Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-139/02.02.2015 г на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Галина Тодорова Петкова – Блажева
  2. Цветана Генова Паралюзова
  3. Константин Пламенов Петров
  4. Богдана Йорданова Христова
  5. Мариела Михайлова Горанова
  6. Невена Христова Илиева
  7. Милена Николаева Гьошкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  25.03.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 25.03.2015 г. 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 25.03.2015 г. от 13.40  часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс кандидата:

Ваня Пламенова Колева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит –най малко 1 година на длъжност „учител“ и опит в дейностите по квалификация на педагогическите специалисти и/или минимален ранг – V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам