Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-167/11.02.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител”
  • минимален професионален опит – най-малко 1 година на длъжност „учител“ и опит в дейностите по квалификация на педагогическите специалисти  или
  • минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“
  • добри компютърни умения, работа с Word, Excel, Internet, работа с текстообработващи, компютърни програми и електронни таблици
  • познаване и ползване законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на образованието

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4.Копие от документи за придобита професионална квалификация „ учител”
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: документ за владеене на език, за компютърни умения и др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – София-град с адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Лилия Станева, телефон 02/935 60 59.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – София град и електронните страници на РИО-София -град и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” е да познава националните и регионални приоритети, които имат ключово значение за развитието на образованието на територията на областта. Подпомага работата на отдела и на Регионалния инспекторат по образованието за изпълнение на задачите, свързани с квалификацията на учителите, професионално консултиране и подпомагане професионалното развитие и кариера на педагогическите специалисти в областта. Участва в подготовката на предложения, свързани с развитието на системата за квалификация, кариерно развитие на педагогическите специалисти и директорите в съответствие с потребностите на съответната област.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 380.00 лв. до 1150.00 лв..

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020