Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проекти на учебни програми

(публ. 21.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 20.08.2021 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публ. 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2021 включително

Проект на заповед за определяне на датите за държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание, сесия август – септември, 2021 г.

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебната програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 19.08.2021 включително

Учебна програма за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за специфична професионална подготовка

Проекти на заповеди за учебната 2021 – 2022 година

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 19.08.2021 включително

Проект на Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2021 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“

Проекти на учебни програми

(публ. 19.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.08.2021 включително

Проект на заповед

(публ. 19.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образованието“ на e-mail: [email protected] 

до 18.08.2021 включително

Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“

(публикувано 19.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 18.08.2021 включително

Решение на Министерския съвет

(публикувано 15.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] 

до 29.07.2021 включително

Проект на учебна програма

(публикувано 14.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.08.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на РМС

(публикувано 13.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2021 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

(Дата на публикуване: 08.07.2021 г.)
Желаещите да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom, може да заявят своя интерес до 27.07.2021 г. на електронен адрес: [email protected] 


За бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179

 

до 09.08.2021 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“

(публикувано 02.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.08.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Проект на Решение на Министерския съвет

(публикувано 24.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на решение могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected].

до 26.07.2021 включително

Проект на ПМС за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища

Проект на Решение на МС за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България

Представяне на Националната карта на висшето образование в Република България (добавен аудиофайл на 05.07.2021 г.)


(публикувано 18.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

 

до 19.07.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

В проведената в периода от 10.06.2021 г. до 24.06.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 25.06.2021 г.)


(публ. 10.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 24.06.2021 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка

(публ. 09.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 09.07.2021 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература

(публ. 07.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 07.07.2021 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 28.05.2021 г. до 28.06.2021 г г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“ и проект на Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.06.2021 г.)


(публикувано 28.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проеките могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.06.2021 включително

Проект на Заповед за определяне на размера на средствата за училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година

(публ. 26.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 25.06.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала

(публ. 26.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 25.06.2021 включително

Проект на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 2021 година

(публикувано 05.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] 

до 04.06.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 737 на МС от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

В проведената в периода от 07.05.2021 г. до 07.06.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение за изменение на Решение № 737 на Министерския съвет от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 08.06.2021 г.)


(публикувано 05.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.06.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.06.2021 г.)


(публикувано 29.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 31.05.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.06.2021 г.)


(публикувано 29.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 27.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

(публикувано 27.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2021 включително

Проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“

(публикувано 21.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]  и [email protected]

до 21.05.2021 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г.

В проведената в периода от 20.04.2021 г. – 20.05.2021 г. вкл. обществена консултация по ППроект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.05.2021 г.)


(публ. 20.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 20.05.2021 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публ. 12.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 12.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публ. 02.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публ. 02.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2021 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и на учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, обучаващи се в специални училища, а именно:

Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

(публикувано 01.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2021 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 26.03.2021 г. до 26.04.2021 г. вкл. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.05.2021 г.)


(публикувано 26.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проеките могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 26.04.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

(публ. 23.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]   

до 22.04.2021 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

(публ. 19.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 19.04.2021 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Проекти на учебни програми по учебния предмет чужд език

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“

В проведената в периода от 05.03.2021 г. до 05.04.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 27.04.2021 г.)


(публикувано 05.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 05.04.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 02.03.2021 г. до 01.04.2021 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Техник на транспортна техника“ и по професията „Техник-животновъд“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.04.2021 г.)


(публикувано 02.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.04.2021 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“

В проведената в периода от 22.02.2021 г. до 24.03.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано 22.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.03.2021 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проект на Заповед

(публ. 16.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 18.03.2021 включително

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година

(публикувано на 15.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 17.03.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 15.02.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл. обществена консултация проект на Решение за издаване на държавна гаранция за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 18.03.2021 г.)


(публикувано 15.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 17.03.2021 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 09.02.2021 г. до 11.03.2021 г. вкл. обществена консултация проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Планински водач“ и по професията „Техник по комуникационни системи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано 09.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.03.2021 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

В проведената в периода от 05.02.2021 г. до 08.03.2021 г. вкл. обществена консултация проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано 05.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и/или [email protected]  

до 08.03.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

 

(публикувано 01.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2021 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 29.01.2021 г. до 01.03.2021 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“ и по професията „Стругар“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 04.03.2021 г.)


(публикувано 29.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.03.2021 включително

Проект на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на професионална квалификация по:

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година

(публикувано на 27.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 26.02.2021 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Секторна стратегия за БДП на МОН за периода 2021–2030 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

(публикувано 19.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 18.02.2021 включително

Проект на Постановление за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

В проведената в периода от 15.01.2021 г. – 15.02.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на  Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.02.2021 г.)


(публикувано 15.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 15.02.2021 включително

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 3 от 10 януари 2020 година

В проведената в периода от 15.01.2021 г. – 15.02.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение на Постановление № 3 от 10 януари 2020 година за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.02.2021 г.)


(публикувано 15.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 15.02.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В проведената в периода от 15.01.2021 г. – 15.02.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.02.2021 г.)


(публикувано 15.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 15.02.2021 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

Проект на Заповед за изменение на Заповед

Проекти на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на II степен на професионална квалификация по специалност от професия

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на II степен на професионална квалификация

(публ. 14.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.01.2021 включително

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за преименуване на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Академия за бизнес и мениджмънт

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалности от професия "Оператор в текстилно производство":

(публикувано 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публ. 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приемането на учениците от обединените училища в XI клас

(публикувано 07.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 06.01.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми

(публикувано 07.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 06.01.2021 включително

Проекти на национални изпитни програми за специалности от професионално направление

(публ. 04.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.01.2021 включително

Проекти на национални изпитни програми по специалност:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“