С

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » С

AБВГДЕ, З, ИКЛМНПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Симеон Василев Петров, главен специалист в МОН, 94-3613 от 29.06.2018 г.

Симона Панкова Панова, старши експерт по български език и литература в РУО - Търговище, 94-5699 от 02.11.2018 г. 

Слава Петкова Рачева, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО - Русе 94-5948 от 21.11.2018 г. 

Стамен Димитров Стоев, началник на отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" в РУО - Добрич, 94-6152 от 06.12.2018 г.

Стефана Константинова Дечева, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО - София-град, 94-4772 от 05.09.2018 г.

Стефка Николова Широканска, главен експерт в МОН, 94-5434 от 15.10.2018 г. 

Събка Запрянова Попова, старши експерт по български език и литература, РУО - София-град, 94-5812 от 12.11.2018 г. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“