Съдържание

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА"

 1. отговаря за провеждането на държавната политика, свързана с обучението на българите, живеещи извън Република България, както и за опазване на българското културно-историческо наследство;
 2. отговаря за провеждането на държавната политика, свързана с развитието на институциите от системата на предучилищното и училищното образование, като организира и координира дейностите по откриване, регистрация, преобразуване, промени, закриване, отписване и заличаване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 3. организира, координира и контролира дейността на българските училища в чужбина;
 4. методически и организационно координира, подпомага и контролира обучението по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизация на България, География и икономика на България, осъществявано в чужбина от дипломатическите представителства на Република България, от българските православни църковни общини, от Славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф" - Атон, Гърция, както и от организациите на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност;
 5. подпомага изработването на адаптирани учебни програми за обучение на българи, живеещи извън Република България, като осъществява координация и взаимодействие с учителите, осъществяващи обучението;
 6. организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на учебни материали, в т.ч. учебници и учебни помагала за обучението на българите, живеещи извън Република България;
 7. осигурява координация и взаимодействие между организациите на българи, живеещи извън Република България;
 8. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 9. подготвя проект на списъци на средищни и защитени детски градини и училища въз основа на данни от регионалните управления по образованието и общините;
 10. организира, координира и контролира дейностите, свързани с осигуряване правото на безплатен транспорт на учениците;
 11. организира и поддържа регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 12. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 13. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА"

Наталия Михалевска

директор

тел: (02) 9217 579
e-mailn.mihalevska@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам