Съдържание

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

сайт на дирекцията: http://sf.mon.bg

 1. отговаря и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в националното и в европейското законодателство, за развитие и изпълнение на политика за сближаване на Европейския съюз, както и на други програми и инструменти, подкрепящи образованието и науката;
 2. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз, включително:
  а) организира, координира и съгласува в рамките на координационния механизъм за управление на средствата от Европейския съюз Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  б) ръководи дейността на териториалните звена в районите от ниво 2 съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
  в) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  г) осигурява разработването и публикуването на покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", както и организира оценяването на постъпилите проектни предложения;
  д) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  е) извършва оценка на риска и осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  ж) осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху изпълнението на сключените договори с бенефициенти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  з) организира и осигурява технически и административно заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", като изпълнява функциите на секретариат и отговаря за изпълнението на взетите от Комитета решения;
  и) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни финансови и статистически данни относно прилагането на индикаторите за мониторинг и оценка и въвежда редовно информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз в Република България, поддържана от дирекция „Централно координационно звено" към Министерския съвет;
  к) осигурява провеждането на предварителна, междинна и последваща оценка на управляваната програма;
  л) отговаря за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на отделна счетоводна аналитичност за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  м) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  н) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и контрол;
  о) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на Европейската комисия при констатиране на нередности;
  п) осигурява публичност и обществена осведоменост за дейности, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж";
  р) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и ги представя на Европейската комисия след одобряването им от Комитета за наблюдение и от Съвета за управление на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет;
  с) осъществява мониторинг на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и гарантира надеждна одитна пътека;
  т) потвърждава, че дейностите и разходите са действително извършени от бенефициентите по операциите и са в съответствие с правилата на Общността и на страната;
  у) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на счетоводните документи за всяка операция по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и набора от данни, необходими за изпълнението, финансовото управление, наблюдение, проверка, одит и оценка;
 3. изпълнява функциите на междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. по отношение на управление, договаряне, наблюдение и контрол на средства от Европейския социален фонд и произтичащите от това задължения;
 4. изпълнява функциите на програмен оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и произтичащите от това задължения;
 5. осъществява функции на администратор на държавна помощ, предоставяна в изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", и операциите по други програми в компетентността на главната дирекция в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи;
 6. подготвя доклади за изпълнението на Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и ги предоставя на управляващия орган на програмата;
 7. изготвя годишни и редовни прогнози за разходи (плащания) на ресурси на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и на Програма „Деца и младежи в риск";
 8. съхранява документацията, свързана с изпълнението на проекти по Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и по Програма „Деца и младежи в риск", най-малко за период, установен в съответните регламенти на Европейския съюз или на страните донори;
 9. изпълнява и други дейности, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи науката и образованието или възложени по решение на Министерския съвет или от министъра със заповед.
 10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебни производства, свързани с осъществяване на дейностите по т. 2 - 5.

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" има териториални звена в районите на планиране от ниво 2 съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.

(Изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.

Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 2 - 4 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на съответната програма или проект, финансирани с европейски средства, когато това е предвидено в длъжностното разписание.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ

И.д. главен директор

тел.: (02) 4676101, (02) 4676100
e-mail: k.geratliev@mon.bg

Цветана Герджикова

заместник главен директор

тел: (02) 4676138
e-mail: tz.guerdjikova@mon.bg

Светомира Апостолова-Калоянова

заместник главен директор

тел:
e-mail: m.kaloyanova@mon.bg

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И КОНТРОЛ"

Елина Давидова

началник на отдел

e-mail: e.davidova@mon.bg

ОТДЕЛ "ПРОГРАМИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ"

Боряна Мирчева

началник отдел

тел: (02) 4676 107
e-mailb.mircheva@mon.bg

ОТДЕЛ "НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА"

Методи Киров

началник на отдел

тел: 8739974
e-mailm.kirov@mon.bg

ОТДЕЛ „ВЕРИФИКАЦИЯ”

Стефка Пилева-Малиновска

началник на отдел

тел: 4223 970
e-mails.pileva@mon.bg

СЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКА ВЕРИФИКАЦИЯ”

Димитър Ничев

началник на сектор

тел: 872 07 04
e-maild.nichev@mon.bg

СЕКТОР „ФИНАНСОВА ВЕРИФИКАЦИЯ”

Стилян Апостолов

началник на сектор

тел: 02/ 4676 175
e-mails.apostolov@mon.bg

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ, СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ И ПЛАЩАНИЯ"

Цветанка Фичева

началник на отдел

тел: 422 39 83
e-mailts.ficheva@mon.bg

ОТДЕЛ „ВЪНШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

Мария Василева-Вълова

началник на отдел

тел: 422 39 64
e-mailm.valova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам