Документи по организацията на ПОО

Начало » Професионално образование » Документи по организацията на ПОО » Документи по организацията на ПОО

Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, критерии и срокове за актуализирането му (публ. 13.12.2019 г.)

Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., .... и изм. и доп. със Заповед РД 09-2973 от 28.11.2019 г. (публ. 02.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 30.08.2019 г.)


Практическо ръководство за дуално обучение

Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване  обучение чрез работа (дуална система на обучение), утвърдена със Заповед РД№09-997/02.04.2019 г. на министъра на образованието и наука


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“