Учебници

Начало » Учебници

Заповед № РД09-518/ 02.03.2021 г. за утвърждаване на: (публикувано 02.03.2021 г.)

(публикувано 02.03.2021 г.)


Заповед № РД09-486/ 25.02.2021 г. за утвъждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка (публ. 01.03.2021 г.)

Приложение - Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка (публ. 01.03.2021 г.)Информация за теглото и за броя на страниците на одобрените учебници и учебни комплекти за I клас, II клас, III клас и IV клас и на учебниците за V клас, VI клас и VII клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 годинаПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

СПИСЪЦИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ НА ЧУЖД ЕЗИК

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“