Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 2021 година

(публикувано 05.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] 

до 04.06.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 737 на МС от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

(публикувано 05.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.06.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

(публикувано 29.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 31.05.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

(публикувано 29.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 27.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

(публикувано 27.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2021 включително

Проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“

(публикувано 21.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]  и [email protected]

до 21.05.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г.

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публ. 12.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 12.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публ. 02.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публ. 02.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2021 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и на учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, обучаващи се в специални училища, а именно:

Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

(публикувано 01.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2021 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

(публ. 23.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]   

до 22.04.2021 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

(публ. 19.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 19.04.2021 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Проекти на учебни програми по учебния предмет чужд език

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“

В проведената в периода от 05.03.2021 г. до 05.04.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 27.04.2021 г.)


(публикувано 05.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 05.04.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 02.03.2021 г. до 01.04.2021 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Техник на транспортна техника“ и по професията „Техник-животновъд“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.04.2021 г.)


(публикувано 02.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.04.2021 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“

В проведената в периода от 22.02.2021 г. до 24.03.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано 22.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.03.2021 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проект на Заповед

(публ. 16.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 18.03.2021 включително

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година

(публикувано на 15.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 17.03.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 15.02.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл. обществена консултация проект на Решение за издаване на държавна гаранция за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 18.03.2021 г.)


(публикувано 15.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 17.03.2021 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 09.02.2021 г. до 11.03.2021 г. вкл. обществена консултация проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Планински водач“ и по професията „Техник по комуникационни системи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано 09.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.03.2021 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

В проведената в периода от 05.02.2021 г. до 08.03.2021 г. вкл. обществена консултация проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано 05.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и/или [email protected]  

до 08.03.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

 

(публикувано 01.02.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2021 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 29.01.2021 г. до 01.03.2021 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“ и по професията „Стругар“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 04.03.2021 г.)


(публикувано 29.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.03.2021 включително

Проект на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на професионална квалификация по:

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година

(публикувано на 27.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 26.02.2021 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Секторна стратегия за БДП на МОН за периода 2021–2030 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

(публикувано 19.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 18.02.2021 включително

Проект на Постановление за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

В проведената в периода от 15.01.2021 г. – 15.02.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на  Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.02.2021 г.)


(публикувано 15.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 15.02.2021 включително

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 3 от 10 януари 2020 година

В проведената в периода от 15.01.2021 г. – 15.02.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение на Постановление № 3 от 10 януари 2020 година за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.02.2021 г.)


(публикувано 15.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 15.02.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В проведената в периода от 15.01.2021 г. – 15.02.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.02.2021 г.)


(публикувано 15.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 15.02.2021 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

Проект на Заповед за изменение на Заповед

Проекти на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на II степен на професионална квалификация по специалност от професия

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на II степен на професионална квалификация

(публ. 14.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.01.2021 включително

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за преименуване на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Академия за бизнес и мениджмънт

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалности от професия "Оператор в текстилно производство":

(публикувано 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публ. 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приемането на учениците от обединените училища в XI клас

(публикувано 07.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 06.01.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми

(публикувано 07.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 06.01.2021 включително

Проекти на национални изпитни програми за специалности от професионално направление

(публ. 04.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.01.2021 включително

Проекти на национални изпитни програми по специалност:

Проекти на Национални изпитни програми за специалности с втора степен на професионална квалификация от професионални направления:

(публ. 01.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 31.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионални направления:

(публ. 01.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на
e-mail: [email protected] 

до 31.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 30.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление код 622 „Градинарство (паркове и градини)“

(публ. 27.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионални направления

(публ. 27.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 06.01.2021 г.)


(публикувано 23.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]; [email protected] 

до 23.12.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 20.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.12.2020 включително

Проекти на типови учебни планове:

(публикувано 20.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: e.tarnichkov[email protected] 

до 21.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 13.11.2020 г. до 14.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието (НП „Изграждане на училищна STEM среда“) НЕ са постъпили бележки и предложения.  (публ. 15.12.2020 г.)


(публ. 13.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected] и [email protected]

до 14.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 11.11.2020 г. до 11.12.2020 г. вкл. вкл. обществена консултация по проект на Решение за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения.  (публ. 15.12.2020 г.)


(публ. 11.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“, на e-mail: [email protected]

до 11.12.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

(публ.09.11.2020 г.)

 

Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 09.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление 582 „Строителство“

(публ. 09.11.2020 г., акт. 11.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

 

до 11.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

В проведената в периода от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.01.2021 г.)

(публикувано 09.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

 

до 09.12.2020 включително

Проекти на заповеди за изменение и допълнение на учебните програми по "Околен свят" за I и II клас

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на Национални програми за развитие на образованието

В проведената в периода от 03.11.2020 г. до 17.11.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.11.2020 г.)


(публикувано 03.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани на e-mail:

[email protected]  и  [email protected]

 

до 17.11.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

(публикувано 29.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 30.11.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на актуализирани национални научни програми (ННП)

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

(публикувано 26.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

(публикувано 26.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 25.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

(публикувано 23.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност

(публикувано 20.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 26.11.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ


В проведената в периода от 19.10.2020 г. до 18.11.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 01.02.2021 г.)


(публикувано 19.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професия 522020 "Електромонтьор", както следва:

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професия 522040 "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", както следва:

(публикувано 16.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 16.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Проекти за допълнение и изменение на учебната програма за общообразователна подготовка за:

(публикувано 13.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите за допълнение и изменение на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.11.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализирана Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 01.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

 

до 02.11.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 30.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 28.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано 21.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 21.10.2020 включително

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (публ. 21.09.2020 г.)

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г.

В проведената от 15.09.2020 г. до 15.10.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.10.2020 г.)


(публикувано 15.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 15.10.2020 включително

Проект на Решение на МС за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020-2023 година

В проведената в периода от 11.09.2020 г. до 12.10.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020 – 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 14.10.2020 г.)


(публ. 11.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебна програма за дневна форма на обучение

Проект на учебна програма по чужд език за XI и XIІ клас

(публикувано 10.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на учебна програма по чужд език  могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 08.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.10.2020 включително

Проект на учебна програма

(публикувано 04.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 05.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 02.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.10.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.09.2020 включително

Проект на учебна програма за обща професионална подготовка

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 28.09.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 26.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.09.2020 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проекти на учебни модули за професия 5250905 "Авиационен техник"

(публ. 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.09.2020 включително

Проект на учебен план за специалност

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 275 на МС от 23 април 2020 г.

В проведената в периода от 19.08.2020 г. до 18.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.09.2020 г.)


(публикувано 19.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 18.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 16.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 16.09.2020 включително

Проект на заповед за осигуряване на обучението на учениците, които изучават арабски език, китайски език, корейски език, японски език като чужд език

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалности:

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалности

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни планове по специалност 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ от професия 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

(публикувано 30.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалност 5220106/ 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника", професия 522010/522020 "Електротехник/Електромонтьор"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по професионално направление 522 "Електротехника и енергетика", професия 522010 "Електротехник", Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"


(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“