Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Шумен

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-499/21.04.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска се до конкурс кандидатът:

  • Светлана Стефчева Милева

А. Допуснатият кандидат трябва да представи писмена концепция на тема: „Развитие на образованието в област Шумен” – 5 екземпляра до 8 машинописни страници, формат А4, шрифт – 12 Times New Roman, разредка – 1,5 в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на кандидата:

Писмената концепция да бъде представена в Регионален инспекторат по образованието – Шумен, ул. „Цар Калоян“, № 1.

Краен срок на предаване – 10.00 часа на 18 май 2015 г.

- Лице за контакт Елеонора Георгиева – телефон 054/800373, вът. 215 и 0878/963084.

На 19 май 2015 г. до 12.00 часа писмената концепция да бъде изпратена в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А.

Представената писмена концепция ще бъде оценена съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1- 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Б. Допуснатият кандидат трябва да се яви на 22 май 2015 г. в 15.00 часа за обявяване на резултата от преценката на представената концепция в Регионален инспекторат по образованието – Шумен, ул. „Цар Калоян“, № 1.

В. Защитата на концепцията с допуснатия кандидат ще се проведе в зала 3 на VII етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А на 26 май 2015 г. в 10.00 часа.

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам