Национални програми 2017

Начало » Документация » Национални програми 2017

Отчет за изпълнението на Националните програми за развитие на средното образование за 2017 г.

Отчет по Националните програми за развитие на образованието – 2017 г.

ОТЧЕТ за изпълнението модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ на Национална програма "Ученически олимпиади и състезания", приета с Решение на Министерския съвет № 271 от 14 април 2016 г.1. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“


Модул "Оптимизиране на училищната мрежа" и модул "Рационализация на мрежата от професионални училища" за 2017 г.

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 431, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Любка  Крушарска – младши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 666, e-mail: l.krusharska@mon.bg
Росица Манасиева – външен експерт


Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 431, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Любка  Крушарска – младши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 666, e-mail: l.krusharska@mon.bg
Росица Манасиева – външен експерт


Изменения на Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ съгласно

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: d.kotseva@mon.bg
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg2. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Красимира Александрова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 451, e-mail: k.alexandrova@mon.bg3. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: a.parvanova@mon.bg, m.jeleva@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: a.tringov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg4. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“”, тел.: 02/9217 454, е-mail: s.pochekanska@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 453, e-mail: m.maneva@mon.bg
Христина Маркова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.:02/9217 492, e-mail: h.markova@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, e-mail: n.tomova@mon.bg
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 433, e-mail: kosta.kostov@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Тихозар Кръстев – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 482, e-mail: Tihozar.Krastev@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Емилия Григорова  – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: egrigorova@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: m.maneva@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg5. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: mtodorova@mon.bg
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: f.todorova@mon.bg
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: r.ilieva@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg


Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Емилия Григорова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 569, e-mail: egrigorova@mon.bg
Иванка Русалова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 581, e-mail: i.rusalova@mon.bg


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Тихозар Кръстев – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 482, е-mail: Tihozar.Krastev@mon.bg
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: n.kostadinova@mon.bg6. Национална програма „Без свободен час”

 


Модул „Без свободен час в училище“

Ръководител:

Екип:
Милен Ботев – държавен експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: m.lozanova@mon.bg
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg


Модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 554, e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg
Милен Ботев – държавен експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: m.lozanova@mon.bg
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg7. Национална програма „Квалификация“

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/9217 436, e-mail: l.dodev@mon.bg  
Маргарита Бозова – директор на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.


ПОКАНА за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка за участие в Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева в периода 14 – 22 октомври 2017 г.

Краен срок – 08.09.2017 г. включително.

 


Квалификационен курс за обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, Женева, Швейцария по НП „Квалификация“ от 22.07.17 г. до 30.07.17 г.

Краен срок – 16.06.2017 г. включително.8. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 684, e-mail: m.stoyanova@mon.bg
Велимир Бенов – държавен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 479, e-mail: v.benov@mon.bg
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg
Даниела Денчева – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 634, e-mail: d.dencheva@mon.bg
Румяна Пехливанова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 748, e-mail: r.pehlivanova@mon.bg
Иван Латунов – младши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 650, e-mail: i.latunov@mon.bg


Модул „Сигурност в училище“

Ръководител: Елена Витанова – началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 1116, e-mail: e.vitanova@mon.bg
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 734, e-mail: d.tzvetkov@mon.bg
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 551, e-mail: j.alexieva@mon.bg  
Георги Илиев – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 496, e-mail: g.iliev@mon.bg
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 11 59, e-mail: d.enchev@mon.bg
Радостин Георгиев – младши експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 11 26, e-mail: r.georgiev@mon.bg9. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”

Средства за интернет свързаност на училищата

ВАЖНА информация за класираните участници по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

!!! Финансиране по Националната програма ще получат всички класирани участници до 15.12.2017 г.

    Удължава се срокът за отчитане на средствата до края на месец декември.

Класиране по компоненти
Инструкции за попълване на формуляр

Формите за онлайн заявки по програмата вече са активни на адрес: http://ikt2017.mon.bg, а срокът за кандидатстване e до 20 септември 2017 г. включително.

Ръководител:  Стела Колева – началник отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 459, e-mail: s.koleva@mon.bg

Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 551, e-mail: j.alexieva@mon.bg  
Шенай Мюмюн – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 642, e-mail: sh.myumyun@mon.bg
Филип Иванов – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 600, e-mail: ph.ivanov@mon.bg10. Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Ваня Стоянова-Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 443, e-mail: v.stoianova@mon.bg11. Национална програма „Обучени за ИТ кариера“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: mtodorova@mon.bg
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: r.kostadinova@mon.bg