Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена

Начало » Документация » Конкурси » Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

З А П О В Е Д

№ РД09-2219 от 09.09.2019 г.
На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.
(Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)
Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2;
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование, свързан с обучението по учебния предмет „Английски език“;
 • минимален ранг – ІІІ младши;

1.2. Допълнителни изисквания:

 • завършено висше образование по специалност от професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Филология – английска, Педагогика на обучението по английски език или Приложна лингвистика с английски език; професионална квалификация „учител по английски език“;
 • компютърни умения – MS Office.

2. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи;
 • събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • Kопие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание
  чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 09.09.2019 г. до 19.09.2019 г. вкл.;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа;

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността: Ръководи, организира и контролира дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в обучението по учебния предмет „Английски език“ в областта на училищното образование.

Области на дейност: 1. Дейности, свързани със съдържание на училищното образование; 2. Изработване, актуализиране и прилагане на стратегически документи, концепции и планове, на нормативни актове и административни актове, засягащи училищното образование; 3. Оказване на методическа и практическа помощ и прилагане на решения по проблеми в областта на училищното образование; 4. Синхронизиране на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с училищното образование.

6. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“.

Срок за подаване на документи от 09.09.2019 до 19.09.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати,
участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Комисията, назначена със заповед № РД09-2274 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до събеседване Любка Стоименова.

Кандидатът следва да се яви на събеседване на 24.09.2019 г. от 09.30 часа, в кабинет 446 в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. “Дондуков“ № 2А.

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2163 от 28.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)“
 • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по биология (химия, физика) или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогика на обучението по биология (химия, физика)“
 • компютърни умения,
 • владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 12.09.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – гр. Враца, ул. "Софроний Врачански" 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 092/624 643.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Враца и електронните страници на РУО – Враца и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда. Извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния план-прием, съгласуването им с финансовия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение. Организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми.

7. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 02.09.2019 до 12.09.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието – Враца

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2164/28.08.2019 г . на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ани Георгиева
2. Полина Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 27.09.2019 г. в 10,00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за администрацията
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 • Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директоите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба № 2 от 21.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.


ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

Митко Кунев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит – най-малко една година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг - V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пазарджик

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2159 / 28.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пазарджик
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, специалности от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“; област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалности от професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, специалност „Логопедия“
 • компютърна компетентност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 12.09.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 034/44-31-52 и 034/ 44 38 72.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Пазарджик и електронните страници на РУО – Пазарджик и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ е да подпомага провеждането на политиката и реализирането на дейностите на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие с фокус децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, както и децата и учениците от етническите малцинства и децата и учениците, търсещи или получили международна закрила.

Областите на дейност са свързани с организиране, координиране и участие в дейности на РУО, свързани с приобщаващото образование и подкрепата за личностно развитие; анализиране и предлагане на експертни оценки, становища и др. с цел вземане на управленски решения от началника на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие. Ръководи регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Координира и участва в контрола по отношение на организацията и осъществяването на дейностите по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта – в детските градини, в училищата, включително в центровете за специална образователна подкрепа, в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в други специализирани обслужващи звена. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/ .

Срок за подаване на документи от 02.09.2019 до 12.09.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
на РУО - Пазарджик

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2160/28.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатa:

1. Ива Гигова
2. Кръстанка Божилова

Кандидатът трябва да се яви на тест на 27.09.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на IV етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, в случай че е издържал теста.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектиране на детските градини и училища
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Списък на недопуснатите кандидати,
по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на РУО - Пазарджик

1.Екатерина Петрова Янева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/: - Представените документи не удостоверяват съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за:
- минимален професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила или
- минимален ранг - V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Плевен.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2156 от 28.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Плевен.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – ръководно ниво 7А
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 4 години придобит в областта на образованието или
 • минимален ранг - III младши
 • професионална квалификация – всички области на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Професионална квалификация „учител” в областта на педагогически, хуманитарни, технически, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика.
 • допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения – MS Office

2. Начин на провеждане на конкурса:

- тест
- интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за придобитa професионална квалификация „учител“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 12.09.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 23, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 064/800 954.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен и електронните страници на РУО – Плевен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Началникът на отдела анализира, планира, управлява, съгласува, регулира и отговаря за изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с координиране, организиране, контролиране и методически подпомагане прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта. Планира и анализира работата на отдела по отношение на организационно-методическото осигуряване на директорите като орган за управление на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие и контрола на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Организира и методическо осигуряване на дейностите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на областта. Координира и контролира организацията на дейностите на образователните институции на територията на областта и др.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1300 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 02.09.2019 до 12.09.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел” - „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2157/28.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

- Даниела Бачовска – Кожухарова;
- Диана Петкова

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 27.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за администрацията;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Кодекс на труда;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план;
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка;
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език;
 • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка;
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Закон за професионалното образование.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2161 от 28.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по чужд език или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по ..... (съответния чужд език) или приложна лингвистика с педагогическа насоченост; област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ (английска/испанска/италианска/немска/френска/руска филология); професионална квалификация „учител” по чужд език.
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения (MS Office)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобитa професионална квалификация „учител“ по чужд език
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 12.09.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 23, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 064/800 954.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен и електронните страници на РУО – Плевен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес по учебните предмети чужд език и майчин език.

Преките задължения са свързани с контролиране и анализиране организацията на обучение по чужд език и по майчин език в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие. Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците, на служителите и на работодателите, и с юридически лица с нестопанска цел, в областта на учебните предмети чужд език и майчин език. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в училищата и обслужващите звена на територията на съответната област в областта на учебните предмети чужд език и майчин език.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 02.09.2019 до 12.09.2019 включително

Окончателни резултати

Със Заповед № РД 09-2384/19.09.2019 Г. КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА Е ПРЕКРАТЕНА, поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи

Конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2042 / 06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – една година опит в областта на анализа и обработката на информация или минимален ранг V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“
 • ползване на английски език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 23.08.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 11-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Русе, ул. ”Църковна независимост” № 18, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 082/83-45-32

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Русе и електронните страници на РУО – Русе и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Старши експерт по информационно осигуряване провежда политиката и реализира дейностите на РУО в областта на използването и разширяването на управленската информационна система на образованието. Организира, координира и контролира дейностите, свързани с Управленската информационна система на регистрите на областно ниво. Анализира информационните потребности на РУО, държавните и общински училища, детски градини и обслужващи звена на територията на областта и предлага решения за тяхното удовлетворяване. Събира, контролира, обработва и изпраща в МОН необходимата регламентирана на национално ниво информация за управленската информационна система. Методически ръководи, наблюдава и контролира организацията и управлението на информационните потоци в системата на образованието в областта. Проучва, анализира и предлага на началника на РУО системи за усъвършенстване събирането на информация и др.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 12.08.2019 до 23.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
които са подали заявления за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2043/06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Емилия Миткова Хаджова
 2. Александър Иванов Евтимов
 3. Пламен Антонов Стойнов
 4. Константин Веселинов Шопов
 5. Леонард Пиер Давидов
 6. Радостин Николаев Стаматов

Допуснатите кандидати трябва да се яви на тест на 13.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на IV етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната
  администрация
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Наредба за административното обслужване
 • Наредба за административния регистър
 • Закон за електронното управление
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за киберсигурност
 • Правилник за устройството и функционирането на регионалните управления на образованието (обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 година в сила от 07.02.2017 година)
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.09.2018 г.
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; посл. изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; пос. изм. и доп., бр. 42 от 28.09.2018 г.)
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г.)

2. Не се допуска до конкурс следния кандидат:

Имрен Шерафединова Исмаилова-Садулова
Основание за недопускане:
представените документи не удостоверяват продължителността на минималния изискуем професионален опит от 1 година в областта на анализа и обработката на информацията или-минимален ранг V младши - съгласно номер по ред 283 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Уважаеми участници в конкурса,

Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия, определена за провеждането на конкурса за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе, се налага промяна на датата на провеждането на конкурса, като решаването на теста ще започне на 20.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 2032/ 06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила или
- минимален ранг - V младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, специалности от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“; област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалности от професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, специалност „Логопедия“
- компютърна компетентност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 19.08.2019 г. включително
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ 150, ж.к. Братя Миладинови, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 056/ 813 249.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ е да подпомага провеждането на политиката и реализирането на дейностите на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие с фокус децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, както и децата и учениците от етническите малцинства и децата и учениците, търсещи или получили международна закрила.

Областите на дейност са свързани с организиране, координиране и участие в дейности на РУО, свързани с приобщаващото образование и подкрепата за личностно развитие; анализиране и предлагане на експертни оценки, становища и др. с цел вземане на управленски решения от началника на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие. Ръководи регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Координира и участва в контрола по отношение на организацията и осъществяването на дейностите по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта – в детските градини, в училищата, включително в центровете за специална образователна подкрепа, в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в други специализирани обслужващи звена. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 08.08.2019 до 19.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, в отдел „Организационно - методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Бургас

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2034/ 06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Златина Георгиева Пейчева
2.    Теодора Димитрова Бориславова
3.    Петя Николова Кралева
4.    Кристина Георгиева Терзиева
5.    Розалия Василева Добрева
6.    Маргарита Иванова Маринова–Христова
7.    Пламена Минчева Димитрова
8.    Росица Тодорова Райкова - Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 11.09.2019 г., от 12.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ет. 7, зала №2. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Не допуска
1. Пенка Тодорова   
Основание за недопускане
Чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - Подадените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за минимален професионален опит – 1 година стаж в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепа за личностното развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етнически малцинства; търсещи или получили международна закрила или минимален ранг - V младши.


Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
 • Закон за интеграция на хора с увреждания
 • Закон за социално подпомагане и Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на книжовния български език
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
 • Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 • Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 • Правилник за устройство и дейността на Държавния логопедичен център
 • Правилник за устройство и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогически интернати

  Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2035 / 06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по един от предметите информатика и информационни технологии или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Информатика и компютърни науки“ или „Педагогика на обучението по математика и информатика“
 • допълнителна квалификация/обучение – владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 19.08.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ 150, ж.к. Братя Миладинови, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 056/ 813 249.   

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност, методическа подкрепа и инспектиране на обучението по информатика и информационни технологии. Координира, контролира и анализира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и учебните програми, свързани с обучението и по предметите информатика и информационни технологии в училищата  и в центровете за личностното развитие на територията на съответната област. Методически подпомага учителите по информатика и информационни технологии за прилагането на учебните програми по информатика и информационни технологии. Координира и участва в организацията за провеждането на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити по информатика и информационни технологии, както и провеждането на регионално равнище на състезания и олимпиади по информатика и информационни технологии.

Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 08.08.2019 до 19.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК на допуснатите кандидати,

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии”, в отдел „Организационно - методическадейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Бургас

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2036/ 06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Стоянка Трендафилова
2.Мила Николова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.09.2019 г., от 12:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ет. 7, зала №2. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за държавния служител
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Закон за електронно управление
 • Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

  Няма недопуснати кандидати

  Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Смолян

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2038 / 06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Смолян
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – 1 година опит, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит или данъчни ревизии или
- минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- професионално направление „Икономика“ от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
- допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения и работа със софтуерни програми и продукти

2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 19.08.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Смолян, ул. „България” № 14, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0301/6-24-53 и 0301/6-24-06.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Смолян и електронните страници на РУО – Смолян и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по финансово осигуряване“ е да анализира, координира, планира, организира и контролира дейностите по финансово осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на процеса на личностното развитие на територията на областта за осъществяването на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. Подпомага изготвянето на обобщени счетоводни отчети за изпълнението на бюджета на държавните училища, центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, финансирани от МОН. Участва при осъществяване на контролната дейност на РУО в държавните и общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития, астрономически обсерватории и планетариуми и специализирани обслужващи звена на територията на областта. Изготвя констативни протоколи, отговори, становища, доклади по извършени проверки, постъпили жалби, сигнали, запитвания на граждани, органи на местната и държавната власт, неправителствени организации и други по въпроси, свързани с финансовото осигуряване на дейността на държавните и общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития, астрономически обсерватории и планетариуми и специализирани обслужващи звена на територията на областта.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 08.08.2019 до 19.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване ”, отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Смолян


Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2041/06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Анита Асенова
2.Елена Брамова
3.Радка Каева
4.Таня Димитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 04.09.2019 г. от 09:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Не допуска
Величка Данчева
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - 1 година опит, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит или данъчни ревизии или минимален ранг - V младши

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за публичните финанси;
 • Кодекс на труда;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Кодекс за социално подпомагане;
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Закон за корпоративното подоходно облагане.

  Председател на конкурсната комисия
   

Конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1950/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
    - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по чужд език или
- минимален ранг - V младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по ..... (съответния чужд език) или приложна лингвистика с педагогическа насоченост; област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „ Филология“ (английска/испанска/италианска/немска/френска/руска филология);      професионална квалификация „учител” по чужд език.
 - допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения (MS Office)

2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за придобитa професионална квалификация „учител“ по чужд език
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 16.08.2019 г. включително
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 11-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Монтана, пл. "Жеравица" 1, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0879/220 295; 0894/472 618.     

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Монтана и електронните страници на РУО – Монтана и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:
Основна цел на длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес по учебните предмети чужд език и майчин език.
Преките задължения са свързани с контролиране и анализиране организацията на обучение по чужд език и по майчин език в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие. Съдейства за оптимизиране,  функциониране и развитие на училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците, на служителите и на работодателите, и с юридически лица с нестопанска цел, в областта на учебните предмети чужд език и майчин език. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в училищата и обслужващите звена на територията на съответната област в областта на учебните предмети чужд език и майчин език.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 05.08.2019 до 16.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

по заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по чужд език и по майчин език“, отдел „ Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО - Монтана
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1953/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс  кандидатите:
1.    Десислава Боянова
2.    Красимира Кирилова


Кандидатите трябва да се явят за решаване на тест на 18.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с успешно издържалите  теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и синя химикалка.

Не допуска до конкурс кандидата:
Теодор Евдокимов
Основания за недопускане: Представените документи не отговарят на минималния изискуем професионален опит от 1 година стаж като учител по чужд език  или – минимален ранг V младши.

 • Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функционирането на регионалните управления на образованието (обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 година в сила от 07.02.2017 година)
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (последно изменение ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.)
 • Наредба за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.)
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.09.2018 г.
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; посл. изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; пос. изм. и доп., бр. 42 от 28.09.2018 г.)
 • Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.)
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.)
 • Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)
 • Учебни програми по чужди езици и по майчин език

  Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 1951/ 02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място


1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или
- минимален ранг - V младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“
- допълнителна квалификация/обучение – ползване на английски език

2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 16.08.2019 г. включително
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 11-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Монтана, пл. „Жеравица” № 1 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт
0879/220 295; 0894/472 618       
       

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Монтана и електронните страници на РУО – Монтана и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ е да провежда политика и реализира дейностите на РУО в областта на използването и разширяването на управленската информационна система на образованието. Предлага решения по предоставени за съгласуване материали, отнасящи се до информационните системи и технологии.
Областите на дейност са свързани с анализиране на информационните потребности на РУО, държавните и общински училища, детски градини и обслужващи звена на територията на областта и предлага решения за тяхното удовлетворяване. Методически ръководи, наблюдава и контролира организацията и управлението на информационните потоци в системата на образованието в областта. Извършва дейности по изграждането на регистри в системата на образованието на областно ниво. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е МОН и РУО.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 05.08.2019 до 16.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

по заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по анализ на информацията“, отдел „Административно правно, финансово-стопанско и информационно осигуряване“, РУО - Монтана

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1952/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс  кандидатите:
1.    Дора Борисова
2.    Мария Димитрова


Кандидатите трябва да се явят за решаване на тест на 18.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала 1 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с успешно издържалите  теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и синя химикалка.

Не допуска до конкурс кандидатите:
1.    Катрин Иванова

Основания за недопускане: Представените документи не отговарят на минималния изискуем професионален опит от 1 година в областта на анализа  и обработката на информацията или –минимален ранг V младши.

2.    Анна Миткова

Основания за недопускане: Представените документи не доказват изискуемата минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Наредба за админисртративното обслужване
 • Наредба за административния регистър
 • Закон за електронното управление
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за киберсигурност
 • Правилник за устройството и функционирането на регионалните управления на образованието (обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 година в сила от 07.02.2017 година)
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.09.2018 г.
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; посл. изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; пос. изм. и доп., бр. 42 от 28.09.2018 г.)
  Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

   Председател на конкурсната комисия
                                 


Конкурс за длъжността „старши експерт – човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Смолян

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1923 / 31.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт – човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Смолян

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
    1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
    - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
    - наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
    - минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“,
    - минимален професионален опит – 1 година  в областите на дейност, свързани с разработване на документи, изготвяне на анализи и предлагане на решения в областта на управлението на човешките ресурси, както и на дейности, свързани с набиране, подбор, заплащане и кариерно развитие на персонала или
    - минимален ранг - V младши
    1.2. Допълнителни изисквания
    - област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“
    - добра компютърна грамотност – Word, Excel.   
 

2. Начин на провеждане на конкурса:
    - тест
    - интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:
    3.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
    3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
    3.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
    3.5. Други документи: документ за компютърни умения и др.


4. Място и срок за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 15.08.2019 г. включително
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието –Смолян, ул. „България” № 14, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0301/6-24-53 и 0301/6-24-06.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Смолян, електронните страници на РУО – Смолян и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:
    Основната цел на длъжността „старши експерт-човешки ресурси“ е да подпомага дейността  при реализиране политиката на регионалното управление на образованието в областта на управление на човешките ресурси, чрез разработване на експертни анализи, прогнози, предложения и документи в областта на управление на човешките ресурси.
Преките задължения са свързани с изготвянето на актове по трудовите/служебните правоотношения на служителите, работещи в РУО, на директорите на държавните и общински училища и обслужващи звена в областта. Създава, поддържа и архивира трудовите досиета на директорите на училища и обслужващи звена и на служителите по трудово правоотношение в РУО. Изготвя заповеди за ползване на платен годишен отпуск от служителите в РУО, директорите на училища и обслужващи звена и други.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.   
   

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
   

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 05.08.2019 до 15.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт – човешки ресурси”, отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Смолян


Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2039/06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.  Елена Брамова
2.  Йорданка Карова
3.  Милена Сивкова-Медова
4.  Снежина Радева
5.  Таня Димитрова
Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 03.09.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Не допуска до конкурс кандидатите:
1.Виктория Волевска
2. Михаела Радева
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - 1 година  в областите на дейност, свързани с разработване на документи, изготвяне на анализи и предлагане на решения в областта на управлението на човешките ресурси, както и на дейности, свързани с набиране, подбор, заплащане и кариерно развитие на персонала или минимален ранг - V младши

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за социално осигуряване;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските;
 • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране;
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 • Наредба за командировките в страната

  Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Смолян

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1937 / 01.08.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Смолян
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място


1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител или директор в системата на предучилищното образование или
- минимален ранг - V младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- професионална област – област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, направление „Педагогика“, специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 професионална квалификация „ детски учител”
 - допълнителна квалификация/обучение – чужд език (ниво В1) и компютърни умения (MS Office)


2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за професионална квалификация „детски учител“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
- Други документи: за компютърни умения, за владеене на чужд език и други по преценка на кандидата


4. Срок и място за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 15.08.2019 г. включително
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Смолян, ул."България" 14, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 0301/6-50-28 и 0301/6-24-06.       

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Смолян и електронните страници на РУО – Смолян и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността „старши експерт по предучилищно образование“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес в предучилищното образование.
Областите на дейност са свързани с координиране, инспектиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и подпомагане на квалификационна дейност. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми на в областта на предучилищното образование на територията на съответната област. Организира и провежда работни съвещания с учителите от системата на предучилищното образование. Участва в разработването на програми и стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователните структури в системата на предучилищното образование на територията на областта.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
    Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/

Срок за подаване на документи от 05.08.2019 до 15.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
  на РУО - Смолян

  Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2040/06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

  Допуска до конкурс кандидата
  Латинка Жилкова

  Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 03.09.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала  на IV етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, в случай че е издържал теста.
  Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

  Не допуска кандидата
  Кристина  Хаджиева
  Основание за недопускане
  Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - най-малко 1 година стаж като учител или директор в системата на предучилищното образование или минимален ранг - V младши.

  Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование


  Председател на конкурсната комисия
                                             

Конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Смолян

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1922 / 31.07.2019 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Смолян
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място


1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика или
- минимален ранг - V младши


1.2. Допълнителни изисквания:
- професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Математика или Педагогика на обучението по математика
- професионална квалификация „учител по математика“
 - добра компютърна грамотност – Word, Excel, владеене на чужд език


2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за професионална квалификация „учител по математика“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата


4. Място и срок за подаване на документи:


- Краен срок за подаване на документи – 15.08.2019 г. включително

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието –Смолян, ул. „България” № 14, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0301/6-24-53 и 0301/6-24-06.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Смолян и електронните страници на РУО – Смолян и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по учебния предмет математика.
Областите на дейност са свързани с координиране, контролиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и подпомагане на квалификационна дейност. Методически подпомага прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и на учебните програми, свързани с обучението по учебния предмет математика от пети до дванадесети клас в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира дейностите по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към училищното образование по математика. Организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по математика и националните външни оценявания по математика.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.


8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.


9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/


Срок за подаване на документи от 05.08.2019 до 15.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, отдел Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Смолян

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2037/06.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс:
1. Детелина Милкотева
2. Росица Ималова

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 04.09.2019 г. от 09:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда


  Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 1905/24.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-регион
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, професионална квалификация „учител“
 • минимален професионален опит – една година учителски стаж или опит на експертна/управленска длъжност в системата на предучилищното и училищното образование или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област: специалност от областите на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, „Здравеопазване и спорт“
 • допълнителна квалификация/обучение: Компютърна, езикова и др.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за професионална квалификация „учител“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок – 07.08.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 12-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – София-регион, бул."Цариградско шосе" 125, бл.5, ет.4, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 02/ 971 02 99; 02/ 873 64 22.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София-регион и електронните страници на РУО – София-регион и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти“ е да създаде условия за провеждане на държавната политика свързана с квалификация на педагогическите специалисти на територията на съответната област, като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво, като подпомага и осигурява осъществяването правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа подкрепа и контрол, свързана с квалификацията на учителите, консултиране и подпомагане професионалното развитие и кариера на педагогическите специалисти от областта.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 26.07.2019 до 07.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти”, отдел ОМДК, РУО – София-регион

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1906/24.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

1. Николина Иванова
2. Людмила Стефанова
3. Юлия Атанасова
4. Даниела Добрева
5. Горяна Ангелова
6. Галина Горанова
7. Георги Янакиев

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на писмен изпит-тест на 27.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба №4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план
 • Наредба №5/30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка
 • Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
 • Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“
 • Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Ямбол

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1912/25.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Ямбол
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – ръководно ниво 5А
 • минимална образователно-квалификационна степен – магистър
 • минимален професионален опит – не по-малко от 5 години професионален опит, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и училищното образование; опит в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието; опит в обучението на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното възпитание; опит на ръководна длъжност в областта на образованието или
 • минимален ранг - II младши
 • професионална област - всички области на висше образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения, MS Office, Internet

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 05.08.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието - Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 046/68 53 13.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Ямбол и електронните страници на РУО – Ямбол и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „началник на регионално управление на образованието“ е да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, като подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област. Контролира прилагането и спазването на Закона за предучилищното и училищното образование, на държавните образователни стандарти и на другите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област. Организира, координира, контролира и/или участва в изпълнението на областни, национални и международни образователни програми и проекти, имащи отношение към предучилищното и училищното образование. Организира и контролира осъществяването на приема на ученици в училищата от областта. Обявява и организира конкурси по реда на Кодекса на труда за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми. Организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво. Координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в образователните институции в областта.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността - 1725.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 26.07.2019 до 05.08.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати, 
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Ямбол

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1913/25.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката, реши:

1. Допуска до конкурс следния кандидат:

Стойко Стойков

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 27.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 4 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

2. Няма недопуснати кандидати.

Списък на документи, които кандидатът за длъжността „началник на регионално управление на образованието“ трябва да познава и използва
 1. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 2. ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 3. КОДЕКС на труда
 4. КОДЕКС за социално осигуряване
 5. ЗАКОН за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
 6. Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 7. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 8. Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 9. Кодекс на труда
 10. Административнопроцесуалния кодекс
 11. ЗАКОН за достъп до обществена информация
 12. ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 13. ЗАКОН за защита на личните данни
 14. Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.
 15. ЗАКОН за закрила на детето
 16. НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 17. НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 18. НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 19. НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
 20. НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
 21. НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
 22. НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 23. НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 24. НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците
 25. НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (ДВ, бр. 44 от 1993 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 99, от дата 12.12.2017г.)
 26. НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 27. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 28. НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 29. НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
 30. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 31. НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 32. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 33. НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 34. НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 35. НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 36. НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;
 37. НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 38. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 39. НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 40. НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
 41. НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“
 42. НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 43. НАРЕДБА за приобщаващото образование
 44. НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 45. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 46. Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 47. Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 48. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;
 49. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в държавната администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1845 / 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по български език и литература или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • области на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филологии“ област на висшето образование „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по български език и литература“
 • професионална квалификация „учител по български език и литература“
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по български език и литература“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието - Шумен, ул. „Цар Калоян ” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 054/80-03-73 и 054/80-18-16.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Шумен и електронните страници на РУО – Шумен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по български език и литература“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебния предмет български език и литература.

Преките задължения са свързани с координиране и контролиране прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, имащи отношение към обучението по български език и литература, в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Контролира и анализира организацията на образователно-възпитателния процес по български език и литература в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Координира и участва в организацията и провеждането на националните външни оценявания в 7 и 10 клас и на държавните зрелостни изпити по български език и литература. Подпомага организационно и методически дейността на учителите по български език и литература. Координира и организира на регионално равнище провеждането на олимпиади и на състезания по български език и литература.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен


Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1848/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Васил Стоянов Пеев
2. Ивелина Недкова Борисова
3. Катя Белчева Димитрова.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.08.2019 г. от 09:30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, в залата на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
- Закон за държавния служител
- Закон за предучилищното и училищното образование
- Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
- Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
- Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
- Наредба № 6 от 11.08 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
- Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
- Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
- Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
- Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
- Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
- Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
- Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
- Учебни програми по български език и литература за V-XII клас

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1842 / 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, професионална квалификация „начален учител“
 • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител, помощник-директор или директор на държавно, общинско или частно училище или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област: Педагогически науки, професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за професионална квалификация „начален учител“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Шумен, ул. „Цар Калоян” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 054/80-03-73 и 054/80-18-16.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Шумен и електронните страници на РУО – Шумен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ е да създаде условия за провеждане на държавната политика на територията на областта, като подпомага дейността на началника на регионалното управление на образованието чрез организиране, методическо подпомагане и контролиране на дейностите в началния етап на основната образователна степен от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, свързани с обучението в началния етап на основното образование в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Методически ръководи дейностите, свързани с провеждането на областния кръг на ученическите състезания и олимпиади в началния образователен етап и с номиниране на участниците в националния кръг.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1846/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следния кандидат:
Боряна Венелинова Николова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 21.08.2019 г. от 09:30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, в залата  на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.
Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
•    Закон за държавния служител
•    Закон за предучилищното и училищното образование
•    Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
•    Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
•    Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
•    Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование
•    Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
•    Наредба № 6 от 11.08 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
•    Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученицитe
•    Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
•    Наредба за приобщаващото образование

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09 - 1836 / 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ловеч
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по биология (химия, физика) или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по биология (химия, физика)
 • професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)“
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч, "Търговска" № 4, ет. 10, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 068/60-38-08 и 068/60-38-04.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч и електронните страници на РУО – Ловеч и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика, астрономия и химия и опазване на околната среда.

Областите на дейност са да координира, организира, контролира и методически да подпомага прилагането и изпълнението на учебните програми по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда за класовете от прогимназиалния етап и от гимназиалните етапи в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за учителите по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и обобщава информация за квалификацията им. Организира дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и националните външни оценявания. Извършва дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и олимпиади по човекът и природата, биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда на регионално и национално ниво съобразно нормативните документи.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Със Заповед № РД 09-2044/06.08.2019 г. конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е прекратена, поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

Конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1837 / 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ловеч
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Математика или Педагогика на обучението по математика
 • професионална квалификация „учител по математика“
 • добра компютърна грамотност – Word, Excel, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за професионална квалификация „учител по математика“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч, ул. „Търговска” № 43, ет. 10 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 068/60-38-08 и 068/60-38-04.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч и електронните страници на РУО – Ловеч и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по учебния предмет математика.

Областите на дейност са свързани с координиране, контролиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и подпомагане на квалификационна дейност. Методически подпомага прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и на учебните програми, свързани с обучението по учебния предмет математика от пети до дванадесети клас в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира дейностите по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към училищното образование по математика. Организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по математика и националните външни оценявания по математика.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Ловеч
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1841/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидата:

Валентина Данова

Кандидатът трябва да се яви за решаване на тест на 29.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала  на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, в случай, че е издържал теста

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.
•    Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
•    Закон за държавния служител
•    Закон за администрацията
•    Закон за предучилищното и училищното образование
•    Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
•    Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
•    Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
•    Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците
•    Наредба №4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план
•    Наредба №5/30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка
•    Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
•    Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
•    Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
•    Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка
•    Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
•    Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
•    Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
•    Учебни програми по математика от V до XII клас

Няма недопуснати кандидати

Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1838/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ловеч
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
 • допълнителна квалификация/обучение - компютърна компетентност, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч, ул. „Търговска” № 43, ет. 10 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 068/60-38-08 и 068/60-38-04.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч и електронните страници на РУО – Ловеч и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контролиране на обучението по професионална подготовка.

Организира прилагането на национални стратегии и програми, както и разработването на регионални стратегии и програми за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионално образование и обучение в областта. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в държавните, общинските и частните училища за професионално образование и обучение на територията на областта. Осъществява дейности, свързани с насочване и за професионално образование и обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с хронични заболявания. Организира и провежда работни съвещания с директори, заместник-директори по учебно-производствената дейност и учители по професионална подготовка. Контролира провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение в училищата на територията на областта. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието –  Ловеч

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1840/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Даниела Йотова
2.    Евелина Петрова
3.    Павлин Пенев

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 29.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала  на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
•    Закон за държавния служител
•    Закон за предучилищното и училищното образование
•    Закон за професионалното образование и обучение
•    Закон за администрацията
•    Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
•    Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
•    Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
•    Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
•    Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
•    Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
•    Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•    Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
•    Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
•    Наредба за приобщаващото образование
•    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
•    Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Няма недопуснати кандидати

Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 1874/17.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 3 години придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или минимален ранг - IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
 • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 31.07.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 12-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Русе, ул. ”Църковна независимост” № 18, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 082/83-45-32

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Русе и електронните страници на РУО – Русе и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен счетоводител“ отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност в Регионалното управление на образованието. Подпомага контрола при изразходването на бюджетните средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на РУО и отговаря за правилното счетоводно отразяване на стопанските операции, касаещи дейността на РУО. Анализира, контролира и отговаря за отчетността на стоково-материалните ценности и средства на подотчетни лица и суми с целево предназначение, както и движението на дълготрайните материални активи. Организира, контролира изготвянето, начисляването и плащането на работните заплати, обезщетения и други възнаграждения на служителите от РУО. Изготвя ежемесечно отчети за касовото изпълнение на бюджета и на средства от Европейския съюз на РУО. Създава условия за осъществяване на хронологично (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане и осигурява своевременното отразяване на финансовите и стопанските операции.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1100.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 31.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе.
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1902/24.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсната процедура следните кандидати:

-    Невена Балканджиева;
-    Йонка Ангелова;
-    Галина Тодорова;
-    Детелина Ачева.

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 28.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
• Закон за държавния служител;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Закон за достъп до обществена информация;
• Закон за счетоводството;
• Закон за публичните финанси;
• Кодекс на труда;
• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
• Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
• Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
• Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
• Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;
• ПМС № 344/22.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.;
• Закон за обществените поръчки;
• Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
• Кодекс за социално подпомагане;
• Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
• Закон за корпоративното подоходно облагане.
       
Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1872/17.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – ръководно ниво 7А
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 4 години придобит в области на дейност, свързани с осигуряване и управление на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване или
 • минимален ранг - III младши
 • професионална квалификация – всички области на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения – MS Office

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 31.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 12-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието - Русе, ул. ”Църковна независимост” № 18, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 082/83-45-32.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Русе и електронните страници на РУО – Русе и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „началник на отдел“, отдел АПФСИО е да организира, координира, контролира и отговаря за изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела във връзка с осигуряването на административно-правното, финансово-стопанското и информационното обслужване на дейността на регионалното управление на образованието; организира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси; участва при осъществяване на контролна дейност на РУО, на дейността на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта.

Участва в приемането и представя на началника на РУО писмено становище относно постъпилите за съгласуване сведения за организацията на дейността за учебната година (Списък-образец № 1) на училищата, (Списък-образец № 2) на детските градини, (Списък-образец № 3) на центровете за подкрепа за личностно развитие. Отговаря и участва при осъществяване на дейностите по снабдяването на училищата с безплатни учебници и задължителна училищна документация. Организира, контролира и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в регионалното управление на образованието и лица, заемащи длъжността директор на общинските и държавните неспециализирани училища, на центровете за специална образователна подкрепа, на центровете за подкрепа за личностното развитие – самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1500 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 31.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе.
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1904/24.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

-    Валентина Костадинова;
-    Йонка Ангелова;
-    Галина Желева;
-    Детелина Ачева.

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 28.08.2019 г. от 11.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
• Закон за държавния служител;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Закон за достъп до обществена информация;
• Закон за счетоводството;
• Закон за публичните финанси;
• Кодекс на труда;
• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
• Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
• Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
• Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
• Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
• Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;
• ПМС № 344/22.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.;
• Закон за обществените поръчки;
• Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
• Наредба за работното време, почивките и отпуските;
• Наредба за командировките в чужбина;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
• Кодекс за социално подпомагане;
• Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
• Закон за корпоративното подоходно облагане.
   
Председател на конкурсната комисия        

Конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Русе

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1873/17.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Русе
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по чужд език или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по ..... (съответния чужд език) или приложна лингвистика с педагогическа насоченост; област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „ Филология“ (английска/испанска/италианска/немска/френска/руска филология); професионална квалификация „учител” по чужд език.
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения (MS Office)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобитa професионална квалификация „учител“ по чужд език
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 31.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 12-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Русе, ул. ”Църковна независимост” № 18, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 082/83-45-32.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Русе и електронните страници на РУО – Русе и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес по учебните предмети чужд език и майчин език.

