Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проекти на типови учебни планове за вечерна и задочна форма на обучение за специалностите от професия „Десенатор на текстил“, професия „Текстилен техник“ и професия „Оператор в текстилно производство“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалности „Производство на обувни изделия“ и „Производство на коженогалантерийни изделия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Модист“, специалности „Облекла по поръчка“ и „Бутикови облекла“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 15.08.2018 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Проект на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 13.08.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

Бележки, становища и предложения по проекта на Споразумение могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 19.07.2018 включително

Проект на Правилник на комисията по академична етика

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 19.07.2018 включително

Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша за сътрудничество в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 20.06.2018 включително

Проекта на Постановление на Министерския съвет за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] или [email protected] 

до 11.06.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на Национални научни програми

Бележки, становища и предложения по проектите на ННП могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 14.06.2018 включително

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Проект на Решение на МС за приемане на Оперативен план (ОП) за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 04.06.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език – португалски език за ниво А1 и A2

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 30.05.2018 включително

Проекти на учебни програми по учебния предмет религия:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.05.2018 включително

Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети, както следва:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.05.2018 включително

Проект на РМС за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 14.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 08.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 08.05.2018 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 04.05.2018 включително