Наука

Начало » Наука

Новини и събития

Новини и събития

Награда на фондацията „Герда Хенгел“ за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки

Повече информация

Наградата е на стойност 100 000 евро. Кандидатите следва да бъдат номинирани до 19 януари 2018 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://gerda-henkel-stiftung.de/prize2018/form.

Научноизследователски инфраструктури

Научноизследователски инфраструктури

Открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

Повече информация

Срок - 01.07.2017 г.


Картографиране на научната инфраструктура в България


Актуализирана карта на наличната научноизследователска инфраструктура в Българя -
http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=232

Дигитални научни библиотеки

Дигитални научни библиотеки

Национална политика на отворен достъп до научна информация и научни данни

Представяне на научните компетенции на институциите в България
 

Нов абонаментен договор за 2015 г. за достъп до ресурсите на платформата Web of Science

За достъп до платформите, моля използвайте следните адреси:

http://apps.webofknowledge.com/
https://incites.thomsonreuters.com

Нови абонаментни договори за достъп до реферативните и пълнотекстови бази данни
с научни публикации на издателствата Томсън Ройтерс и Елзевир

Министерството на образованието и науката, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012-2014 г. с цел  осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни на издателството Елзевиер (Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collection с безплатен достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и  продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)

InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на публикации и цитати информация за оценка на научните изследвания. Леснодостъпен уеб базиран инструмент, който позволява на академични и правителствени звена да анализират научната продуктивност и да я сравнят с тази на институции от цял свят.

InCites е ресурс, който осигурява всички основни данни за точен и персонализиран отчет на едно място. Можете да провеждате задълбочени анализи за ролята на Вашата институция в изследванията, както и да създадете фокусирана картина, показваща конкретни аспекти в изследователската си работа.

За достъп до SciVerse® Science Direct® моля ползвайте следния линк: www.sciencedirect.com

За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк: www.scopus.com

За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://isiknowledge.com

За достъп до InCites® моля ползвайте следния линк: http://incites.isiknowledge.com/

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани  в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката,  изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – държавен експерт в дирекция „Наука”, тел.:+359 2 9217 648; y.zherkova@mon.bg

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЕФЕРАТИВНАТА И ПЪЛНОТЕКСТОВА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗИТЕ ДАННИ, предмет на национален абонамент на  МОН

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА представя НАЦИОНАЛНИТЕ АБОНАМЕНТИ за достъп до научна информация в полза на  изследователския и образователен процес
Виж повече

Хоризонт 2020

ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ХОРИЗОНТ 2020

Информационни събития за възможностите за кандидатстване по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

Повече информация

Нови правила за заплащането на изследователите, работещи по проекти по „Хоризонт 2020“

Повече информация

Доклад от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

horizon2020.mon.bg

НОВ ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ в областта на растителната системна биология и биотехнология

Проектът ПлантаСист е подкрепен от Европейската комисия в рамките на Европейската програма Хоризонт 2020.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за сесия на групата на външните потребители на Портал на участниците в Програмата на ЕС научни изследвания и иновации

Генералната дирекция за научни изследвания и иновации към Европейска Комисия организира следващата сесия на групата на външните потребители на Портал на участниците в Програмата на ЕС научни изследвания и иновации (H2020)  на 27 май 2015 г., 14.00-17.00 ч.. Tази сесия ще се излъчва по интернет на живо и отдалечените потребители биха могли да участват в дискусията чрез Web форум.

Основните точки в дневния ред са:

а) Подобрения на фронт-офиса на регистъра на бенефициентите;

б) идеи за потенциална бъдеща услуга за търсене на партньори за формиране на консорциуми за проекти по H2020.

Връзката на живо, окончателният дневен ред и достъпът до Web форума ще бъдат на разположение няколко дни преди заседанието на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/participants/portal/viewforum.php?f=32
(обща парола: "forum")

 

НОВ БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“

РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“
05.12.2014

Правилници и процедури

Правилници

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“

ПРОЦЕДУРИ

Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: до 15.06.2015 г.
Приемат се предложения само за научни форуми, които ще се проведат до 30.12.2015  г.