Съдържание

Подбор на външни независими оценители

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ПРОГРАМА BG09
ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Във връзка с предстоящия избор на кандидати за стипендии и на проектни предложения по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, Министерството на образованието и науката обявява конкурс за избор на външни оценители:

Изисквания към кандидатите:

 • наличие на минимум 3 години професионален опит в сферата на образованието/обучението, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”;
 • наличие на пълен комплект документи, според изискванията на настоящата обява;
 • спазване на срока и начина за подаване на документите;
 • възможност за отсъствие от работа по време на процедурите за оценяване.

От кандидатите се изисква да декларират, че няма да подават индивидуална кандидатура за участие в която и да е от дейностите на Програма „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление;
 • Декларация от кандидата;
 • Автобиография – Europass CV;
 • Копия от дипломи за завършено висше образование;
 • Други документи по избор на кандидата.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване: 10.02.2014 г.

Изпращане на документите:
Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерство на образованието и науката и задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“
бул. "Дондуков" № 2А
1000 София

Върху плика трябва да има надпис:
"За участие в конкурс за външни оценители по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“.

За спазване на срока важи датата на пощенското клеймо.

Селекцията на кандидатите за оценители протича в три етапа:

 1. Проверка за легитимност – наличие на всички документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
 2. Оценка по документи на легитимните кандидатури;
 3. Интервю с одобрените по документи кандидати.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати се включват в базата данни с оценители по Програма „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ за участие в селекционните сесии.

До 28.02.2014 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от направения избор.

В рамките на 10 календарни дни след получаване на официалните резултати от етапите на селекция, кандидатите биха могли да отправят възражения към програмния оператор. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

Лица за контакт:
Г-н Георги Гетов, държавен експерт в отдел „Външни европейски програми”, ГД „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката (тел. 02 42239 68, email: g.getov@mon.bg);

Г-жа Мими Данева, главен експерт в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“, Министерство на образованието и науката (тел. 02 424 11 07, email: m.daneva@mon.bg).

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам