Материали за часовете по Безопасност на движението по пътищата

Начало » Общо образование » Безопасност на движението по пътищата » Материали за часовете по Безопасност на движението по пътищата

Безопасност на движението по пътищата

Стратегически и нормативни документи

Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби - § 4
Министърът на образованието, младежта и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата
 

Административни актове

Учебни програми по БДП

Заповеди

Писма до регионалните инспекторати по образованието (РИО)

Контролни карти

Удостоверения,

издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци)

Национални инициативи, свързани с БДП

Съвместни проекти и инициативи

"АЗ СПАСЯВАМ ЖИВОТ"

Българската инициатива за подкрепа на Европейската харта за пътна безопасност: www.bezopasnost.bg – в сътрудничество с МТИТС.

Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”, 12-14 май 2015 г.

Републикански шампионат по пътна безопасност и приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

Републикански шампионат „Младежта за безопасност на движението“

Проект „Пътна безопасност в регионите на Югоизточна Европа“ – съвместно с Институт за изследвания, образование и развитие „Отворена младеж“

Международен стандарт БДС ISO 39001:2012
„Системи за управление на безопасността на движението. Ръководство и указания за ползване.“

  •  най-добри световни практики;
  •  за организации, държавни, частни, малки голeми, в  различни сфери на дейност които имат отношение към   движението по пътищата;
  •  предлага инструментариум за създаване на Системи за управление безопасността на движението, с цел ограничаване на рисковете и недопускане на ТПТП;
  •  стратегически документ който осигурява възможности, които не могат да се постигнат с други средства.