Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-262/11.03.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 3
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 3Б
  • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
  • минимален професионален опит – минимум 7 години на ръководна/експертна длъжност в областта на международните отношения, европейското сътрудничество или образованието или
  • минимален ранг - V старши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • област на висше образование – всички области на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • владеене на английски език на ниво С2 съгласно Европейската езикова рамка и на още един чужд език на не по-ниско ниво от В2 съгласно Европейската езикова рамка
  • компютърни умения.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за владеене на английски език, друг език, компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 27.03.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в Приемната на Министерството на образованието и науката, гр. София , бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 8.30 до 18.00 часа. Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Директорът на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ организира, координира и контролира изпълнението на основните функции и специфичните дейности на дирекцията при разработването и провеждането на политиката на Министерството на образованието и науката в областта на европейското и двустранното международно образователно и научно сътрудничество; Изготвя спогодби, международни и междуправителствени програми; Разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на образованието с оглед привеждането й към изискванията на европейското и международното право; Организира и координира  задълженията на Министерството на образованието и науката по линия на българистиката в чужбина; Подготвя подписването на междуведомствени споразумения и протоколи; Координира оперативните връзки с международни правителствени и неправителствени организации.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 670 до 2200 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам