Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Монтана

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09 - 511/28.04.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Йорданка Цветанова   Първанова
  2. Ралица Иванова Райчева

Допуснатите кандидати трябва да се явят  на 25.05.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 25.05.2015 г. в 13.50 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 25.05.2015 г. от 14.00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А..

II. Не допуска до конкурс кандидата:

Албена Иванова Николова 
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 3 години, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или притежаван IV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020