Институт за гората

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за гората

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за гората

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 20.04.2021 г.
Оценка: 8,09

Докторска програма: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до10.11.2015 г.

Докторска програма: Горски култури, селекция и семепроизводство
Акредитация валидна до: 18.12.2018 г.

Докторска програма: Лесоустройство и таксация
Акредитация валидна до18.12.2018 г.

Докторска програма: Лесовъдство (вкл.Дендрология)
Акредитация валидна до18.12.2018 г.

Докторска програма: Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите
Акредитация валидна до18.12.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“