Съдържание

ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

 1. подпомага дейността на министъра при провеждане на политиката във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
 2. изготвя предложение за решаване на проблемите, свързани с промяната на собствеността;
 3. осъществява дейности по сключването и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
 4. поддържа цялостната документация на собствеността;
 5. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебни производства, свързани с управлението на държавната собственост и процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 6. дава становища по въпроси, свързани с недвижими имоти и движими вещи - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие;
 7. дава становища по предложения за предоставянето на концесии и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства;
 8. организира и отговаря за дейностите по провеждане на инвестиционната политика на министерството;
 9. координира дейността и подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от министерството;
 10. организира, осъществява, координира и консултира всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки от министерството;
 11. организира и отговаря за дейността по изготвяне и съхраняване на регистър на обществените поръчки;
 12. организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;
 13. организира и отговаря за поддържането на база данни за основните фондове в областта на образованието и науката;
 14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.

ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

РАДОСТИНА КОЛЕВА   

директор    

тел: 544, 644
e-mailr.koleva@mon.bg

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

 

началник на отдел

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПЛАЩАНИЯ"

Анна Димитрова

началник на отдел

тел: 621
e-mail: anna.dimitrova@mon.bg

ОТДЕЛ „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ”

Мирослава Стоянова-Паличева

началник на отдел

тел: 684
e-mailm.stoyanova@mon.bg

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ"

 

началник на отдел

тел:
e-mail:

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам