Българска академия на науките

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт: Геологически институт

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Инженерна геология
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,46

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Геотектоника
Акредитация валидна до:14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Хидрогеология 
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма:  Регионална геология
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Геохимия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Петрология
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Литология
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Палеонтология и стратиграфия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,90

Докторска програма: Методика и техника на геоложките изследвания
Акредитация валидна до:

Институт: ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Политическа икономия
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Народно стопанство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Статистика и демография 
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Икономика и организация на труда
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Социално управление
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Маркетинг
Акредитация валидна до2013 г.

Институт: ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Общо и сравнително езикознание
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,55

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 20.04.2021 г.
Оценка: 8,09

Докторска програма: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до10.11.2015 г.

Докторска програма: Горски култури, селекция и семепроизводство
Акредитация валидна до: 18.12.2018 г.

Докторска програма: Лесоустройство и таксация
Акредитация валидна до18.12.2018 г.

Докторска програма: Лесовъдство (вкл.Дендрология)
Акредитация валидна до18.12.2018 г.

Докторска програма: Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите
Акредитация валидна до18.12.2018 г.

 

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно частно право
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Правна социология. Правна информатика.
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Стопанско /търговско/ право
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно право и международни отношения
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Гражданско и семейно право
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Административно право и административен процес
Акредитация валидна до: 02.10.2019 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Конституционно право на Р България
Акредитация валидна до: 02.10.2019 г.
Оценка: 8,98

Докторска програма: Наказателен процес
Акредитация валидна до: 13.03.2020 г.

 

Докторска програма: Изобретателско, авторско и патентно право
Акредитация валидна до2013 г.

Институт: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,08

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Музеология
Акредитация валидна до: 01.10.2020 г.
Оценка: 9,63

Докторска програма: Етнография
Акредитация валидна до: 01.10.2020 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Фоклористика
Акредитация валидна до: 01.10.2020 г.
Оценка: 9,62

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Докторска програма: Театрознание и театрално изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,27

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Докторска програма: Кинознание, киноизкуство и телевизия
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,27

Докторска програма: Теория и история на архитектурата
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма:  Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Акредитация валидна до 28.10.2016 г. 

Докторска програма: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психология на труда и инженерна психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,17

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Социална психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,17

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,13

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Консултативна психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,50

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: История на България
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,08

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка: 8,78

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,62

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Наукознание
Акредитация валидна до: 22.03.2022 г.
Оценка: 9,12

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на науката
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Етика
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,45

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Естетика
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,53

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Логика
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,85

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: История на философията
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,88

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на историята
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,67

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,60

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Теория на познанието
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,83

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Съвременни философски учения
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,65

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Онтология
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,95

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия
Акредитация валидна до: Не дава програмна акредитация
Оценка: 7,48

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Маркетинг
Акредитация валидна до: 29.04.2020 г.
Оценка: 8,08

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,28

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношение
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка:8,80

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Политическа икономика
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка: 8,06

Институт: ИНСТИТУТ ЗА ИСТOРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,20

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: История на България
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,22

Институт: Институт за литература на Българска академия на науките

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,37

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Руска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,10

 

Институт: ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Хелиофизика
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Астрономия и небесна механика
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,79

 

Институт: ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,55

 

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Балкански литератури и култури
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,40

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история и тракология
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,13

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Институт: ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 21.12.2022 г.
Оценка: 9,54

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,52

Институт: ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО 

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Биофизика
Акредитация валидна до11.06.2015 г.

Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Институт: ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ботаника
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ентомология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Зоология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,83

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Институт: ИНСТИТУТ ПО ВОДНИ ПРОБЛЕМИ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Хидротехническо строителство
Акредитация валидна до22.01.2016 г.

Докторска програма: Инженерна хидрогеология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до22.01.2016 г.

Институт: ИНСТИТУТ ПО ГЕНЕТИКА

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до11.06.2015 г.

Институт: ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до: 28.02.2021 г.
Оценка: 8,91

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Антропология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Морфология
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,36

Институт: ИНСТИТУТЪТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ (ИЕМПАМ)

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Докторска програма: Паразитология и хелминтология
Акредитация валидна до18.06.2015 г.

Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до18.06.2015 г.

Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 14.05.2020 г.
Оценка: 8,85

Докторска програма: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до:14.05.2020 г.
Оценка: 8,52

Институт: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на плазмата и газовия разряд
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Радиофизика и физическа електроника
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,53

Институт: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Електрохимия (вкл. Химични източници на ток)
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,70

Докторска програма: Химично съпротивление на материалите и защита от корозия
Акредитация валидна до2013 г.

 

Институт: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Биохимичното инженерство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Технология за пречистване на водите
Акредитация валидна до2012 г.

Докторска програма: Системи и устройства за опазване на околната среда
Акредитация валидна до2012 г.

Институт: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,44

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,60

рофесионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Изчислителна математика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
Акредитация валидна до: 23.03.2021 г.
Оценка: 9,60

Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибирнетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до25.06.2016 г.
Оценкамного добра

Институт: ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен анализ
Акредитация валидна до2013 г.

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химична кинетика и катализ 
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химия на твърдото тяло
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,54

Институт: ИНСТИТУТ ПО КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Комуникационни мрежи и системи
Акредитация валидна до15.01.2016 г.
Оценкамного добра

Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибирнетиката в различни области на науката 
Акредитация валидна до: 25.06.2016 г. 
Оценка
много добра

Институт: Институт по математика и информатика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическа логика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Алгебра и теория на числата
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Диференциални уравнения
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Изчислителна математика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математически анализ
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Геометрия и топология
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Теория на вероятностите и математическа статистика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,67

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Изследване на операциите
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
Акредитация валидна до: 23.03.2021 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии
Акредитация валидна до: 18.02 2020 г.
Оценка: 9,12

Институт: ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,72

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Астрофизика и звездна асрономия
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,06

Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
Акредитация валидна до: 16.05.2018 г.
Оценка: 8,92

 

Институт: Институт по металознание, съоръжение и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.7.Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Речно и морско строителство към Център по хидро- и аеродинамика - гр. Варна
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технологии, машини и системи за леярното производство
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на флуидите
Акредитация валидна до: 15.02.2021 г.
Оценка: 8,67

Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програмаТеория на кораба
Акредитация валидна до30.05.2019 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програмаМеталознание и термична обработка на металите
Акредитация валидна до26.09.2019 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програмаМатериалознание и технология на машиностроителните материали
Акредитация валидна до26.09.2019 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Докторска програмаЗащита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средтсва за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)
Акредитация валидна до16.05.2019 г.
Оценка: 9,31

 

Институт: Институт по механика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознани
Докторска програма: Строителни материали, изделия и технология за производството им
Акредитация валидна до: 20.05.2021 г.
Оценка: 8,96

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,30

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Биомеханика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на флуидите
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Приложна механика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Теоретична механика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,53

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознани
Докторска програмаТехнология на композитните материали
Акредитация валидна до26.09.2019 г.
Оценка9,41

 

Институт: Институт по микробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.11 Биотехнологии
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,86

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,69

Институт: Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,78

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,76

Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Институт: Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,79
 

Институт: Институт по наукознание и история на науката

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Наукознание
Акредитация валидна до: Наукознание
Оценкамного добра

Институт: Институт по невробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,51

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Фармакология
Акредитация валидна до: 28.01.2021 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.

Институт: Институт по обща и неорганична химия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Неорганична химия
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Аналитична химия
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химична кинетика и катализ
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,56

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химия на твърдото тяло 
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,57

Институт: Институт по океанология - гр. Варна

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Хидробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,52

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програмаОкеанология
Акредитация валидна до03.09.2018 г.
Оценка: 9,69

Докторска програмаГеология на океаните и моретата
Акредитация валидна до03.09.2018 г.
Оценка: 9,41

Докторска програма: Системи и устройства за опазвне на околната среда
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

 

Институт: ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,59

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,65

Институт: Институт по органична химия с Център по фитохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на природните и синтетичните горива
Акредитация валидна до: 28.04.2020 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен синтез
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,62

Докторска програма: Химия на елементоорганичните съединения
Акредитация валидна до:

Институт: Институт по паралелна обработка на информацията

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Информатика
Акредитация валидна до22.01.2015 г. 
Оценка: много добра

Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до28.05.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Компютърни системи, комплекси и мрежи
Акредитация валидна до15.01.2016 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Акредитация валидна до15.01.2016 г.
Оценка: много добра

Институт: Институт по полимери

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Полимери и полимерни материали
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Институт: Институт по психология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Обща психология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Психология на труда и инженерна психология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Социална психология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.
Оценка: много добра

Институт: Институт по тракология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Стара история
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Етнография
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до28.07.2015 г.

Институт: Институт по социология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до28.07.2015 г.

Институт: Институт по системно инженерство и роботика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизация на производството
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,38

Докторска програма: Теория на автоматичното управление
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до25.06.2016 г.

Институт: Институт по физика на твърдо тяло

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,55

Докторска програма: Биофизика 
Акредитация валидна до11.06.2015 г.

Институт: Институт по физикохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Електрохимия (вкл. Химични източници на ток)
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,58

Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до2013 г.

Институт: Институт по физиология на растенията и генетиката

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,41

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Физиология на растенията
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,51

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,20

Институт: Институт по философски изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: История на философията
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програмаФилософия на историята
Акредитация валидна до2013 г.

Институт: Институт по хидро- и аеродинамика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Механика на флуидите
Акредитация валидна до12.11.2015 г.

Докторска програма: Теория на кораба
Акредитация валидна додо 2012 г.

Докторска програма: Речно и морско строителство
Акредитация валидна до16.12.2015 г.

Институт: Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Радиохимия
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Теоретична и математична физика 
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Ядрена физика
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,35

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,18

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Неутронна физика и физика на ядрените реактори, вкл. неутронна физика, физика на ядрените реактори и дозиметрия, ядренофизични методи и уреди за изучаване на веществата
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на атомите и молекулите
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,65

Докторска програма: Ядрени реактори
Акредитация валидна до:

Институт: Кирило-Методиевски научен център на БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,25

Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,38

Институт: Национален археологически институт с музей

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история /вкл. праистория/
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,45

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Археология
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,62

Институт: Национален институт по геофизика, геодезия и география

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Обща, висша и приложна геодезия
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Картография и географски информационни системи
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,22

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,58

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Земен магнетизъм и гравиметрия
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,58

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Сеизмология и вътрешен строеж на Земята
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,57

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програмаФизическа география и ландшафтознание
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка9,75

Докторска програма: Икономическа и социална география
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,72

Докторска програма: Геоморфология и палеография
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,58

Докторска програма: Хидрология на сушата и водните ресурси
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,58

Докторска програма: География на населението и селищата
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,36

Докторска програма: Климатология
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,53

Институт: Национален институт по метеорология и хидрология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Метеорология
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,53

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Инженерна хидрогеология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до22.01.2016 г.
Оценка: много добра

Институт: Национален природонаучен музей

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Зоология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,69

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ентомология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,67

Институт: Централна лаборатория по биомедицинско инженерство

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Информатика
Акредитация валидна до22.01.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Биофизика
Акредитация валидна до11.06.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Системи с изкуствен интелект
Акредитация валидна до15.01.2016 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибирнетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до25.06.2016 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Биоавтоматика
Акредитация валидна до25.06.2016 г.
Оценка: много добра

Институт: Централна лаборатория по висша геодезия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Обща, висша и приложна геодезия
Акредитация валидна до22.01.2016 г.

Институт: Централна лаборатория по мехатроника и прибостроене

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до18.11.2015 г.
Оценка: много добра

Институт: Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до2013 г.

Институт: Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Институт: Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до12.11.2015 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Строителни конструкции
Акредитация валидна до22.01.2016 г.
Оценка: много добра

Институт: Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,49

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на полупроводникови материали и електронни елементи
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,30

Докторска програма: Физика  на вълновите процеси
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Микроелектроника
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Институт: Централна лаборатория по физикохимична механика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Технология на композитните материали
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Строителни материали и изделия и технология на производството им
Акредитация валидна до22.01.2016 г.

Институт: Централна лаборатория по фотопроцеси

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до2013 г.

Институт: ЦИН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: История на България
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до28.07.2015 г.