Учебници

Начало » Учебници

Заповед № РД09-1130/17.04.2019 г. за утвърждаване на Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, на учебници за Х клас и на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище

Приложения към заповедта

 

 

 


Заповед № РД 09-1102/11.04.2019 г. за утвърждаване на списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, за X клас и за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове

Приложение № 1 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас

Приложение № 2 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за X клас

Приложение № 3 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове


Заповед № РД09-734/01.03.2019 г. за утвърждаване на

Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници


Заповед № РД 09-658/15.02.2019 г. за утвърждаване на списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, проектите на учебници за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка и на проектите на учебни комплекти по чужд език – руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка

Приложения към заповедта

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1

Списък с кодовете на проектите на учебници по предприемачество за VIII клас

Списък с кодовете на проектите на учебници по икономика за Х клас

Списък с кодовете на проектите на учебни комплекти по руски език, ниво В1.1


Информация за теглото и за броя на страниците на одобрените учебници и учебни комплекти за I клас, II клас, III клас и IV клас и на учебниците за V клас, VI клас и VII клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година


Изисквания за разпределение и предоставяне на средства, одобрени с Постановление № 200 на Министерски съвет от 18.09.2018 г., на държавни и общински училища за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас включително, определени със Заповед № РД 09-2705/21.09.2018 г. на министъра на образованието и науката

Изисквания за разпределение и предоставяне на средства, одобрени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. на държавни и общински училища за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас;
Приложение № 1 – Заявка за предоставяне на средства;
Приложение № 2 – Обобщена информация от РУО.


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“