Преките задължения са свързани с контролиране и анализиране организацията на обучение по чужд език и по майчин език в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие. Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците, на служителите и на работодателите, и с юридически лица с нестопанска цел, в областта на учебните предмети чужд език и майчин език. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в училищата и обслужващите звена на територията на съответната област в областта на учебните предмети чужд език и майчин език.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността до - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 31.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Русе. Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1903/24.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсната процедура следните кандидати:

    Сюзан Ферхадова

Няма недопуснати кандидати

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 28.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто.
Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
•    Закон за предучилищното и училищното образование.
•    Закон за държавния служител.
•    Закон за администрацията.
•    Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
•    Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.
•    Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
•    Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.
•    Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език.
•    Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.
•    Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
•    Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
•    Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
•    Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
•    Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
•    Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
•    Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017 г.
•    Учебните програми за учебния предмет чужд език и за учебния предмет майчин език.


Председател на конкурсната комисия    

Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1847 от 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“
 • минимален професионален опит – най-малко 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, предпочитано професионално направление „Право“
 • познаване на нормативните и подзаконовите актове, свързани с изпълняваната работа;
 • компютърни умения

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 608.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Главният експерт анализира и подготвя предложения за решения на проблеми и методически въпроси, свързани с:

 1. Подготовката на обществените поръчки на министерството;
 2. Систематизиране на информация за изпълнението на договорите, сключени по реда на Закона за обществените поръчки;
 3. Участие във вътрешноведомствени и междуведомствени комисии и съвети по проблемите на изпълнението на обществени поръчки;
 4. Предоставяне на информация за актуализиране на Регистъра на обществените поръчки;
 5. Текущите задължения в съответствие с функционалната характеристика на отдела според Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката.

7. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1530.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката, Министерство на образованието и науката (МОН)                                                                                                                                                                                                              

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1849/12.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката, реши:

1. Допуска до конкурс следния кандидат:
Любомир Младенов

2. Не допуска до конкурс кандидата

Мирослава Митева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори или минимален ранг - III младши

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 22.08.2019 г. от 9.30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 4 на 7 етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.
Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

•    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
•    Закон за държавния служител;
•    Закон за администрацията;
•    Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
•    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
•    Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
•    Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
•    Закон за обществените поръчки (ЗОП);
•    Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
•    Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);


Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1850 от 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 2 години опит в области и дейности, свързани с процеса на подготовка и провеждане на процедури и възлагания на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Висше образование от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“
 • познаване на нормативните и подзаконовите актове, свързани с изпълняваната работа;
 • компютърни умения

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 29.07.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 608.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Старшият експерт анализира и подготвя предложения за решения на проблеми и методически въпроси, свързани с: подготовката на обществените поръчки в министерството; систематизиране на информация за изпълнението на договорите, сключени по реда на Закона за обществените поръчки; предоставяне на информация за актуализиране на Регистъра на обществените поръчки; текущите задължения в съответствие с функционалната характеристика на отдела според Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1250.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 19.07.2019 до 29.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката, Министерство на образованието и науката (МОН)                                                                                                                                                                                                              

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1852/12.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:


1. Любомир Младенов;
2. Даниела Киндалова

II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Мирослава Митева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори или минимален ранг - III младши

2.    Албена Васева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори или минимален ранг - III младши

3.    Радка Христова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори или минимален ранг - III младши

4.     Маргарита Керемедчиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори или минимален ранг - III младши


Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 22.08.2019 г. от 11.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 4 на 7 етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.
   
- Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
- Закон за държавния служител;
- Закон за администрацията;
- Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
- Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
- Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
- Закон за обществените поръчки (ЗОП);
- Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
- Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);

Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1851/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „държавен експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН).
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 1Б
 • минимална образователно-квалификационна степен - „магистър“, предпочитана специалност „Право“
 • минимален професионален опит – най-малко 5 години свързан с разработване и изпълнение на политики в областта на висшето образование или минимален ранг II младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • добро ниво на владеене на чужд език, работа с основните компютърни програмни продукти – Excel, Word, PowerPoint, отлични комуникативни умения и др.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
3.4. Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 26.07.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 552 и 02/9217 559.
5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „държавен експерт“ е да изпълнява дейности, свързани с наблюдението, анализирането, разработването и организирането на основните насоки на националната политика в областта на висшето образование. Участва в създаването и актуализирането на нормативната уредба, регулираща процесите в системата на висшето образование в съответствие с държавната политика. Подпомага с анализи и предлага проекти на решения по проблеми, свързани с развитието на системата за висше образование в съответствие с националните традиции и реалности в европейското пространство за висше образование

7. Размер на основната заплатата, определена за длъжността до 1680 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/.

 

Срок за подаване на документи от 16.07.2019 до 26.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)                                                                                                                                                                                                              

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1853/12.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Силвия Свиленова;
2. Поля Стоянова;
4. Ина Ахмедова;
5. Росица Колева.

Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1.    Деляна Цанова

Основание за недопускане
 Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 5 години опит, свързан с разработване и изпълнение на политики в областта на висшето образование или минимален ранг - II младши

Допуснатите кандидати трябва да се явят на писмен изпит-тест на 13.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 2 на 7 етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.
   

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за висшето образование;
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България;
 • Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България;
 • Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на РБ;
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища;
 • Наредба № 21 на министъра на образованието и науката за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити;
 • ПМС № 90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
 • ПМС № 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
 • ПМС № 228 за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на РБ;
 • ПМС № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности;
 • Наредба за  държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 • Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от регулираните професии;
 • Закон за държавния служител;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката


  Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1843 от 12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 4 години на експертна длъжност в областта на информационните и комуникационните технологии и/или в областта на внедряването на информационните и комуникационните технологии в образованието или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • висше образование по специалност „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“
 • ползване на английски език
 • работа с операционни системи, програмни продукти, офис техника и комуникационно оборудване

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за владеене на английски език, компютърни умения и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 26.07.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 608.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Областите на дейност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ включват: проучване, анализиране, даване на мнение и становища по проблеми в областта на информационните и комуникационни технологии; осъществяване техническото осигуряване на компютърна техника в министерството; координация и контрол на дейности, свързани с текущата поддръжка и ремонт на компютърната техника; софтуерна поддръжка.

7. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1530.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 16.07.2019 до 26.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1844/12.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:
1.    Емил Иванов Малинов
2.    Красимир Герасимов Банов
3.    Венелин Христов Панев

б) Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.08.2019 г. от 10 часа за решаване на тест в зала 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. В същия ден ще се проведе интервюто. При явяването си е необходимо кандидатът да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител,
 • Закон за администрацията,
 • Закон за електронно управление,
 • Закон за защита на личните данни,
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация,
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лични данни.
 • Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

  Председател на конкурсната комисия    

Конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1791 / 05.07.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година учителски стаж или 1 година професионален опит в областта на организацията на средното образование или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика
 • компютърни умения – MS Office

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 22.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 032/63-18-45 и 032/ 63-49-15.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Пловдив и електронните страници на РУО – Пловдив и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ е да анализира, контролира и координира управленската дейност на директорите на образователните институции на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика. Планира и анализира работата на директорите като орган за управление на образователните институции на територията на областта.

Преките задължения са свързани с участие в разработването на работата на отдела за всяка учебна година. Участва в изготвянето на годишния отчет за дейността на отдела по управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта. Изготвя анализи и резултати от организацията и управлението на дейностите в образователните институции на територията на областта. Организира и съдейства за своевременното информиране на директорите на образователните институции по всички въпроси, свързани с организацията и управлението в системата на предучилищното и училищното образование. Подпомага директора на училището при изготвянето на училищните учебни планове. Участва в подготовката и провеждането на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подготовка, както и центровете за подкрепа на личностното развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 10.07.2019 до 22.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК),
Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1793 /05.07.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Десислава Муракова
2. Жанета Вакрилова
3. Розалина Пиринска
4. Любка Иванова
5. Ганка Пенчева
6. Дафина Христова
7. Славка Иванова
8. Екатерина Колева
9. Надежда Йорданова -Рамдан


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.08.2019 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 4 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и синя химикалка.

б) Не допуска до конкурс кандидата:

Юлия Христакиева

Основания за недопускане: Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит - една година учителски стаж или една година професионален опит в областта на организацията на средното образование или V младши ранг

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г.за нормиране и заплащане на труда
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 • Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Председател на конкурсната комисия

Конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1581 / 20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по български език и литература или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • области на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филологии“
 • област на висшето образование „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по български език и литература“
 • професионална квалификация „учител по български език и литература“
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по български език и литература“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 04.07.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието - Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 11, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 076/60-48-30 и 0895/599419.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Перник и електронните страници на РУО – Перник и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по български език и литература“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебния предмет български език и литература.

Преките задължения са свързани с координиране и контролиране прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, имащи отношение към обучението по български език и литература, в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Контролира и анализира организацията на образователно-възпитателния процес по български език и литература в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Координира и участва в организацията и провеждането на националните външни оценявания в 7 и 10 клас и на държавните зрелостни изпити по български език и литература. Подпомага организационно и методически дейността на учителите по български език и литература. Координира и организира на регионално равнище провеждането на олимпиади и на състезания по български език и литература.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 24.06.2019 до 04.07.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” РУО - Перник

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1582/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Антония Иванова
2. Силвия Свиленова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала 4 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите , в случай, че са издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функционирането на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 6 от 11 август 2016 г за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Учебни програми по български език и литература за V-XII клас

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1523 от 11.06.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 4 години учителски стаж в областта на професионалното направление или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • специалност от професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Технически науки ”
 • компютърни умения, английски език на ниво мин. B2 от Европейската референтна езикова рамка

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, английски език на ниво мин. B2 от Европейската референтна езикова рамка и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 24.06.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Професионално образование и обучение“ е да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение чрез разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на становища, с участие в разработването на проекти на нормативни документи, с разработването на методологии, методики и механизми, с предоставянето на методически указания по прилагането на нормативни актове във връзка с професионалното образование и обучение, с подготвянето на отговори на физически и юридически лица. Главният експерт носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 14.06.2019 до 24.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1524 от 11.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:

1. Златка Иванова
2. Добрин Христов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.07.2019 г. от 10 часа за решаване на тест в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София,
бул. Княз Дондуков №2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:
 • Закон за професионалното образование и обучение и поднормативните актове към него
 • Закон за предучилищното и училищното образование и поднормативните актове към него
 • Стратегия за развитие на Професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
 • Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Основни европейски политики в областта на професионалното образование и обучението
 • Други нормативни актове, специфични за системата на образованието и науката и изпълнението на държавната служба.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Иванела Александрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години учителски стаж в областта на професионалното направление или минимален ранг – III младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА,

Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия, определена за провеждането на конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерството на образованието и науката, се налага промяна на датата на провеждането на конкурса, като решаването на теста ще започне на 17.07.2019 г. от 10 часа в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1506/07.06.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността 
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
 • добри компютърни умения (MS Office), владеене на чужд език (ниво B1)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, чужд език и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ 150, ж.к. Братя Миладинови, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 056/ 813 249. .

Краен срок за подаване на документи – 21.06.2019 г. включително

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контролиране на обучението по професионална подготовка.

Организира прилагането на национални стратегии и програми, както и разработването на регионални стратегии и програми за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионално образование и обучение в областта. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в държавните, общинските и частните училища за професионално образование и обучение на територията на областта. Осъществява дейности, свързани с насочване и за професионално образование и обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с хронични заболявания. Организира и провежда работни съвещания с директори, заместник-директори по учебно-производствената дейност и учители по професионална подготовка. Контролира провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение в училищата на територията на областта. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 10.06.2019 до 21.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, в отдел „Организационно – методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Бургас

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1506/ 07.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Даниела Петрова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 11.07.2019 г., от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, етаж 7, зала №4. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за държавния служител
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 • Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности
 • Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
 • Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

СПИСЪК на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, в отдел „Организационно - методическадейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Бургас

1. Теодора Савова
Основание за недопускане
чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - Подадените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг – V младши.

