Съдържание

Архив на проведените обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: yyotova@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас

Бележки и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: k.koleva@mon.bg до 6 март 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Инструкция

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg и e.trichkova@mon.bg в срок до 24 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи

ПРОЕКТИ на РАМКОВИ ПРОГРАМИ A за професионално образование и обучение

Бележки и предложения по проектите на Рамковите програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение може да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на следните електронни адреси:  r.kostadinova@mon.bg; m.gateva@mon.bg; m.stanoulova@mon.bg в срок 19.01.2017 г.

ПРОЕКТИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК РУО

Бележки и предложения по проекта на Правилник моля да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на електронни адреси: d.valchanova@mon.bg, e.trichkova@mon.bg  и  m.bolashakova@mon.bg в срок 14.01.2017 г.

Проект на заповед

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V  клас в профилираните гимназии в профил "Математически" и профил "Природни науки"

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg и m.maneva@mon.bg до 9 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА III, VII И IX КЛАС

Проекти на учебни програми за III клас

Проекти на учебни програми за VII клас

Проекти на учебни програми за IX клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: up-3-7-9@mon.bg до 3 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 24 януари 2017 г. (включително).

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020