Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

A, Б, В, Г, Д, Е, З, ИК, Л, М, НП, Р, С, Т, Х, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията

А

Аксиния Ичева Инджиева, главен експерт в МОН, 94-4553 от 22.08.2018 г.

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт в МОН, 94-3482 от 25.06.2018 г.

Александър Августинов Вачев, младши експерт в МОН, 94-5091 от 20.09.2018 г. 

Ани Петрова Дукова-Спасова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-София-регион, 94-4811 от 07.09.2018 г.

Атанас Томов Згуров, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян, 94-4826 от 10.09.2018 г.


Б

Борис Георгиев Герасимов, директор в МОН, 94-1405 от 20.04.2018 г.

Борислав Милчев Първанов, главен експерт в МОН, 94-4808 от 07.09.2018 г.


В

Ваня Савчева Маркова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, ЧР-21-3 от 11.05.2018 г.

Венцеслава Атанасова Григорова, държавен експерт в МОН, 94-4168 от 26.07.2018 г.

Владимир Валериев Станчев, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1419 от 23.04.2018 г.


Г

Галин Стоянов Господинов, главен юрисконсулт в РУО - Добрич, 23.03.2018 г.

Галина Йорданова Димитрова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Търговище, ЧР-21-1 от 21.03.2018 г.

Геновева Богомилова Пелова, старши експерт в МОН, 94-1523 от 02.05.2018 г.

Георги Бориславов Панев, старши експерт по организация на средното образование в РУО - София-регион, 94-4803 от 07.09.2018 г.

Георги Методиев Иванов, директор на СУ "Мито Орозов", гр. Враца, 0506-235 от 03.10.2018 г.

Гергана Георгиева Витанова, младши експерт в МОН, 94-967 от 22.03.2018 г.

Гергана Георгиева Станчева, главен експерт в МОН, 94-3548 от 27.06.2018 г.


Д

Даниела Евлогиева Радойчева - Иванова, директор на РЦПППО - Перник, ЧР-06-02-1 от 14.05.2018 г.

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт по математика в РУО - Перник, 94-4281 от 01.08.2018 г.

Дария Анастасова Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми, 94-1711 от 14.05.2018 г.

Десислава Емилова Петрова, старши експерт за обучението в начален етап, РУО - София-град, 94-4806 от 07.09.2018 г.

Диана Костадинова Гергова, главен счетоводител в РУО - Софийска област, 94-1825 от 18.05.2018 г.

Диана Стефанова Дремова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Пловдив, 30.07.2018 г.

Димитър Николов Хаджиев, главен експерт в МОН, 94-4474 от 16.08.2018 г.


Е

Евгени Илиев Евгениев, специалист в МОН, 94-4246 от 31.07.2018 г.

Евелина Маринова Василкова, държавен експерт в МОН, 94-4382 от 09.08.2018 г.

Елена Кирилова Логинова, младши експерт в МОН 94-5090 от 20.09.2018 г.

Емилия Тодорова Йорданова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - София-град 94-4958 от 14.09.2018 г.

З

Здравка Ивова Тошева, младши експерт в МОН, 94-966 от 22.03.2018 г.

И

Ивайло Петков Христов, главен юрисконсулт в РУО - Софийска област, 94-1184 от 03.04.2018 г.

Ивка Христофорова Йолова - Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Враца, ЧР-17-03-4 от 22.03.2018 г.


К

Красимира Минкова Хаджиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Пазарджик 94-4873 от 11.09.2018 г.


Л

Лиляна Георгиева Краварска младши експерт в МОН, 94-973 от 22.03.2018 г.


М

Мариана Манолова Георгиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - София-град 94-4766 от 04.09.2018 г.

Мариета Танкова Кротнева, главен експерт в МОН, 94-4524 от 20.08.2018 г. 

Мария Люблянова Вълчева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Търговище, ЧР-21-2 от 09.05.2018 г.

Мария Раданова Георгиева, директор, БСУ "Д-р Петър Берон" в гр. Прага, 94-4588 от 24.08.2018 г.

Марияна Димитрова Николова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Шумен, РД29-1 от 24.04.2018 г.

Мартина Коцева Коцева, главен експерт в МОН, 94-3459 от 25.06.2018 г.

Мая Георгиева Карагьозова, директор на Национален музей на образованието - Габрово, 94-3810 от 13.07.2018 г.

Мирослав Христов Братоев, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Софийска област, 94-1061 от 27.03.2018 г.


Н

Николета Янкова Топалова, младши експерт в МОН, 94-3565 от 28.06.2018 г.

Нина Иванова Маринова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1536 от 02.05.2018 г.

Нели Димитрова Павлова, старши експерт в МОН, 94-4258 от 31.07.2018 г.

Нели Димитрова Маданска, главен експерт, МОН 94-5155 от 25.09.2018 г.


П

Параскева Георгиева Георгиева, старши сътрудник по УЕПП в МОН, 94-4513 от 20.08.2018 г.

Персияна Георгиева Петкова, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Монтана, 01 от 10.04.2018 г.

Петя Иванова Герасимова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Пловдив, ЧР-10-2 от 14.05.2018 г.

Петя Ананиева Кръстева, директор в МОН, 94-3126 от 13.06.2018 г.

Пламен Василев Маринов, главен експерт в МОН, 94-1591 от 08.05.2018 г.


Р

Радостина Иванова Петрова, главен експерт в МОН, 94-4625 от 27.08.2018 г.

Радостина Христова Йосифова, младши експерт в МОН, 94-5041 от 18.09.2018 г.

Росица Борисова Георгиева, началник на РУО - Русе, 04.05.2018 г.


С

Симеон Василев Петров, главен специалист в МОН, 94-3613 от 29.06.2018 г.

Стефана Константинова Дечева, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО - София-град, 94-4772 от 05.09.2018 г.


Т

Таня Кирилова Борисова, начален учител в Европейско училище - Брюксел IV 94-3725 от 05.07.2018 г.

Теодора Иванова Радева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - Пазарджик, РД24-1094 от 30.07.2018 г.

Тихозар Сталев Кръстев, главен експерт в МОН 94-1807 от 17.05.2018 г.


Х

Христиан Юриев Даскалов, директор, Национален студентски дом, 94-4244 от 31.07.2018 г., 94-4670 от 29.08.2018 г.

Христина Жекова Боева, началник на РУО - Хасково 04.05.2018 г.


Я

Яни Ангелов Гебеджелиев, сътрудник по управление на европейски проекти и проекти в 94-1759 от 15.05.2018 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“