2. Мариана Парушева
Основание за недопускане
чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - Подадените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг – V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1505/07.06.2019 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по един от предметите информатика и информационни технологии или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Информатика и компютърни науки“ или „Педагогика на обучението по математика и информатика“
 • допълнителна квалификация/обучение – владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 21.06.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ 150, ж.к. Братя Миладинови, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 056/ 813 249.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност, методическа подкрепа и инспектиране на обучението по информатика и информационни технологии. Координира, контролира и анализира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и учебните програми, свързани с обучението и по предметите информатика и информационни технологии в училищата и в центровете за личностното развитие на територията на съответната област. Методически подпомага учителите по информатика и информационни технологии за прилагането на учебните програми по информатика и информационни технологии. Координира и участва в организацията за провеждането на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити по информатика и информационни технологии, както и провеждането на регионално равнище на състезания и олимпиади по информатика и информационни технологии.

Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 10.06.2019 до 21.06.2019 включително

Със Заповед № РД 09-1781/02.07.2019 Г. КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА Е ПРЕКРАТЕНА, поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Сливен

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1485/04.06.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Сливен
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
 • добри компютърни умения (MS Office), владеене на чужд език (ниво B1)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 •  Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
   Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
   Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
   Копие от документ за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
   Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
   Други документи: за компютърни умения, чужд език и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Сливен, бул. "Братя Миладинови" №18, ет.2, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 044/ 611 002.

Краен срок за подаване на документи – 17.06.2019 г. включително

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Сливен и електронните страници на РУО – Сливен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контролиране на обучението по професионална подготовка.

Организира прилагането на национални стратегии и програми, както и разработването на регионални стратегии и програми за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионално образование и обучение в областта. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в държавните, общинските и частните училища за професионално образование и обучение на територията на областта. Осъществява дейности, свързани с насочване и за професионално образование и обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с хронични заболявания. Организира и провежда работни съвещания с директори, заместник-директори по учебно-производствената дейност и учители по професионална подготовка. Контролира провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение в училищата на територията на областта. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

 

Срок за подаване на документи от 05.06.2019 до 17.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Сливен

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1486/04.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

1. Ива Тарагошева;
2. Татяна Башева-Кънева;
3. Христо Георгиев;
4. Марлена Данева
5. Красимира Иванова
6. Йорданка Василева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 02.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Закон за професионалното образование и обучение
 3. Закон за държавния служител
 4. Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 5. Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионалните знания, умения и
  компетентности
 6. Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
 7. Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
 8. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и
  училищното образование
 9. Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното
  образование
 10. Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
 11. Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
  педагогически специалисти
 12. Наредба за приобщаващото образование
 13. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 14. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 15. Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 16. Стратегия за развитие на професионално образование и обучение в Република България

СПИСЪК на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Сливен

1. Силвия Стоянович
Основание за недопускане: 
Чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за професионален опит-1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг - V младши.

2. Стоян Йовчев
Основание за недопускане: 
Чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за професионален опит-1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг - V младши.

3. Десислава Андрова
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за професионален опит-1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг - V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Търговище

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1431 / 29.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Търговище
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
- допълнителна квалификация/обучение - компютърна компетентност, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 14.06.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище, ул. "Иван Вазов" № 1, етаж 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0601/6-28-35 и 0601/6-28-34.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище и електронните страници на РУО – Търговище и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контролиране на обучението по професионална подготовка.

Организира прилагането на национални стратегии и програми, както и разработването на регионални стратегии и програми за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионално образование и обучение в областта. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в държавните, общинските и частните училища за професионално образование и обучение на територията на областта. Осъществява дейности, свързани с насочване и за професионално образование и обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с хронични заболявания. Организира и провежда работни съвещания с директори, заместник-директори по учебно-производствената дейност и учители по професионална подготовка. Контролира провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение в училищата на територията на областта. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на минималната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/ .

Срок за подаване на документи от 04.06.2019 до 14.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1432 от 29.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:
1.    Симеон Симеонов
2.    Петя Илиева
3.    Стефан Дяков
4.    Марияна Тачева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 05.07.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ № 2А, зала № 2 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.
Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
    Закон за държавния служител
    Закон за професионалното образование и обучение
    Закон за предучилищното и училищното образование
    Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
    Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионалните знания , умения и компетентности
    Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
    Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
    Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
    Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
    Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
    Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
    Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
    Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
    Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
    Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
    Наредба за приобщаващото образование
    Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
    Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1377 / 17.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година учителски стаж или 1 година професионален опит в областта на организацията на средното образование или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика
 • компютърни умения – MS Office

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 13.06.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 11, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 076/60-48-30 и 0895/599419.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Перник и електронните страници на РУО – Перник и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ е да анализира, контролира и координира управленската дейност на директорите на образователните институции на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика. Планира и анализира работата на директорите като орган за управление на образователните институции на територията на областта.
Преките задължения са свързани с участие в разработването на работата на отдела за всяка учебна година. Участва в изготвянето на годишния отчет за дейността на отдела по управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта. Изготвя анализи и резултати от организацията и управлението на дейностите в образователните институции на територията на областта. Организира и съдейства за своевременното информиране на директорите на образователните институции по всички въпроси, свързани с организацията и управлението в системата на предучилищното и училищното образование. Подпомага директора на училището при изготвянето на училищните учебни планове. Участва в подготовката и провеждането на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подготовка, както и центровете за подкрепа на личностното развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми.

7. Размерът на минималната заплата, определен за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 03.06.2019 до 13.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” РУО - Перник

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09- 1378/17.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Габриела Стоева
2. Ирена Василева
3. Силвия Свиленова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала 4 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите , в случай, че са издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 6 от 11 август 2016 г за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектиране на детските градини и училища
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функционирането на регионалните управления на образованието

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 1469/03.06.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)“
 • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по биология (химия, физика) или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогика на обучението по биология (химия, физика)“
 • компютърни умения,
 • владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 13.06.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 23, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 064/800 954

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен и електронните страници на РУО – Плевен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда. Извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния план-прием, съгласуването им с финансовия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение. Организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми.

7. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 03.06.2019 до 13.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на РУО - Плевен

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1470/03.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатът:

1. Яна Личева

Кандидатът трябва да се яви за решаване на тест на 02.07.2019 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, в зала 1 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата успешно издържал теста.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за администрацията
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване
 • Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавни зрелостни изпити.
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1433/29.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Велико Търново
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 3 години придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или минимален ранг - IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 10.06.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1, ст. 8, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефон за контакт: 062/61-63-14.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново и електронните страници на РУО – Велико Търново и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен счетоводител“ отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност в Регионалното управление на образованието. Подпомага контрола при изразходването на бюджетните средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на РУО и отговаря за правилното счетоводно отразяване на стопанските операции, касаещи дейността на РУО. Анализира, контролира и отговаря за отчетността на стоково-материалните ценности и средства на подотчетни лица и суми с целево предназначение, както и движението на дълготрайните материални активи. Организира, контролира изготвянето, начисляването и плащането на работните заплати, обезщетения и други възнаграждения на служителите от РУО. Изготвя ежемесечно отчети за касовото изпълнение на бюджета и на средства от Европейския съюз на РУО. Създава условия за осъществяване на хронологично (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане и осигурява своевременното отразяване на финансовите и стопанските операции.

8. Минималният размер на заплатата, определена за длъжността, е 1000 лв. (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 31.05.2019 до 10.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

В изпълнение на заповед № РД09-1434/29.05.2019 г. на министъра на образованието и науката конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Надежда Йорданова
 2. Даниела Коларова
 3. Емилия Иванова
 4. Йорданка Цветанова
 5. Петя Георгиева
 6. Йончо Боянов
 7. Пенка Маджарова
 8. Христина Петрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.06.2019 г., в 10.00 часа, за решаване на тест в зала на VII етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за публичните финанси;
 • Кодекс на труда;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;
 • ПМС № 344/2.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Кодекс за социално подпомагане;
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Закон за корпоративното подоходно облагане.

ІІ. Няма недопуснати кандидати
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Стара Загора

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 1339/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Стара Загора
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, специалности от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“; област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалности от професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, специалност „Логопедия“
 • компютърна компетентност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 10.06.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Стара Загора и адрес ул. „Барейро” 9 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 042 / 25-21-29.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Стара Загора и електронните страници на РУО – Стара Загора и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ е да подпомага провеждането на политиката и реализирането на дейностите на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие с фокус децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, както и децата и учениците от етническите малцинства и децата и учениците, търсещи или получили международна закрила.

Областите на дейност са свързани с организиране, координиране и участие в дейности на РУО, свързани с приобщаващото образование и подкрепата за личностно развитие; анализиране и предлагане на експертни оценки, становища и др. с цел вземане на управленски решения от началника на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие. Ръководи регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Координира и участва в контрола по отношение на организацията и осъществяването на дейностите по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта – в детските градини, в училищата, включително в центровете за специална образователна подкрепа, в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в други специализирани обслужващи звена. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на минималната заплата, определена за длъжността – до 1000 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 30.05.2019 до 10.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Стара Загора

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1340/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Валерия Кънчева
 2. Емилия Данева
 3. Женета Михова
 4. Нели Ламбова
 5. Петя Димова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 4 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09 - 1411/22.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши юрисконсулт ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Ловеч
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“
 • минимален професионален опит – 1 година, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания

 • придобита професионална квалификация „юрист“ от професионално направление ,,Право”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • придобита юридическа правоспособност
 • компютърна грамотност и работа с MS Office

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с придобита професионална квалификация „юрист“
3.4. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност
3.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
3.6. Други документи: документ за компютърни умения и др.

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок – 07.06.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ет. 10, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 068/60-38-08 и 068/60-38-04.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч, електронните страници на РУО – Ловеч и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши юрисконсулт” е да осъществява процесуално представителство, да изразява становища и да прави предложения за решаване на правни въпроси, свързани с дейността на регионалното управление на образованието. Областите на дейност са свързани с изготвяне на правни становища; оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на РУО; осъществяване на процесуално представителство пред съда по пълномощие на началника на РУО или на министъра на образованието и науката.

7. Размер на основната заплата, определен за длъжността - 1150.00 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 28.05.2019 до 07.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1412/22.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Андриан Ангелов
2. Десислава Асенова
3. Елена Златева
4. Мирослава Спасова
5. Севда Цанова
6. Цветелина Борисова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 27.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.
Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за социално осигуряване;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Граждански процесуален кодекс;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД);
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността старши юрисконсулт”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Ловеч

1. Десислав Кирилов
Основание за недопускане
- чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит най-малко една година стаж придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или минимален ранг - V младши.

2. Ивайло Петков
Основание за недопускане
- чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит най-малко една година стаж придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или минимален ранг - V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1323 oт 16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Област на висшето образование: „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ – английска или Педагогика на обучението по английски език или Приложна лингвистика с английски език
 • компютърна компетентност и работа с MS Officе

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 07.06.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 608.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ е да ръководи, организира и контролира дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в обучението по учебния предмет английски език в областта на училищното образование. Разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за общообразователна подготовка и за профилираната подготовка по английски език и на държавните образователни стандарти за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Разработва и внедрява учебните програми по английски език в училищното образование.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Срок за подаване на документи от 28.05.2019 до 07.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1326/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:

- Любимка Дамянова;
- Веселина Бонева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 03.07.2019 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. В същия ден ще се проведе интервюто. При явяването си е необходимо кандидатът да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба №5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 • Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
 • Учебни програми от II до XII клас по английски език


б) Не допуска до конкурс следните кандидати:
1. Милослав Милев:
Основание за недопускане
– чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или III младши ранг
2. Янка Радкова:
Основание за недопускане
– чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или III младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ 

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09- 1330/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по професионална подготовка или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
 • добри компютърни умения (MS Office), владеене на чужд език (ниво B1)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
  интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, чужд език и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 094/601731, 094/601734.

Краен срок за подаване на документи – 07.06.2019 г. включително

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Видин и електронните страници на РУО – Видин и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контролиране на обучението по професионална подготовка.

Организира прилагането на национални стратегии и програми, както и разработването на регионални стратегии и програми за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионално образование и обучение в областта. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в държавните, общинските и частните училища за професионално образование и обучение на територията на областта. Осъществява дейности, свързани с насочване и за професионално образование и обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с хронични заболявания. Организира и провежда работни съвещания с директори, заместник-директори по учебно-производствената дейност и учители по професионална подготовка. Контролира провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение в училищата на територията на областта. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – до 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 28.05.2019 до 07.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Видин

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД 09-1331/16.05.2019 г., и изменена със заповед № РД 09-1426/27.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Aнета Таскова Кирилова
2. Веселка Николова Александрова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26.06.2019 г. от 10:00 часа в зала 1 на VІІ етаж в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А.

Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за държавния служител
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 • Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности
 • Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
 • Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Стратегия за развитие на професионално образование и обучение в Република България

Списък на недопуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Видин

1.Светлана Младенова Тодорова
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за професионален опит-1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг - V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1325/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование или минимален ранг - III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Област на висше образование: Природни науки, математика и информатика или Педагогически науки
 • Професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Химически науки или Педагогика на обучението по химия
 • Други – компютърни умения – MS Office, владеене на чужд език.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 07.06.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 608 и 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка по човекът и природата (в прогимназиален етап) и за общообразователната и профилираната подготовка по химия и опазване на околната среда, на държавните образователни стандарти за оценяването на резултатите от обучението на учениците и на държавните образователни стандарти за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта им за екологичното образование. и др.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността – до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчитат нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 28.05.2019 до 07.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ (за обучението по химия и опазване на околната среда) в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1329/16.05.2019 г. на Министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Юлия Караиванова;
2. Весислава Панджерова;
3. Татяна Константинова.

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Янка Радкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование и/или минимален ранг - III младши

Допуснатите кандидати трябва да се явят на писмен изпит-тест на 03.07.2019 г. от 10.30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 2 на 7 етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план
 • Наредба № 5/30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка
 • Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
 • Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 • Учебни програми от V до VI клас по Човекът и природата
 • Учебни програми от VII до X клас и профилирана подготовка XI до XII клас по химия и опазване на околната среда

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1324/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС


за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс –1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование и/или минимален ранг - III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Oбласт на висшето образование „Природни науки, математика и информатика/Педагогически науки“, професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“ Биологически науки/Педагогика на обучението по биология
 • Други – компютърни умения – MS Office, владеене на чужд език поне на ниво B2.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 06.06.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 608 и 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка по човекът и природата (в прогимназиален етап) и за общообразователната и профилираната подготовка по биология и здравно образование, на държавните образователни стандарти за оценяването на резултатите от обучението на учениците и на държавните образователни стандарти за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта им за здравното образование; разработва и внедрява учебните програми по човекът и природата (в прогимназиален етап) и по биология и здравно образование в училищното образование; участва в разработването и внедряването на учебните планове в съответствие с професионалната си компетентност и др.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността – до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчитат нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions .

Срок за подаване на документи от 27.05.2019 до 06.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ (за обучението по биология и здравно образование) в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1328/16.05.2019 г. на Министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Весислава Панджерова;
2. Галина Кожухарова;
3. Юлия Караиванова;

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Янка Радкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование и/или минимален ранг - III младши

2. Юлияна Атанасова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование и/или минимален ранг - III младши


Допуснатите кандидати трябва да се явят на писмен изпит-тест на 27.06.2019 г. от 10.30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, залата на 4 етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба №4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план
 • Наредба №5/30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка
 • Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
 • Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 • Учебни програми от V до VI клас по Човекът и природата
 • Учебни програми от VII до X клас и профилирана подготовка XI до XII клас по биология и здравно образование

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Процедура за мобилност за длъжността „главен експерт“ в отдел „Нормативен“, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

З А П О В Е Д
№ РД09-1335 от 16.05.2019 г.

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност за длъжността „главен експерт“ в отдел „Нормативен“, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2;
 • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“ (за специалност „Право“ – магистър);
 • минимален професионален опит – 4 години юридически стаж или
 • минимален ранг – ІІІ младши.

1.2. Допълнителни изисквания:

 • образование - висше, образователно-квалификационна степен “магистър”; с придобита професионална квалификация „юрист“ от професионално направление ,,Право”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • придобита юридическа правоспособност;
 • компютърни умения.

2. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи;
 • събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с придобита професионална квалификация „юрист“;
 • Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание
  чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата..

4. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 27.05.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл.;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 609.

5. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността: Да подпомага своевременно и обективно изпълнението на държавната политика в областта на образованието и науката, чрез разработване самостоятелно или в екип на проекти на нормативни актове и на други юридически актове, чрез изготвяне на правни становища и консултации, чрез обработката на преписки, чрез изготвянето на анализи и предлагане на юридически решения, чрез събиране, проучване, обобщаване, систематизиране и анализ на информация за различни юридически практики; чрез изготвяне на експертни мнения във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване; изследване на различни проблеми и предлагане на решения по юридически казуси, свързани с осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, включително като ръководител на съответната администрация; както и чрез осъществяване на процесуално представителство по пълномощие на министъра на образованието и науката.

6. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“.

Срок за подаване на документи от 27.05.2019 до 06.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати,
участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Нормативен“, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-1337 от 16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до събеседване:

1. Григор Григоров
2. Михайла Михайлова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 26.06.2019 г. от 14:30 часа, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Окончателни резултати

Окончателни резултати
от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Нормативен“, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката

Днес, 26.06.2019 г., комисия, назначена със Заповед № РД 09-1337 от 16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл, за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Нормативен“, дирекция „Правна“, проведе събеседване с

1. Григор Григоров
2. Михайла Михайлова

които отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността „Държавен експерт“.

Резултатът от извършеното оценяване е следният:

1. Григор Григоров – 4,11точки
2. Михайла Михайлова – 4,50 точки

Комисията прави предложение за сключване на писмено тристранно споразумение по чл. 81а от ЗДСл между кандидата Михайла Михайлова и органите по назначаването на двете администрации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Нормативен”, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1336/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” в отдел „Нормативен”, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ (за специалност „Право“ – магистър)
 • минимален професионален опит – 2 години, придобит като юрист или
 • минимален ранг - ІV младши

1.2. Допълнителни изисквания

 • образование - висше, образователно-квалификационна степен “магистър”; с придобита професионална квалификация „юрист“ от професионално направление ,,Право”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • придобита юридическа правоспособност
 • компютърна грамотност

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с придобита професионална квалификация „юрист“
3.4. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност
3.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
3.6. Други документи: за компютърни умения

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок – 06.06.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.. Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 609.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността: Да подпомага своевременно и обективно изпълнението на държавната политика в областта на образованието и науката, чрез разработване самостоятелно или в екип на проекти на нормативни и други юридически актове, чрез изготвяне на правни становища и консултации, чрез обработката на преписки, изготвяне на анализи и предлагане на юридически решения, събиране и систематизиране на информация за различни юридически практики, чрез обработка на данни, свързани с прилагането на нормативната уредба, чрез изследване на различни проблеми и предлагане на алтернативни решения по юридически казуси, както и чрез осъществяване на процесуално представителство по пълномощие на министъра на образованието и науката.

7. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1230.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит..

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/ 

Срок за подаване на документи от 27.05.2019 до 06.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Нормативен”, дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1336 от 16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

1. Милена Станчева
2. Силвия Свиленова
3. Григор Григоров
4. Валя Тозева
5. Мирослав Митрев
6. Анчо Тодоров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.06.2019 г. от 10:30 часа за решаване на тест в зала на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на недопуснатите кандидати по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Нормативен”, дирекция „Правна“ в Министерство на образованието и науката следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Повече информация

З А П О В Е Д
№ РД09-1334 / 16.05.2019 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, място на работа:
гр. Банкя, общ. Столична, ул. „Княз Борис I“ № 7

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти организира и координира дейностите по провеждане на национално ниво на политиката на Министерството на образованието и науката, свързана с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти и повишаване на организационната, управленската и финансовата компетентност на педагогическите специалисти с управленски функции, както и цялостната административно-управленска и финансова дейност на центъра.

II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

 1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
 2. Да не е поставен под запрещение.
 3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 4. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 5. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) или по чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и трудовото/служебното правоотношение да не е било прекратявано на основание
  чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 6. Да притежава диплома за висше образование, минимална степен на висше образование „магистър“ придобита в области на висшето образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: –„Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“.
 7. Да има 5 години професионален опит, придобит на ръководна длъжност в системата на предучилищното и училищното образование или опит в административна структура свързана с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и училищното образование или опит в организацията и провеждането на дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти или опит като ръководител на организация в публичния или частния сектор.
 8. Умение за работа с МS Office и владеене на поне един от работните езици на ЕС от Европейската езикова рамка

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;
1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.
1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено като се посочват основанията за недопускането им.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.
5. Разработват се три варианта на тест, които включват по 50 затворени въпроса.
6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
7. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.
8. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.
9. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
10. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

10.1. Академични компетентности:

10.1.1. първоначална професионална подготовка;
10.1.2. учене през целия живот.

10.2. Организационни компетентности.

10.3. Управление на ресурси.
10.4. Комуникативни компетентности:

10.4.1. умения за сформиране на екип и на работа в екип;
10.4.2. умения за работа с родители и други заинтересовани страни.

10.5. Административни компетентности.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до министъра на образованието и науката;
 2. Професионална автобиография;
 3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 - 5 от заповедта;
 4. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 5. Документ за придобито висше образование (копие/я);
 6. Документ, удостоверяващ професионален опит - трудова, осигурителна, служебна книжка (копие/я);
 7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 8. Документи за компютърна компетентност, за владеене на поне един от работните езици на ЕС от Европейската езикова рамка и други документи по преценка на кандидата (копие/копия).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи професионалния опит, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложените към него документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката.
На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 23.05.2019 г. до 24.06.2019 г. вкл. в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа;

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 608.

Срок за подаване на документи от 23.05.2019 до 24.06.2019 включително

Окончателни резултати

Окончателни резултати 
от проведения конкурс за длъжността „директор” на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя

На основание чл. 95, ал.1, изречение второ от Кодекса на труда конкурсната комисия класира успешно издържалия конкурса кандидат - Димитър Асенов.

 

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти трябва да познават и прилагат

 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 • ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 • КОДЕКС на труда
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • ЗАКОН за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
 • Закон за държавния бюджет на Р България за 2019 г. и ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 • ЗАКОН за достъп до обществена информация
 • ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 • Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.
 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.)
 • Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020).
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
 • Национални програми одобрени с РМС № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет - Национална програма „Квалификация“ 2019; Национална програма „Мотивирани учители“
 • НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (ДВ, бр. 44 от 1993 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 99, от дата 12.12.2017г.)
 • НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“
 • НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1322 / 16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, специалности от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“; област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалности от професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, специалност „Логопедия“
 • компютърна компетентност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 03.06.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен, "Димитър Константинов" № 23, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 064/84-12-73 и 064/80-09-54.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен и електронните страници на РУО – Плевен и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ е да подпомага провеждането на политиката и реализирането на дейностите на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие с фокус децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, както и децата и учениците от етническите малцинства и децата и учениците, търсещи или получили международна закрила.
Областите на дейност са свързани с организиране, координиране и участие в дейности на РУО, свързани с приобщаващото образование и подкрепата за личностно развитие; анализиране и предлагане на експертни оценки, становища и др. с цел вземане на управленски решения от началника на РУО в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие. Ръководи регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Координира и участва в контрола по отношение на организацията и осъществяването на дейностите по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта – в детските градини, в училищата, включително в центровете за специална образователна подкрепа, в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в други специализирани обслужващи звена. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

7. Размер на минималната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 22.05.2019 до 03.06.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на РУО - Плевен

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1327/16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

1. Красимира Грудева - Мирчева
2. Мариана Козова
3. Анелия Григорова

Кандидатите трябва да се явят за решаване на тест на 20.06.2019 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, в зала 4 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите успешно издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за администрацията
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване
 • Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавни зрелостни изпити.
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Списък на недопуснатите кандидати по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

1. Марияна Ненова - Петрова
Основание за недопускане
Съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/ представените документи от кандидата не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността за:
- минимален професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното или училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата на личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получаващи международна закрила или
- минимален ранг - V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1395/21.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН).
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
 • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по...“
 • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, предпочитана специалност „Право“
 • добро ниво на владеене на английски език на ниво не по-ниско от В1, съгласно Общата европейска езикова рамка, отлични комуникативни умения, работа на високо ниво с основните компютърни програмни продукти – Excel, Word, PowerPoint и др.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
3.4.Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 31.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в отдел „Координация и контрол“ е да участва в дейности, свързани с упражняването на контрол върху висшите училища и научните организации по спазването на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и на държавните изисквания. Съдейства за поддържане на регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степен на обучение и по професионални направления. Участва при осъществяване на дейностите, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и представянето им на висшите училища.. Изготвя становища, информация и отчети.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 950 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 21.05.2019 до 31.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование” в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1396/21.05.2019 г. изм. със Заповед № РД 09-1490/05.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Мариана Атанасова
 2. Бойко Новев
 3. Пламен Петров
 4. Иван Момчилов
 5. Евелина Илиева
 6. Росен Димитров
 7. Румяна –Михаела Лалева
 8. Кристиана Атанасова
 9. Даниела Михайлова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.06.2019 г. от 10.00 часа в зала 2 на 7 етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А. Интервюто с кандидатите, издържали теста ще се проведе на същия ден.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Закон за висшето образование
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)
 • Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
 • ПМС № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
 • ПМС № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на Граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • ПМС № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • ПМС № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
 • Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища
 • Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

СПИСЪК на недопуснатите кандидати по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование” в Министерство на образованието и науката следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1332 от 16.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“ (за специалност „Право“ – магистър)
 • минимален професионален опит – 4 години юридически стаж, в това число: изготвяне на правни становища по проекти на административни и нормативни актове, прилагане на законодателството или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • висше образование по специалност „Право“
 • владеене на английски език на ниво не по-ниско от В1, съгласно Общата европейската езикова рамка, работа с основните компютърни програмни продукти – Excel, Word, PowerPoint

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за владеене на английски език на ниво В1, компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 27.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността: 1. Главният експерт изпълнява основните функции в отдела, свързани с наблюдението, анализирането, разработването и организирането на основните насоки на националната политика в областта на висшето образование; 2. Участва при разработването на анализи и вземането на решения, свързани с развитието, наблюдението и контрола на системата за висше образование в съответствие с националните традиции и европейските критерии.

Области на дейност: 1. Подпомагане на министъра при упражняването на контрол върху висшите училища по спазването на Закона за висшето образование и на държавните изисквания, Закона за развитието на академичния състав в Р България; 2. Дейности по осъществяване приема на студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и за обучение на лица от българска народност в държавните висши училища и в научните организации на Република България; 3. Дейности, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и предоставянето им на висшите училища.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 17.05.2019 до 27.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1333/16.05.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1468/ 03.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Григор Григоров
 2. Поля Стоянова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.06.2019 г. от 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София,
бул. Княз Дондуков №2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:
 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Закон за висшето образование
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България
 • Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
 • ПМС № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
 • ПМС № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • ПМС № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (Обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; ... последно изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.)
 • Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

б) Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1189/30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Математика или Педагогика на обучението по математика
 • професионална квалификация „учител по математика“
 • добри компютърни умения, владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за професионална квалификация „учител по математика“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, чужд език и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 20.05.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Враца, ул. „Софроний Врачански“ № 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 0894385020.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Враца и електронните страници на РУО – Враца и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по учебния предмет математика.

Областите на дейност са свързани с координиране, организиране, контролиране, анализиране и методическо подпомагане прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и на учебните програми, свързани с обучението по учебния предмет математика от пети до дванадесети клас в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира дейностите по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към училищното образование по математика. Организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по математика и националните външни оценявания по математика.

7. Размерът на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 10.05.2019 до 20.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по математика ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието – Враца

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1190/30.04.2019 г . на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс:

 1. Галина Дамянова

Кандидатът трябва да се яви на тест на 10.06.2019 г. в 10,00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба №4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план
 • Наредба №5/30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка
 • Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
 • Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 • Учебни програми по математика от V до XII клас

Няма недопуснати кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1191/30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)“
 • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по биология (химия, физика) или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогика на обучението по биология (химия, физика)“
 • компютърни умения,
 • владеене на чужд език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по биология (химия, физика)”
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 20.05.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Враца, ул. „Софроний Врачански“ № 6, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 0894385020.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Враца и електронните страници на РУО – Враца и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда. Извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния план-прием, съгласуването им с финансовия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение. Организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми.

7. Размерът на основната заплата, определена за длъжността - 1000 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

 

Срок за подаване на документи от 10.05.2019 до 20.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието – Враца

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1192/30.04.2019 г . на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Ани Георгиева
 2. Валерия Съловска
 3. Ирен Миланова
 4. Полина Тодорова
 5. Светла Костова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10.06.2019 г. в 10,00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за администрацията
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 7 от 11.08.20116 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба № 2 от 21.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Няма недопуснати кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1204 от 03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” в дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 2 години опит в областта на изпълнението или управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или опит на експертна длъжност в държавната администрация, свързан с работа по проекти или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Висше образование от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“
 • владеене на английски език (минимум Б1 по европейската езикова рамка или еквивалентно), компютърна компетентност в рамките на необходимите за длъжността изисквания (владеене на Word, Excel, PowerPoint)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност, за владеене на английски език и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да изготвя анализи, доклади и отчети, да събира и обработва информация във връзка с дейността по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейски структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството е бенефициент.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1250.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 07.05.2019 до 17.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „старши експерт” в дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1205/ 03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Маргарита Мизова
 2. Мария Караджова
 3. Адриан Спасов
 4. Ива Попова
 5. Александър Василев
 6. Татяна Константинова
 7. Славена Николова
 8. Анелия Желева
 9. Юлия Караиванова
 10. Владимир Йотов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.06.2019 г. от 10 часа за решаване на тест на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл.5, ет. 5, Заседателна зала. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе на следващия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:

•Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)
•Закон за държавните помощи
•Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
•Закон за администрацията
•Закон за държавния служител
•Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
•Закон за обществените поръчки
•РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17.12.2013 г.
•РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17.12.2013 г.
•РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17.12.2013 г.
•РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18.12.2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
•Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.;
•Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
•ПМС 162 от 05.07.2016 г.
•ПМС № 189 от 28.07.2016 г.
•Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
•Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „старши експерт” в дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1205/03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Юлия Личева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи минимален професионален опит 2 години опит в областта на изпълнението или управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или опит на експертна длъжност в държавната администрация, свързан с работа по проекти или минимален ранг – IV младши

Илия Илиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи минимален професионален опит 2 години опит в областта на изпълнението или управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или опит на експертна длъжност в държавната администрация, свързан с работа по проекти или минимален ранг – IV младши

Весела Ръкльова-Манолова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи минимален професионален опит 2 години опит в областта на изпълнението или управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или опит на експертна длъжност в държавната администрация, свързан с работа по проекти или минимален ранг – IV младши

Андриана Славова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи минимален професионален опит 2 години опит в областта на изпълнението или управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или опит на експертна длъжност в държавната администрация, свързан с работа по проекти или минимален ранг – IV младши


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1200 от 03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „младши експерт” в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
 • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по…“
 • минимален професионален опит – не се изисква или
 • минимален ранг – V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Предпочитана област на висшето образование „Технически науки“ - професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
 • компютърна грамотност и работа с MS Office и MS Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата, ако притежава такъв: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да изготвя доклади и отчети по програми и проекти с европейско и национално финансиране, обработва документи, поддържа регистри и бази данни. Участва в реализирането на дейностите по планиране на инвестиционната политика на Министерството на образованието и науката, координация, контрол и отчитане на нейното изпълнение.

Области на дейност:
1. Подпомагане на планирането на дейностите, свързани с основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база с национално и европейско финансиране, след проверка и обобщаване на постъпилите предложения;
2. Упражняване на контрол на обектите за строителство и ремонт с европейско финансиране, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейностите, свързани с основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база, финансирани по европейски проекти и програми,
3. Подпомагане даването на становища по въпроси, свързани с подобряване на материално-техническата база, ползвана от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 950.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 07.05.2019 до 17.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „младши експерт” в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1201/03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Марина Гагова
 2. Ива Попова
 3. Екатерина Димитрова
 4. Красимира Братанова
 5. Таня Динкова
 6. Надя Николова
 7. Миглена Илиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04.06.2019 г. от 11.00 часа за решаване на тест в зала 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София,
бул. Княз Дондуков №2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:

• Закон за устройство на територията;
• Закон за обществените поръчки;
• Закон за енергийната ефективност;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Закон за държавния служител;
• Закон за държавната собственост;
• Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
• Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
• Закон за администрацията;
и всички подзаконови актове към тях
• Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
• Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1202 от 03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 2 работни места.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър
 • минимален професионален опит – най-малко 4 години, придобит в областта на дейностите, свързани с инвестиционния процес; подготовката на проектните предложения за основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база; подготовката на задания за проектиране и приемане на готови инвестиционни проекти и комплексни доклади за съответствието на проектите или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Oбласт на висшето образование „Технически науки“ - професионално направление „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Архитектура, строителство и геодезия“
 • компютърна грамотност и работа с MS Office и MS Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да разработва експертни анализи, оценки и становища по проекти и програми с европейско и национално финансиране, участва в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение, разработва методологии, методики и механизми и предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 07.05.2019 до 17.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „главен експерт” – 2 работни места, в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1203/ 03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Цветелина Радева-Ничева
 2. Росен Гюрджеклиев
 3. Христина Христова
 4. Анелия Касабова
 5. Мадлена Кръстева-Иванова
 6. Джени Узунова
 7. Лиляна Петрова-Илиева
 8. Таня Динкова
 9. Юлия Караиванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04.06.2019 г. от 09.30 часа за решаване на тест в зала 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:

• Закон за устройство на територията;
• Закон за обществените поръчки;
• Закон за енергийната ефективност;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Закон за държавния служител;
• Закон за държавната собственост;
• Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
• Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
• Закон за администрацията;
• и всички подзаконови актове към тях
•Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
•Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността „главен експерт” – 2 работни места, в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1203/ 03.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Павел Герасимов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години, придобит в областта на дейностите, свързани с инвестиционния процес; подготовката на проектните предложения за основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база; подготовката на задания за проектиране и приемане на готови инвестиционни проекти и комплексни доклади за съответствието на проектите или минимален ранг III младши.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1187 / 30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“
 • допълнителна квалификация/обучение – ползване на английски език

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 13.05.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, ул. "Антим І" № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 02/935 60 59 и 02/935 60 60.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София-град и електронните страници на РУО – София-град и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ е да провежда политика и реализира дейностите на РУО в областта на използването и разширяването на управленската информационна система на образованието. Предлага решения по предоставени за съгласуване материали, отнасящи се до информационните системи и технологии.

Областите на дейност са свързани с анализиране на информационните потребности на РУО, държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена на територията на областта и предлага решения за тяхното удовлетворяване. Методически ръководи, наблюдава и контролира организацията и управлението на информационните потоци в системата на образованието в областта. Извършва дейности по изграждането на регистри в системата на образованието на областно ниво. Прави предложения за промени в софтуера във връзка с изменения в нормативната база на МОН и във връзка с изготвяните аналитични справки. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО. Оказва техническа помощ на служителите в РУО по възникнали проблеми при обмен на данни.

7. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 02.05.2019 до 13.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, РУО – СОФИЯ ГРАД

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1188/30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Боян Иванов Димитров
 2. Виолета Ангелова Маркова
 3. Димитър Петков Бакалов
 4. Весела Иванова Ръкльова-Манолова
 5. Антоанета Славчова Ропева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието, находяща се в гр. София, бул."Дондуков“2А, зала 4, ет.VII. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител.
 • Закон за предучилищното и училищното образование.
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, в сила от 01.07.2012 г., приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. .
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.
 • Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.
 • Наредба №2/24.01.2017 г. на МОН за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 • Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищ-ното и училищното образование.
 • Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищ-ното образование.
 • Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г. .
 • Закон за електронното управление.

Няма недопуснати кандидати до конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1159 от 19.04.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“
 • минимален професионален опит – най - малко 2 /две/ години в области и дейности, свързани с процеса на подготовка и провеждане на процедури и възлагания на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки
  или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Област от висшето образование по Класификатора на областите на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“
 • Познаване на нормативните и подзаконовите актове, свързани с изпълняваната работа
 • компютърни умения MS Office, Internet

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е насочена към планиране и реализиране на дейности за подготовка, възлагане, изпълнение и приключване на обществени поръчки. Подпомага началника на отдел „Обществени поръчки и плащания“ и директора на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ при организирането и осъществяването на всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки от Министерството на образованието и науката .

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността, до 1230.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 22.04.2019 до 02.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1160/19.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Мариета Димитрова
 2. Любомир Младенов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 • Закон за обществените поръчки (ЗОП);
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
 • Закон за държавната собственост (ЗДС)

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерство на образованието и науката:

1. Мария Раденкова
Основание за недопускане – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит най - малко 2 /две/ години в области и дейности, свързани с процеса на подготовка и провеждане на процедури и възлагания на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки или IV младши ранг.


2. Марина Гагова
Основание за недопускане – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит най - малко 2 /две/ години в области и дейности, свързани с процеса на подготовка и провеждане на процедури и възлагания на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки или IV младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Уважаеми участници в конкурса,

Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия, определена за провеждането на конкурса за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката, явяването Ви за решаване на тест се отлага за 12:00 часа, като датата и мястото остават непроменени. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1158 от 19.04.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“
 • минимален професионален опит – най-малко 4 /четири/ години опит в области и дейности, свързани с процеса по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори
  или
 • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки“, предпочитано професионално направление „Право“
 • Познаване на нормативните и подзаконовите актове, свързани с изпълняваната работа
 • компютърни умения MS Office, Internet

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е насочена към планиране и реализиране на дейности, свързани с процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и приключване на обществени поръчки и контрол на сключените договори. Експертът разработва методологии, методики и механизми и предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията.

7. Размер на минималната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 22.04.2019 до 02.05.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1161/19.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

1. Ели Алексиева
2. Величка Стаменова
3. Мариета Димитрова
4. Любомир Младенов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 • Закон за обществените поръчки (ЗОП);
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
 • Закон за държавната собственост (ЗДС)

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерство на образованието и науката:

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1009 от 04.04.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
 • минимална образователно-квалификационна степен  - професионален бакалавър по…
 • минимален професионален опит – не се изисква или
 • минимален ранг – V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Предпочитана област, в която е придобито висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“
 • компютърна компетентност – Word, Excel

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест
 • интервю


3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата, ако притежава такъв: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
  -  Други документи: за компютърна грамотност и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 15.04.2019 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да събира, обработва и систематизира документи и информация, необходими за осъществяване на дейностите по планиране, анализиране и отчитане на бюджета за предучилищното и училищното образование.

Области на дейност: 1. Участие в дейности по набиране и анализиране на информация в процеса на планирането и отчитането на бюджетните средства в областта на предучилищното и училищното образование и науката; 2. Участие в дейности по набиране и анализиране на информация в процеса на разпределение и промяна на бюджетните средства за предучилищното и училищното образование.
7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 950.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Срок за подаване на документи от 05.04.2019 до 15.04.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1009/ 04.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Мадлена Борисова
 2. Иглика Игнатова
 3. Катерина Петкова
 4. Анелия Петкова
 5. Теодора Ралинска
 6. Анна Методиева
 7. Лилия Димитрова
 8. Михаил Михайлов
 9. Натали Александрова
 10. Росен Димитров
 11. Анита Илиева
 12. Антоан Данаилов
 13. Елена Тошкова
 14. Елизабета Йорданова
 15. Елина Гогова
 16. Силвия Парушева-Петрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.05.2019 г. от 9.30 часа за решаване на тест в зала 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София,
бул. Княз Дондуков №2А. Необходимо е при явяването си кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния бюджет за 2019 г.
 • Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

б) Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

З А П О В Е Д

№ РД09-888 от 28.03.2019 г.

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.

(Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2;
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • минимален професионален опит – минимум 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование;
 • минимален ранг – ІІІ младши;

1.2. Допълнителни изисквания:

 • завършено висше образование по специалност от професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Филология – немска или Педагогика на обучението по немски език или Приложна лингвистика с немски език;
 • компютърни умения – MS Office.

2. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи;
 • събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • Kопие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание
  чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 01.04.2019 г. до 11.04.2019 г. вкл.;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа;

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността: Ръководи, организира и контролира дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в обучението по учебния предмет немски език в областта на училищното образование.

Области на дейност: 1. Дейности, свързани с учебното съдържание; 2. Изработване, актуализиране и прилагане на стратегически документи, концепции и планове, на нормативни актове и административни актове, засягащи училищното образование; 3. Оказване на методическа и практическа помощ и прилагане на решения по проблеми в областта на училищното образование; 4. Синхронизиране на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с училищното образование;

6. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1380.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“.

Срок за подаване на документи от 01.04.2019 до 11.04.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати,
участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Комисията, назначена със заповед № РД09-1015/ 04.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I.Допуска до събеседване Надежда Стоянова Луканова

Кандидатът следва да се яви на събеседване на 23.04.2019 г. от 09.30 часа, в кабинет 446 в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. “Дондуков“ № 2А.

II. Няма недопуснати кандидати.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Хасково

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-761 /07.03.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Хасково
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 3 години придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или минимален ранг - IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
 • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 04.04.2019 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.
Телефон за контакт 038/62-25-03

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Хасково и електронните страници на РУО – Хасково и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен счетоводител“ отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност в Регионалното управление на образованието. Подпомага контрола при изразходването на бюджетните средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на РУО и отговаря за правилното счетоводно отразяване на стопанските операции, касаещи дейността на РУО. Анализира, контролира и отговаря за отчетността на стоково-материалните ценности и средства на подотчетни лица и суми с целево предназначение, както и движението на дълготрайните материални активи. Организира, контролира изготвянето, начисляването и плащането на работните заплати, обезщетения и други възнаграждения на служителите от РУО. Изготвя ежемесечно отчети за касовото изпълнение на бюджета и на средства от Европейския съюз на РУО. Създава условия за осъществяване на хронологично (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане и осигурява своевременното отразяване на финансовите и стопанските операции.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1107.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

 

Срок за подаване на документи от 25.03.2019 до 04.04.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Хасково.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-762/07.03.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Светла Петрова;
 2. Надка Пехливанова;
 3. Виолета Запрянова;
 4. Коля Георгиева

Не допуска до конкурс кандидатът

Атанас Балашев
Oснования за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит (най-малко 3 години опит, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол) или ранг IV младши.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 03.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за публичните финанси;
 • Кодекс на труда;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.;
 • ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Кодекс за социално подпомагане;
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Закон за корпоративното подоходно облагане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Хасково

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-763/07.03.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Хасково
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година учителски стаж или 1 година професионален опит в областта на организацията на средното образование или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика
 • компютърни умения – MS Office

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 038/62-25-03.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Хасково и електронните страници на РУО – Хасково и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ е да анализира, контролира и координира управленската дейност на директорите на образователните институции на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика. Планира и анализира работата на директорите като орган за управление на образователните институции на територията на областта.

Преките задължения са свързани с участие в разработването на работата на отдела за всяка учебна година. Участва в изготвянето на годишния отчет за дейността на отдела по управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта. Изготвя анализи и резултати от организацията и управлението на дейностите в образователните институции на територията на областта. Организира и съдейства за своевременното информиране на директорите на образователните институции по всички въпроси, свързани с организацията и управлението в системата на предучилищното и училищното образование. Подпомага директора на училището при изготвянето на училищните учебни планове. Участва в подготовката и провеждането на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подготовка, както и центровете за подкрепа на личностното развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми.

7. Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността, е 1000.00 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 25.03.2019 до 04.04.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Хасково.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-764/07.03.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Галя Тодорова
 2. Мариана Христова
 3. Елена Георгиева
 4. Диана Кръстева
 5. Павлина Попова
 6. Йорданка Иванова
 7. Валерия Катинова.

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 03.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Кодекс на труда
 • АПК
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-833 / 15.03.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място
1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по чужд език или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по ..... (съответния чужд език) или приложна лингвистика с педагогическа насоченост; област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ (английска/испанска/италианска/немска/френска/руска филология); професионална квалификация „учител” по чужд език.
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения (MS Office)

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобитa професионална квалификация „учител“ по чужд език
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2019 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, ул. „Антим I” № 17 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт 02/ 935-60-59 и 02/935-60-50.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София-град и електронните страници на РУО – София-град и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес по учебните предмети чужд език и майчин език.

Преките задължения са свързани с контролиране и анализиране организацията на обучение по чужд език и по майчин език в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие. Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците, на служителите и на работодателите, и с юридически лица с нестопанска цел, в областта на учебните предмети чужд език и майчин език. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в училищата и обслужващите звена на територията на съответната област в областта на учебните предмети чужд език и майчин език.

7. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността - 1000.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Срок за подаване на документи от 25.03.2019 до 04.04.2019 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” РУО – София-град

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-834/15.03.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Любимка Георгиева
 2. Диана Джарова
 3. Елка Иванова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23.04.2019 г. от 11:00 часа в сградата РУО-София –град, находяща се в гр. София, ул. "Антим I“ № 17, зала 503, ет.V . Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител.
 • Закон за предучилищното и училищното образование.
 • Закон за администрацията.
 • Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците на министъра на образованието и науката.
 • Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на министъра на образованието и науката.
 • Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017 г. приета с ПМС №232 от 20.10.2017 г.
 • Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектиране на детските градини и училища на министъра на образованието и науката.
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.
 • Учебните програми за предмета ЧЕ/МЕ.

Недопуснат кандидат до конкурса:

Наира Едуардовна
На основание чл.20 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители недопуска кандидата, тъй като не отговаря на изискванията за длъжността:
- минимален професионален опит – 1 година стаж като „учител по чужд език“ или минимален ранг - V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-849/19.03.2019 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката.
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
 • минимален професионален опит –2 години опит в областта на предучилищното и училищното образованието или опит в дейности, свързани с подкрепата на обучението, интеграцията и социалното включване на деца и ученици от етническите малцинства, на деца и ученици от семейства на мигранти, на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, на деца и ученици със специални образователни потребности или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Висше образование от област на висшето образование: Педагогически науки, специалности от професионалните направления: Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по...; от област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, специалности от професионалните направления: Психология, Социални дейности, Администрация и управление; от област на висшето образование: Хуманитарни науки, специалности о