Съдържание

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”

 1. отговаря за изпълнението на дейностите по планирането и управлението на финансовите средства в областта на образованието и науката;
 2. планира и обосновава размера на средствата от републиканския бюджет, необходими за развитието на образованието и науката;
 3. организира и контролира текущото изпълнение на бюджета на министерството;
 4. определя лимити за разходите и плащанията на разпоредителите с бюджет;
 5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) координира и контролира финансирането при изпълнението на националните програми и проекти за образование и наука;
 6. дава методически указания за изготвяне на периодичните отчети за изпълнението на бюджетните сметки и съставя консолидиран отчет на министерството на базата на предоставени данни от второстепенните разпоредители с бюджет;
 7. участва в изпълнението на дейностите по провеждането на политиката по доходите в областта на образованието и науката;
 8. организира и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в областта на образованието и науката;
 9. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в дейностите, свързани с разработването и утвърждаването на държавния и на допълнителния държавен план-прием;
 10. организира и осъществява дейности по социална политика и социално сътрудничество (социално и трудово законодателство, социално партньорство, колективно трудово договаряне, пенсионно осигуряване);
 11. отговаря за прилагането и актуализирането на нормативната уредба за определяне възнаграждението на работещите в областта на образованието и науката;
 12. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага провеждането на политиката по финансова децентрализация в областта на предучилищното и училищното образование;
 13. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) организира и отговаря за дейностите по изпълнение на държавната политика за диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
 14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за финансирането на институциите и за нормирането и заплащането на труда в системата на предучилищното и училищното образование;
 15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага министъра при осъществяването на държавната политика и упражняването на правомощията му в областта на кредитирането на студентите и докторантите и координира сътрудничеството с висшите училища, научните организации, Националното представителство на студентските съвети и с банките;
 16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”

Соня Кръстанова    

директор

тел: 02/9217 413, 02/9217 663
e-mails.krastanova@mon.bg

ОТДЕЛ "ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ"

Валери Коцовски

началник на отдел

тел: (02) 9217 618
e-mail: valeri@mon.bg

ОТДЕЛ „РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДА И ФИНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ”

Дима Коцева

началник на отдел

тел: 02/9217 484
e-maild.kotseva@mon.bg

ОТДЕЛ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА”

Нели Ненчева

началник на отдел

тел: 02/9217 402
e-mailn.nencheva@mon.bg

ОТДЕЛ „ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТА”

Мариана Ламбова-Маркова

началник на отдел

тел: 02/9217 410
e-mailm.lambova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам