Учебници

Начало » Учебници

Списък на учебниците и учебните комплекти за III клас, на учебниците за V клас по общообразователнитe учебни предмети испански език и италиански език, на учебниците за VII клас и за IX клас, на учебните комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво A1 и на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка, които могат да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година
Приложение № 4 към Заповед № РД 09-1480/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката


График на дейностите за осигуряване за безвъзмедно ползване на учебници и учебни комплекти за учениците от III клас, на учебници за учениците от VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и  италиански език за учениците от V клас за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти 
 2. Приложение № 1 - График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката;

 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от IIІ клас;
 4. Образец на заявка за учебници за VII клас;
 5. Образец на заявка за учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас;
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в III клас в Европейските училища;
 7. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците в VII клас в Европейските училища

 8. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците в III клас и в VII клас и учебници по испански език и италиански език за V клас за учебната 2018/2019 година.

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети

Заповед № РД 09-811/04.05.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети


График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета и четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-665/05.04.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки
 2. График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 3. Образец-заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година:

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по учебни предмети

Заповед № РД 09-319/23.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по следните общообразователни учебни предмети: български език, литература, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, музика и изобразително изкуство.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-303/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-304/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-305/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-306/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-137/29.01.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти
 2. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;
 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година:
 4. Образец-заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2018/2019 година:
 5. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 6. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за учебната 2018/2019 година


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас по общообразователни учебни предмети съгласно текста на Заповедта


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет италиански език за II клас и проекти на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1.) от ОЕЕР


Процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество и за X клас по учебния предмет икономика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография


СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти за II клас, на учебниците за VI клас и за VIII клас, на учебните комплекти по чужд език за постигане на ниво от общата европейска езикова рамка, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. и със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г.


Списъци на учебници

Забележка:

Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.


Списъци на учебни помагала


Списък на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.