Институт по полимери

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по полимери

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по полимери

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Полимери и полимерни материали
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,68