Новини и събития

Начало » Наука » Новини и събития

Европейската комисия (ЕК) подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“ – следващата и най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз (2021-2027 г.) с предложен бюджет от близо 100 млрд. евро, в интензивен процес на съвместно проектиране. Този процес се очаква да помогне за увеличаване на ефективността на европейските инвестиции в научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Като част от този процес ЕК, съвместно със страните членки, стартира от средата на 2019 г. провеждането на работни семинари със заинтересованите страни, вкл. бизнеса и индустрията във всички държави членки.

Като част от този процес Министерството на образованието и науката на Република България, Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния и Европейската комисия ще организират съвместно публични консултации на 22 януари 2020 г. в гр. Русе. Домакин на събитието е Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Министерството на образованието и науката приканва българската научна общност да участва активно в това събитие. Работният език на събитието е английски език, като се изисква предварителна регистрация. Регистрацията се извършва на следния интернет адрес:
https://docs.google.com/forms/ (публ. 09.01.2020 г.)


Учредяване на Национална награда „13 века България“

Повече информация (публ. на 30.12.2019 г.)


Доклад на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации за 2018 г. (публ. на 20.12.2019 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“