Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина


Списък на българските неделни училища в чужбина със стойността на финансовото подпомагане от МОН за учебната 2018/2019 година - втори транш

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-2976/19.10.2018 г. и приложенията към тях

Заповед № РД 09-2976/19.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за отчитане на средствата, предоставени по ПМС № 90 за българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


Изменение на Списъка на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година със Заповед № РД 09-2956/16.10.2018 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.

Окончателният размер на финансирането за учебната 2018/2019 година се определя въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции и наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа.
Във връзка с извършване на преводите е необходимо да бъде потвърдена финансова идентификация на банкова сметка. При промени на банковите сметки и за новите училища се представя информация
със следните реквизити:

 1. Наименование на бенефициента на латиница.
 2. Име на банката на латиница.
 3. Номер на банковата сметка или IBAN.
 4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата.

Информацията се изпраща на следните имейли: [email protected], [email protected], [email protected].

Заповед за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година

Информация с валутните курсове, по които са извършени преводите по Списъка на българските неделни училища в чужбина през учебната 2017/2018 година, със стойността на финансовото подпомагане от МОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина
Готов е регламентът за провеждане на онлайн тестове по български език

Министерството на образованието и науката публикува регламента, по който изучаващите български език като втори в чужбина ще имат възможност да полагат онлайн тестове в българските неделни училища.

След успешното полагане на изпитите нашите сънародници ще получават сертификат за ниво на владеене на български език като втори или трети от Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“, който съвместно с МОН разработи учебните програми по Български език и литература от I до XII клас.

Притежаването на сертификат с международна валидност за ниво на владеене ще осигури по-висока конкурентоспособност на трудовия пазар.

Предстоят разговори с висши училища в България за възможни допълнителни преференции при кандидатстване на ученици от чужбина, които притежават сертификат за ниво на владеене на български език.


Учебна 2018/2019 година

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018/2019 година

Учебна 2017/2018 година


Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година


Готови са новите учебни програми по български език и литература за учениците от българските училища в чужбина

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература (БЕЛ) за обучението, организирано в българските училища в чужбина, за учениците от І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас. Учебните програми ще влизат в сила поетапно, което ще е в синхрон с влизането в сила на новите учебни програми в училищата в България, и ще даде възможност за осигуряване на обучението в чужбина с учебни помагала, разработени по новите учебни програми и утвърдени съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Програмите съдържат два компонента –  Български език и Литература, както са формирани учебните програми по БЕЛ за училищата в България. Компонент Български език включва два модула – Български език като втори език и Български език.  Програмите по Български език като втори език съответстват на изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Те са синхронизирани с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в  учебните програми по БЕЛ, модул Български език, прилагани в училищата в България. Съобразени са и с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, компонент Литература, прилагани в училищата в България, като са включени само произведения от българската литература.

Посочените параметри са обвързани както с необходимостта от създаване на условия за изучаване на българския език зад граница, за осъществяване на ефективни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, така и с необходимостта от създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в България.

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020 година постъпват в IV и в X клас


 
Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД  09-2912/31.07.2017  г. и приложенията към тях
 

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на българските неделни училища в чужбина за учебната 2017/2018 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който училището е вписано в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected].bg, [email protected] и [email protected].

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 19.08.2017 г.

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на българските неделни училища в чужбина за учебната 2016/2017 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1043/02.08.2016 г. и приложенията към тях

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС  „ВАЗОВАТА БЪЛГАРИЯ“

Организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Община – гр. Сопот,
под патронажа на г-жа Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България

На  вниманието на:
УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА ПО ПМС №334/08.12.2011 ГОДИНА  
и
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ“

Поредно издание на Националния  конкурс „Родолюбие“ , организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката

На  вниманието на:
УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА ПО ПМС №334/08.12.2011 ГОДИНА  
и
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

 

 

СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година с окончателната стойност на финансовото подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334 от 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина


Българско неделно училище в Залцбург

Повече >>

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1053/06.08.2015 г. и приложенията към тях

Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

Поредно издание на Националния  конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На  вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“.

Забележка: Всяка организация, към която има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013/2014 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина,
изм. и доп. с ПМС № 72 от 28 март 2014 г., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г.

Конференция на тема „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”,
25 – 27 април 2014 г., гр. Виена, Австрия

Забележка: Всяка организация, към която има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013/2014 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на кандидатите за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина

съгласно ПМС № 334 от 8 декември 2011 г. За българските неделни училища в чужбина

 1. По чл. 7, ал. 2, т. 3 от Постановлението
  Представя се документ, удостоверяващ наличието на материална база към момента на кандидатстването, като при настъпили промени в декларираните обстоятелства се подава актуална информация в срок до 15 октомври на съответната година (чл. 10 от Постановлението).
 2. По чл. 7, ал. 2, т. 7 от Постановлението – образец за учебен план
  Представя се проект на учебен план за учебната 2012/2013 година
 3. По чл. 7, ал. 2, т. 8 – образец за седмично разпределение
 4. По чл. 7, ал. 2, т. 9
  Документът, удостоверяващ избор на родителски съвет, може да бъде протокол от заседание.
 5. По чл. 3, т. 5  - адаптирани учебни програми по български език и литература
 6. По чл. 3, т. 7
  Училищната документация по чл. 3, т. 7 се води на хартиен носител, като тези документи, които са идентични с документите за училищата в България, регламентирани в Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, се водят в съответствие с посочените реквизити за съответния вид документи по Наредба № 4 и  в зависимост от спецификата на обучението
 7. По чл. 3, т. 6
  Държавното образователно изискване за системата за оценяване е Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Адаптирани учебни програми за І – ІV клас

Адаптирани учебни програми за V – XII клас

Брой учебни часове

Броят на учебните часове по български език и литература, по история и по география на България и за подготовка на деца от подготвителна група по български език и литература е, както следва:

Начален етап
I клас - IV клас – Български език и литература – 108,5 учебни часа годишно;
I клас - Роден край – 31 учебни часа годишно;
ІІІ клас - Човекът и обществото – 48 учебни часа годишно;
ІV клас - Човекът и обществото – 32 учебни часа годишно;

Прогимназиален етап
V-VІІІ клас - Български език и литература – 102 учебни часа годишно;
V – клас - История и цивилизация – 68 учебни часа годишно;
VІ клас - История и цивилизация – 68 учебни часа годишно;
VІІІ клас - География и икономика – 51 учебни часа годишно;

Гимназиален етап
ІX клас – XІ клас - Български език и литература – 72 учебни часа годишно;
XІІ клас - Български език и литература – 62 учебни часа годишно;
X клас - География и икономика – 54 учебни часа годишно;
XІ клас - история и цивилизация – 72 учебни часа годишно;

Подготовка на деца от подготвителна група по български език и литература – до 124 учебни часа годишно.
Учебните програми по история и цивилизация и по география и  икономика са публикувани в раздел „Общо образование” (горно меню), подраздел „Учебни програми”.
 

Примерни образци

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“