Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-557/30.04.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „заместник главен директор” в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 4
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво  4А
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
 • минимален професионален опит – 6 години професионален опит придобит на длъжност по специалността от висшето образование или опит в управлението на международни проекти и програми.
 • езикови умения: владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на минимум ниво В1 от Европейската езикова рамка.
  или
 • минимален ранг -  I младши..

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • професионално направление: всички професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • компютърни умения – работа с MS Office, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
 • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, владеене на английски език и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 14.05.2015 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 18.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 619.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Заместник главният директор подпомага провеждането на политиката на Министерството но образованието и науката по отношение на планиране, програмиране, управление, координация, договаряне и контрол на проекти по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирани от Европейския социален фонд. Планира, организира, координира и контролира основните дейности на отделите в дирекцията при осъществяването на процесите по анализ, планиране, програмиране, координация и управление на програми и проекти по приоритетни оси 3 и 4  на ОП РЧР и ОП НОИР .

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 900.00 до 2900.00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам