Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-478/17.04.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър” с професионална квалификация „начален учител”
  • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител, помощник-директор или директор на държавно, общинско или частно училище или
  • минимален ранг – V младши ранг
  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 6.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • висше образование с професионално направление „Педагогика“, област „Педагогически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • компютърни умения - MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”
4.4. Копие от документи за придобита професионална квалификация „начален учител”
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: за компютърни умения, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

Документите се подават в РИО – Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Димитринка Георгиева, телефон 046/ 68 53 13.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – Ямбол и електронните страници на РИО – Ямбол и на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да създаде условия за изпълнение на държавната политика в областта на началното образование чрез осъществяване на контролна и методическа  дейност за повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес в началния етап на основната образователна степен. Областите на дейност, определящи задълженията на старшия експерт по начално образование, са: прогнозиране, планиране и анализиране; организиране и методическо осигуряване; координиране и контролиране; консултиране и квалификационна дейност.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380.00 лв. до 1150.00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020