Съдържание

Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ"
ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорският проект по програма Леонардо да Винчи, в който МОМН е представен от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието навлезе в третия си етап. Проектът има за цел да предложи на националните власти на страните-партньори модел за организиране на продължаващата квалификация на учителите, базиран на направени изследвания и съчетаващ добрия опит на всички партньори, при отчитане на националните особености. Партньори по проекта са НИОКСО от страна на РБългария, Birmingham City University - Великобритания, University of Beira Interior - Португалия, University of Zilina - Словакия и Парижката търговска камара. Описание на проектната идея и части от осъществените изследвания, които са преведени на български език, са налични на адрес http://teacher-development.wikispaces.com.

В първите етапи на проекта се изготви обобщение на тема „Начална квалификация на учителите" - анализ на информацията, предоставена от партньорите, идентифициране на прилики, проблемни области и препоръки. Основен акцент на втория етап беше работата по индивидуалното анкетиране на учители, като България беше първата държава, в която това се провежда. Партньорите оцениха резултатите от тази дейност като изключителни по важност за проекта, като изказаха задоволството си от създадената1 организация от страна на НИОКСО и интересните идеи. обсъдени с интервюираните преподаватели. Обсъден бе план за разпространение на резултатите от работата По Проекта, дейност, в която водещ партньор е НИОКСО.

Партньорите направиха преглед на пилотното провеждане на електронната анкета, която ще обхване представители на всички преподаватели в държавите-участнички (минимум 200 човека): учители в детска градина, начален етап, среден и гимназиален етап, университетски преподаватели и преподаватели на възрастни, като електронната анкета беше преведена на езиците на партньорите, качена онлайн и попълнена пилотно от минимум 6 човека от всяка държава - по един представител от всяка група преподаватели. Бяха анализирани направените препоръки от анкетираните, като участниците се запознаха с възможностите за кръстосани справки, извадки и сравнения, които дава софтуера, и които могат да бъдат получени след окончателното провеждане на електронното допитване.

Настоящият етап включва провеждане на електронното допитване в страните-партньори по проекта. Въпросите от електронната анкета вече са налични онлайн. МОМН и НИОКСО отправят покана към преподавателите от всички образователни институции да участват в анкетата, която може да бъде намерена на адрес http://www.survey.bris.ac.uk/bcu/pactt-bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам