Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

Бележки, становища и предложения по проекта на Споразумение могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 19.07.2018 включително

Проект на Правилник на комисията по академична етика

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 19.07.2018 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата могат да бъдат изпращани на г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар на НАЦИД, e-mail адрес: [email protected]

до 01.07.2018 включително

Проект на Наредба за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България

Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected]  и [email protected]

до 22.06.2018 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша за сътрудничество в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 20.06.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАС в Р България

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Проекта на Постановление на Министерския съвет за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] или [email protected] 

до 11.06.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на Национални научни програми

Бележки, становища и предложения по проектите на ННП могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 14.06.2018 включително

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Проект на Решение на МС за приемане на Оперативен план (ОП) за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 04.06.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език – португалски език за ниво А1 и A2

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 30.05.2018 включително

Проект на Наредба за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 23.05.2018 включително

Проекти на учебни програми по учебния предмет религия:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.05.2018 включително

Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети, както следва:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.05.2018 включително

Проект на РМС за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 14.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 08.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 08.05.2018 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 04.05.2018 включително

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 03.05.2018 включително

Проект на Заповед за откриване на Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  [email protected]

до 30.04.2018 включително

Проект на типов учебен план по специалност 5820403 „Сухо строителство”, направление 582 "Строителство"

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 23.04.2018 включително

Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 19.04.2018 включително

Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

Типови учебни планове от професионално направление код 581 и код 582

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 16.04.2018 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 16.04.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018-2021 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция  „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected]

до 06.04.2018 включително

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка за професиите и специалностите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция  „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 06.04.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол" на e-mail: [email protected]

до 05.03.2018 включително