Съдържание

ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"

 1. подпомага министъра при планирането и реализирането на държавната политика в областта на образованието и науката;
 2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет;
 3. анализира ефективността от прилагането на държавните образователни стандарти и аргументира необходимостта от актуализацията им;
 4. изработва секторни програми в областта на:
  а) равния достъп до образование;
  б) интеграцията;
  в) информационните и комуникационните технологии;
 5. отговаря за извършването на оценка на въздействието при изработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи;
 6. извършва анализ на:
  а) резултатите от външното оценяване на учениците;
  б) резултатите от инспектирането на образователната среда;
  в) резултатите от изпълнението на програми и политики;
 7. разработва и въвежда методи за оценка на изпълнението на държавната политика в областта на образованието и науката;
 8. изготвя статистически и финансови анализи и отчети в областта на предучилищното и училищното образование, висшето образование и науката;
 9. предлага мерки за усъвършенстване на системите на образованието и науката;
 10. анализира политиката на Европейския съюз и предлага въвеждане на европейски практики в областта на образованието и науката;
 11. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
 12. отговаря за внедряването и прилагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на образованието и науката;
 13. осигурява съвместимостта на системите за управление на базите данни, касаещи образованието и науката;
 14. координира и отговаря за изпълнението на политиката на министерството по отношение на въвеждането на ИКТ в училище и прилагането є от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
 15. координира и осъществява дейностите по национални и международни програми за въвеждане на ИКТ в областта на образованието и науката;
 16. координира и отговаря за дейностите по създаването и актуализирането на електронно учебно съдържание;
 17. поддържа националния образователен портал и отговаря за неговото функциониране и използване;
 18. отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила за информационна сигурност и оперативна съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
 19. участва в изготвянето и/или съгласува технически задания и спецификации, свързани с ИКТ системи в сферата на образованието и науката;
 20. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи и организира поддържането на компютърната техника в министерството и в неговите структури;
 21. създава, внедрява и поддържа интернет среда и цифрово хранилище за електронно съхранение на основните документи, създавани в процеса на работа в министерството, и създава и контролира изпълнението на правилата за достъп до това съдържание;
 22. организира и контролира достъпа до локалната мрежа и другите информационни връзки и комуникационни ресурси на министерството и създава и контролира базите данни с права и пароли на потребителите;
 23. изпълнява функциите на орган по развитие и експлоатация на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, по смисъла на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 46 от 2003 г.);
 24. организира и контролира дейността на външни специалисти и фирми, обезпечаващи информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
 25. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 26. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.

ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"

Милена Иванова

директор

тел:
e-mail: mivanova@mon.bg

ОТДЕЛ "ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Елена Витанова

началник на отдел

тел: (02) 424 11 16
e-maile.vitanova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам