопускане
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко една година на длъжност „учител” по предмет от културно-образователна област ”Чужди езици” или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

ОП НОИР
Horizon 2020