Други

Начало » Документация » Други

Други

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Повече информация


ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
I BAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;

Заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регистрация към Агенция по вписванията или по електронен път с електроннен подпис.

Повече информация