Институт по системно инженерство и роботика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по системно инженерство и роботика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по системно инженерство и роботика

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизация на производството
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,38

Докторска програма: Теория на автоматичното управление
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до25.06.2016 г.