Обучение в България

Начало » За българите зад граница » Обучение в България

Обучение в българия

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2017

ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти за обучение в ОКС "магистър"

Свободни места след първо класиране за обучение на ОКС "магистър" след придобита степен "бакалавър"

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти за обучение в ОКС "магистър"

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Класиране в академиите по изкуства

Съобщение на МОН за трето класиране и списък на свободните места по ПМС № 228 и по ПМС № 103

Публикувано на 15.09.2017 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти

Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН от 15.09.2017 г. включително удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните след извършеното първо класиране места за обучение по двете постановления

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  на кандидат-студенти от Република Македония, Република Молдова и Република Албания в български висши училища за учебната 2017-2018 година

Публикувано на 23 август 2017 г.

Списъци на кандидат-студенти, допуснати до специализирани изпити

Списъци на кандидат-студенти, допуснати до специализирани изпити във висшите училища по изкуства и спорт, както следва:

Първо класиране на кандидат-студенти

Първо класиране на кандидат-студенти - българи, живеещи извън Република България, за обучение в български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, през учебната 2017/2018 година

Отказите от обучение се изпращат в МОН по електронната поща или по факс в срок от три работни дни след датата на публикуване на класирането.

Резултати от конкурсните изпити за прием на българи, живеещи извън Р България за учебната 2017/2018 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

Кандидатстудентският изпит за приемане на студенти в български висши училища на основание ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. ще се проведе на 07.07.2017 г. от 10.00 ч. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ на адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 158.

Кандидат-студентите следва да се явят във висшето училище в 9.00 ч. за разпределение по залите и заемане на местата. При идването на изпита трябва да представят документ за самоличност и картонче с входящия си номер, както и да пишат със син химикал.

Кандидат-студентите, които все още не са подали документи за кандидатстване, могат да го направят от 04.07.2017 г. до 06.07.2017 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ на адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 158.

Нормативни и административни актове

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет
РМС - Решение на Министерския съвет
ВУ - Висше училище
ЦИОО - Център за информационно осигуряване на образованието
НАЦИД - Националния център за информация и документация
ОКС - Образователно-квалификационна степен
ДЗИ - Държавен зрелостен изпит
БЕЛ - Български език и литература
МИО - Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 3. АМВР - Академия на министерството на вътрешните работи - София
 4. ВТУ - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ - Варна
 6. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
 7. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
 8. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София
 9. ВА - Военна академия „Г. С. Раковски“-– София
 10. ИУ Вн - Икономически университет - Варна
 11. ЛТУ - Лесотехнически университет - София
 12. МУ Пл - Медицински университет - Плевен
 13. МУ Пд - Медицински университет - Пловдив
 14. МУ Сф - Медицински университет - София
 15. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
 16. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
 17. НВУ - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново
 18. НВУ Шн - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново, Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни   системи“ - гр. Шумен
 19. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ - София
 20. НМА - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ - София
 21. НСА - Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
 22. НХА - Национална художествена академия - София
 23. ПУ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 24. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев“
 25. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов
 27. ТУ Вн - Технически университет - Варна
 28. ТУ Гб - Технически университет - Габрово
 29. ТУ Сф - Технически университет - София
 30. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал - Пловдив
 31. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора
 32. УАЗ - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 33. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София
 34. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия  София
 35. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 36. УХТ Пд - Университет по хранителни технологии – Пловдив
 37. ХТМУ - Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 38. ШУ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 39. ЮЗУ - Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград