Архив

Начало » Документация » Проекти на документи » Архив

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Проект на Решение за одобряване изплащането на разходи за обучение

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: r.genova@mon.bg

до 12.02.2018 включително

Проект на националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg

до 28.02.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет - майчин език

Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: s.sheinova@mon.bg

до 15.02.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.vasileva@mon.bg до

до 12.02.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет