Държавна собственост и обществени поръчки

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Държавна собственост и обществени поръчки

Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки"

Радостина Колева

директор    

тел: (02) 9217 544, (02) 9217 644
e-mail: r.koleva@mon.bg


Отдел „Държавна собственост”

Отдел "Обществени поръчки и плащания"

Силвия Йоцова

началник на отдел


Отдел „Ремонтни дейности”

Мирослава Стоянова-Паличева

началник на отдел

тел: (02) 9217 684
e-mail: m.stoyanova@mon.bg


Отдел "Инвестиционно планиране"

Виолета Коритарова-Касабова

началник на отдел

тел: (02) 9217 521
e-mail: v.koritarova@mon.bg


 1. изготвя предложение за решаване на проблемите, свързани с промяната на собствеността;
 2. осъществява дейности по сключването и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
 3. поддържа цялостната документация на собствеността;
 4. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебни производства, свързани с управлението на държавната собственост и процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 5. дава становища по въпроси, свързани с недвижими имоти и движими вещи - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие;
 6. дава становища по предложения за предоставянето на концесии и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства;
 7. организира и отговаря за дейностите по провеждане на инвестиционната политика на министерството;
 8. координира дейността и подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от министерството;
 9. организира, осъществява, координира и консултира всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки от министерството;
 10. организира и отговаря за дейността по изготвяне и съхраняване на регистър на обществените поръчки;
 11. организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;
 12. организира и отговаря за поддържането на база данни за основните фондове в областта на образованието и науката;
 13. (нова - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 14. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 15. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.