Стратегически документи

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017 - 2030 г.

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2015 – 2020)

Добри практики за образователна интеграция

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  2014-2020 г. И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България  за периода 2014-2020 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020 Г.)

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за учене през целия живот за периода 2014–2020 година

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище

ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕЛИ И отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект  „Популяризиране на ученето през целия живот в България" 2007-3865/001-001. Проектът се реализира съвместно от МОН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА МЛАДЕЖТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК