ПМС и РМС

Начало » Документация » ПМС и РМС

Решения и постановления на Министерски Съвет


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. - ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет,
отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

РЕШЕНИЕ № 845 на Министерския съвет от 22 ноември 2018 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година

РЕШЕНИЕ № 829 на Министерския съвет от 22 ноември 2018 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година

Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

РЕШЕНИЕ № 738 от 15 октомври 2018 година за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(Обн. - ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (Обн. - ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила 31.08.2018 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. - ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; ... изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на    Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (Обн. - ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 29.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ  № 472 от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
Обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; ... последно изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

Решение № 341 от 21 май 2018 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната2018-2019 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2017 г.

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2016 г.

Решение № 328 от 3 май 2016 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2016 – 2017 година


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 859 от 3 ноември 2015 година
за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 853 от 2 ноември 2015 година
за допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерския съвет от 2015 г.
 

 • РЕШЕНИЕ № 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015 – 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 801 от 3 декември 2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 Г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 22 май 2014 година за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г.
 • РЕШЕНИЕ № 20 от 10 януари 2013 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г., изменено с РЕШЕНИЕ № 850 на Министерски съвет от 2012 г.
 • РЕШЕНИЕ № 850 от 12 октомври 2012 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища
 • РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 17.05.2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 година
 • РЕШЕНИЕ № 375 от 11 май 2012 г. на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2012-2013 година
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина, изм. и доп. с ПМС № 72 от 28 март 2014 г., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г. Отменено с Постановление № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури\" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 на МС от 12.05.2011 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 - 2012 г.
 • РЕШЕНИЕ № 320 на МС от 19 май 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011-2012 г.
 • РЕШЕНИЕ № 573 на МС от 28 юли 2011 година за изменение и допълнение на Решение № 320 на МС от 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011 – 2012 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; ...;изм., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г. )
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 20.07.2010 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 27.05.2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 на МС 26.10.2009 г. за изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 07.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на МС от 03.05.2007 г. за създаване на Национален център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\"
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 8.05.2006 г. за приемане на Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (ОТМЕНЕНО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени \"бакалавър\", \"магистър\" и \"специалист\"
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отменено с ПМС № 33 от 15.02.2013 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
  (Обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; ... последно изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.)
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“