Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-372/25.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидата:

Росица Йорданова Илиева.

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 22.04.2015 г. в 11.00 часа за решаване на тест в зала 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатът от решаването на теста ще бъде обявен на кандидата на 22.04.2015 г. в 14.00 часа, в зала 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

При успешно издържан тест интервюто с кандидата ще се проведе на 22.04.2015 г. от 14.15 часа, в зала 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс кандидатите:

Александър Руменов Илиев
Основание за недопускане
Чл. 20 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 1 година като учител или директор в системата на предучилищното възпитание и подготовка или притежаван минимален ранг V младши, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020