Материали за БДП

Начало » Общо образование » Безопасност на движението по пътищата (БДП) » Материали за БДП

Стратегически и нормативни документи

Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби - § 4
Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата


Административни актове

Учебни програми по БДП

Примерна учебна програма за обучение на децата и учениците-велосипедисти за групи от ІІІ - ІV клас и от V - VІІ клас


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)

Писмо изх. № 9105-52/07.02.2018 г. до началниците на Регионалните управления на образованието относно провеждане на обучение по безопасност на движение по пътищата за учениците от VIII-XII клас


Контролни карти


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци) могат да се намерят в Архив


Международни и национални инициативи, свързани с БДП


Съвместни проекти и инициативи


Национална викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”

Провежда се с подкрепата и съдействието на: Национално движение по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението”, Асоциация  “Безопасност на движението за децата и младежите”, Български червен кръст, СБА и община Смядово, област Шумен. Указание »

1 листовка »

2 листовка »


Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм /ФИА/

Цели:

  • Запознаване със законодателни и технически предписания за движение по пътищата; изграждане на правилно поведение по отношение на всички участници в пътното движение; създаване на условия за закрила на децата – участници в движението;
  • Усвояване на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; установяване на повреди и управление на велосипед.

Срок на провеждане: м. април - м. юни 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението”

Задачи:

  • Да се популяризира движението за безопасност и култура на поведение в пътна обстановка сред децата и да се съдейства за разгръщане на инициативата за усвояване на необходимите знания и практически навици за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
  • Да се повиши техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата за движение по улиците и пътищата.
  • Да се съдейства за усвояване на приложните елементи от специализираните програми по безопасност на движението и медико-санитарна защита.

Срок на провеждане: м. април - м. юли 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Международен стандарт БДС ISO 39001:2012

„Системи за управление на безопасността на движението. Ръководство и указания за ползване.“

  •  най-добри световни практики;
  •  за организации, държавни, частни, малки голeми, в  различни сфери на дейност които имат отношение към   движението по пътищата;
  •  предлага инструментариум за създаване на Системи за управление безопасността на движението, с цел ограничаване на рисковете и недопускане на ТПТП;
  •  стратегически документ който осигурява възможности, които не могат да се постигнат с други средства.