Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Кърджали

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-200/16.02.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс кандидатите:

  1. Гроздан Делчев Колев
  2. Шерифе Исмаил Исмаил
  3. Марияна Георгиева Димитрова

А. Допуснатите кандидати трябва да представят писмена концепция на тема: „Развитие на образованието в област Кърджали” – 5 екземпляра до 8 машинописни страници, формат А4, шрифт – 12 Times New Roman, разредка – 1,5 в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на кандидата.

Писмените концепции да бъдат представени в Регионален инспекторат по образованието – Кърджали, ул. „Миньорска“, № 1, ет. 3.

Краен срок на предаване – 10.00 часа на 19 март 2015 г.

- Лице за контакт Станка Георгиева – телефон 0361/60412

На 20 март 2015 г. до 12.00 часа писмените концепции да бъдат изпратени в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А.

Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1- 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.                           

Б. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31 март 2015 г. в 15.00 часа за обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в Регионален инспекторат по образованието – Кърджали, ул. „Миньорска“, № 1, ет. 3.

В. Защитата на концепцията с допуснатите кандидати ще се проведе в зала 2 на VII етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А на 3 април 2015 г. в 09.30 часа..

ІІ. Не допуска до конкурс

Цветана Гочева Петрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 5 година, придобит в области на дейност, свързанa с организацията, контрола и управлението на системата на народната просвета и/или опит в длъжност в областта на образованието и/или опит в обучението и възпитанието на децата и ученици в системата на народната просвета или минимален ранг за заемане на длъжността – І младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам