Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „директор” на дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-613/12.05.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Оля Янакиева Хицовска
  2. Ирена Георгиева Василева
  3. Златина Димитрова Михайлова - Карова
  4. Геновева Жечева Жечева

А. Допуснатите кандидати трябва да представят писмена концепция на тема: „Ролята на дирекция „Наука“ за повишаване на качеството на научните изследвания в Република България” в 5 екземпляра до 8 машинописни страници, формат А4, шрифт – 12 Times New Roman, разредка – 1,5 в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на кандидата.

Писмените концепции да бъдат представени с придружително писмо до председателя на конкурсната комисия, подписано от кандидата, в Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, Приемна с работно време от 8.30 до 19.00 часа, всеки работен ден.

Краен срок на предаване – 10.00 часа на 25 май 2015 г.

    - Лица за контакт Антон Станков – директор на дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол“, тел. 02/9217558 и Елена Узунова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол“, тел. 9217559.

Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1- 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.                             

Б. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 28 май 2015 г. в 10.00 часа за обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в Министерството на образованието и наука, кабинет 559.

В. Защитата на концепцията с допуснатите кандидати ще се проведе в зала 2 на VII етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А на 29 май 2015 г. от 09.30 часа.

Г. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в зала 2 на VII етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А на 29 май 2015 г. от 14.30 часа.

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам