ПМС и РМС

Начало » Документация » ПМС и РМС

Решения и постановления на Министерски Съвет


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2018 г.

Постановление № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2017 г.

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (изм., бр. 66 от 15.08.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2016 г.

Решение № 328 от 3 май 2016 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2016 – 2017 година


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 859 от 3 ноември 2015 година
за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 853 от 2 ноември 2015 година
за допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерския съвет от 2015 г.
 

 • РЕШЕНИЕ № 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015 – 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 801 от 3 декември 2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 Г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 22 май 2014 година за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г.
 • РЕШЕНИЕ № 20 от 10 януари 2013 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г., изменено с РЕШЕНИЕ № 850 на Министерски съвет от 2012 г.
 • РЕШЕНИЕ № 850 от 12 октомври 2012 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища
 • РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 17.05.2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 година
 • РЕШЕНИЕ № 375 от 11 май 2012 г. на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2012-2013 година
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина, изм. и доп. с ПМС № 72 от 28 март 2014 г., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури\" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 на МС от 12.05.2011 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 - 2012 г.
 • РЕШЕНИЕ № 320 на МС от 19 май 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011-2012 г.
 • РЕШЕНИЕ № 573 на МС от 28 юли 2011 година за изменение и допълнение на Решение № 320 на МС от 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011 – 2012 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; ...;изм., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г. )
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 20.07.2010 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 27.05.2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 на МС 26.10.2009 г. за изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 07.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на МС от 03.05.2007 г. за създаване на Национален център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\"
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 8.05.2006 г. за приемане на Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (ОТМЕНЕНО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени \"бакалавър\", \"магистър\" и \"специалист\"
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отменено с ПМС № 33 от 15.02.2013 г.)
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина