Съдържание

ХАРТА НА КЛИЕНТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Дейността на Министерството на образованието и науката (МОН) се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност, комплексно административно обслужване.
В тази Харта се съдържа информация относно:

 1. Административните услуги, извършвани от Министерството на образованието и науката;
 2. Предоставяната комплексна административна услуга;
 3. Цели, които Министерството на образованието и науката си поставя в областта на административното обслужване;
 4. Стандарти за качество на административното обслужване;
 5. Начините за допитване до потребителите на административни услуги (потребителите) за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите;
 6. Правата и отговорностите на потребителите;
 7. Организацията на работа със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 1. Административнопроцесуален кодекс.
 2. Закон за администрацията.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Закон за защита на личните данни.
 5. Закон за предучилищното и училищното образование.
 6. Закон за достъп до обществена информация.
 7. Закон за професионалното образование и обучение.
 8. Закон за висшето образование.
 9. Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на  чуждестранни публични актове.
 10. Наредба за административното обслужване.
 11. Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката.
 12. Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 1. Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната. (Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване  в чужбина.) – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1177.
 2. Откриване, преобразуване и промени на частни детски градини и училища – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1603.
 3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2134.
 4. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3), в това число и издаване на Удостоверение УП-3 за осигурителен стаж на редовни докторанти, придобит в чужбина – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2133.
 5. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 3.
 6. Предоставяне на достъп до обществена информация – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2.
 7. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1.

КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната – извършва се съвместно с Националния център за информация и документация.

ЦЕЛИ, КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СИ ПОСТАВЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Да улесни гражданите и юридическите лица (потребители на административни услуги) при получаването на информация за видовете административни услуги и за необходимите заявления по образец, както и за сроковете за тяхното извършване.
 2. Да предостави на потребителите професионална консултация за задължителния набор от документи, необходими за изпълнението на всяка административна услуга.
 3. Да повиши качеството на предоставяните административни услуги.
 4. Да прилага комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.
 5. Да отстрани възможностите за корупция чрез ограничаване на прекия контакт между заявителя на услугата и служителя от бек-офиса на Министерството на образованието и науката, реално работещ върху предоставянето на услугата.
 6. Да облекчи максимално административните процедури.
 7. Да създаде обстановка на взаимно доверие и уважение между потребителите и служителите от звеното за административно обслужване (фронт-офиса).
 8. Да осъществява обективен контрол върху дейността на служителите от дирекциите (бек-офиса) в Министерството на образованието и науката, извършващи административни услуги.
 9. Да координира и взаимодейства с всички страни, заинтересувани от подобряването на административното обслужване, осигуряващи еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства.
 10. Да изпълнява задълженията, свързани с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Всеки служител при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак със своя снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи.
 2. Всеки служител в държавната администрация се идентифицира чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.
 3. Срокът за отговор на запитвания по повод на административното обслужване, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.
 4. Времето за получаване от потребителите на информация и/или за приемане на документи при посещение на звеното за административно обслужване (фронт-офиса) е не повече от 20 минути.
 5. В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Служителите от фронт-офиса имат вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.
 2. Служителите проявяват конфиденциалност към жалбите и поставените въпроси.
 3. В МОН има равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
 4. Служителите предоставят ясна, разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
 5. МОН осигурява прозрачност на административното обслужване.
 6. МОН проявява коректност по отношение спазването на оповестените срокове за извършване на всяка административна услуга.
 7. МОН осигурява разнообразни и достъпни начини за подаване на предложения, оплаквания и похвали.
 8. МОН се стреми да осигури постигане на професионализъм в работата.
 9. Служителите в МОН проявяват наблюдателност, гъвкавост и адаптивност в различни ситуации.
 10. МОН противодейства на корупционни прояви и други неправомерни действия.
 11. Служителите на МОН избягват конфликтни ситуации, а при възникването им  прилагат умения за преодоляването им.
 12. Служителите на МОН се стремят към търсене на алтернативно решение на проблема на потребителя.
 13. Служителите на МОН проявяват нетърпимост към обиди и заплахи за физическа саморазправа от страна на потребителите.

НАЧИНИ ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

 1. Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, мнения, сигнали и предложения, постъпили на място в МОН, на безплатния денонощен телефон за граждани, публикуван на интернет страницата на министерството, както и по електронна поща.
 2. Средствата за осъществяване на обратната връзка с потребителите са анкетни карти, формуляр за предложения, кутия за мнения и коментари, безплатен денонощен телефон за граждани, електронна поща.
 3. Преки контакти с потребителите за получаване на съвети, мнения и препоръки.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки потребител има право:

 1. Да получи административно обслужване при спазване на оповестените от МОН стандарти за качество;
 2. Да изрази мнение, предложение, похвала за добро изпълнение на общите и вътрешните стандарти на административното обслужване или възражение за неизпълнение на същите.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Да се отнасят към служителите с уважение и да не проявяват агресивно поведение;
 2. Да бъдат внимателни и любезни към останалите клиенти;
 3. Да спазват обявеното работно време;
 4. Да предоставят пълна и точна информация, която е необходима за изпълнение на исканата услуга;
 5. Да уведомяват своевременно за промени в обстоятелствата, свързани с поставеното искане.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Подаването на искания, сигнали, жалби и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва:

 1. в Приемната на МОН на адрес: бул. „Княз Дондуков“ № 2А, гр. София, всеки работен ден в рамките на работното време;
 2. по пощата на адрес: бул. „Княз Дондуков“ № 2А, гр. София;
 3. по електронна поща – priemna@mon.bg.

За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.

На всички подадени искания, жалби, сигнали и предложения МОН отговаря писмено в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс.

Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

КОНТАКТИ

На интернет страницата на Министерството на образованието и науката на адрес: www.mon.bg са публикувани телефони и електронни адреси за връзка с министерството и служителите.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 1. На фронт-офиса – от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване всеки работен ден.
 2. На Приемната на Министерството на образованието и науката – от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден.

НАСТОЯЩАТА ХАРТА Е ОТВОРЕНА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ, ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам