Съдържание

Национални програми 2016

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Росица Манасиева – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 486, e-mail: r.manasieva@mon.bg

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Нели Ненчева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 402, e-mail: n.nencheva@mon.bg

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните   общежития”

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: d.kotseva@mon.bg
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми  и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми  и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 451, e-mail: m.ivanova@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: a.parvanova@mon.bg, m.jeleva@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова – експерт към дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Анка Първанова – началник на отдел „Счетоводство“ в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 469, e-mail: a.parvanova@mon.bg

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 454, е-mail: s.pochekanska@mon.bg
Валентина Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 581, е-mail: v.ivanova@mon.bg

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Емилия Григорова  – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 569, е-mail: egrigorova@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 453, е-mail: m.maneva@mon.bg

Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Емилия Вълчовска – началник на отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 447, e-mail: e.valchovska@mon.bg
Магдалена Станулова – главен експерт в отдел „Професионално образование  и обучение” в дирекция „Образователни  програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Емилия Попова – главен експерт в отдел „Професионално образование и  обучение” в дирекция „Образователни  програми и образователно съдържание”,тел.: 02/9217 472, e-mail: e.popova@mon.bg

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми  и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Атанас Згуров – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 568, е-mail: a.zgurov@mon.bg

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg
Камелия Колева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и  подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 455, е-mail: k.koleva@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Борислава Цветанова – главен експерт, тел.: 02/817 47 60
Тихозар Кръстев – младши експерт в дирекция „Достъп до образование и  подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 482, е-mail: Tihozar.Krastev@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

Кристина Габровска – началник на отдел „Контрол и инспектиране“ в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, тел.: 02/9217 478, e-mail: k.gabrovska@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: m.lozanova@mon.bg
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, тел.: 02/9217 554, e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg
Емилия Тошева – държавен експерт в  дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, координиране дейностите, изпълнявани от дирекция ККР, тел.: 02/9217 634, e-mail: e.tosheva@mon.bg
Елка Йорданова – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, координиране отчетността на дейностите, изпълнявани от НИОКСО по т. 2 от Принципите на финансиране, тел.: 02/9217 748, e-mail: e.yordanova@mon.bg
Катерина Гешева – директор на НИОКСО, контрол и координиране на дейностите на НИОКСО, тел. : 02/9977 422 и 02/9977 402, , e-mail:   niokso@mon.bg и niod_2006@abv.bg

Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители  по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева през периода от 02.10 до 10.10.2016 г. на български език

Краен срок за подаване на заявления: 19.08.2016 г. включително

Национална учителска програма, предназначена за учители по природни науки, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 23.07 до 31.07.2016 г.

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществен5и поръчки“, тел. 02/9217 684, e-mail: m.stoyanova@mon.bg
Велимир Бенов - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 479, e-mail: v.benov@mon.bg
Анета Ботева – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 448, e-mail: an.dimitrova@mon.bg
Дарина Савова – младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg

Модул „Сигурност“

Ръководител: Йонко Иванов – държавен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 673, e-mail: y.ivanov@mon.bg
Георги Илиев – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 496, e-mail: g.iliev@mon.bg
Маргаритка Цветкова - главен експерт в отдел „Държавна собственост в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки““, тел.: 02/9217 610, e-mail: m.tzvetkova@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Ръководител: Виктор Атанасов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии ”, e-mail: vatanassov@mon.bg
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “ ,тел.: 02/9217 457, e-mail: d.tzvetkov@mon.bg
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “, тел.: 02/9217 551, e-mail: j.alexieva@mon.bg
Шенай Мюмюн – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “, тел.: 02/9217 642, e-mail: sh.myumyun@mon.bg
Ивайло Вълчанов – старши експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “, тел.: 02/9217 457, e-mail: i.valchanov@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам