Архив

Начало » Документация » Проекти на документи » Архив

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 9.05.2000 г.

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 30.04.2018 включително

Проект на РМС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година

Проект на Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил “Математически” и профил “Природни науки”

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Проект на национална изпитна програма за провеждане на ДИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия

Проект на Решение за одобряване изплащането на разходи за обучение

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 12.02.2018 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЗОУФООС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 28.02.2018 включително

Проект на националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.02.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет - майчин език

Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

до 15.02.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет