Институт за гората

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за гората

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за гората

 

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,48

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесовъдство (вкл. Дендрология)
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,46

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесоустройство и таксация
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,08

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Горски култури, селекция и семепроизводство
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,52

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 20.04.2021 г.
Оценка: 8,09


Докторска програма: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до10.11.2015 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“